Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne prinášal aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

V rubrike Vzdelávanie ponúkol príspevky reflektujúce každodenné dianie v oblasti regionálneho školstva, pracovné situácie, ktoré sa týkajú organizácie a manažmentu škôl a školských zariadení, ako aj témy z oblasti riadenia škôl, ich financovania, hospodárenia, kontroly. Autori v rubrike Legislatíva reagovali na legislatívne zmeny v prevádzke a financovaní regionálneho školstva. Osobitnú pozornosť sme venovali ochrane osobných údajov. V rubrike Manažment sme priblížili podnikateľské aktivity škôl, prenájmy priestorovpracovné cesty, uvádzajúcich učiteľovhospodárenie s majetkom v školách a školských zariadeniach a upozornili sme aj na povinnosti finančného výkazníctva a prácu mzdovej účtovníčky.

V  rubrike Súčasné trendy erudovaní odborníci reagovali na témy –  Závislosť na videohrách - hrozba alebo mediálna hystéria - Reálie generačnej priepasti v školstve – Prečo treba vyučovať šťastie? - Time-manažment a autokoučink prevenciou školskej neúspešnosti žiakov? a pod.

V  rubrike Ľudské zdroje autori riešili osobitosti vyskytujúcich sa pracovných situácií v rámci riadiacej práce lídrov škôl. V sérii príspevkov zameraných na psychológiu zdravia a kvality života učiteľa a žiaka sa zaoberali komplexom menejcennosti, sebaobdivu a samoľúbosti, hypochondrii, psychózam, neurózam, obsedantno-kompulzívnym poruchám. Priblížili psychologické aspekty maladaptácie, delikvencie, záškoláctva, generalizovanú úzkosť a ďalšie témy, ktoré nie náhodou úzko súvisia so zdravou klímou školy. Reagovali aj na významný prínos autoregulatívneho učenia v novodobom smerovaní výchovy a vzdelávania.

V  rubrike Rozhovor sme sa zhovárali s odborníkmi z pedagogickej praxe Jozefom LojanomPetrom LengyelomOľgou PivarníkovouAlexandrom Jakubčom, Elenou Skalskou. Dozvedeli sme sa, ako dôležitý je pre zdravú klímu v triede dobrý vzťah učiteľa a žiaka, učiteľa a rodiča, ako chrániť deti pred nežiaducimi vplyvmi a ako posilňovať sebaistotu a súťaživosť žiakov. Pripomenuli sme, že základom vzťahu bola, je a naďalej zostáva dôvera, že výmena znalostí a skúseností v teórii a praxi obohacuje učiteľské povolanie a zefektívňuje výučbu.

Rubrika Problémy z praxe priniesla aktuálne témy školskej súčasnosti, ako sú mobbing, bossing a staffing v prostredí školy, mobilné telefóny vo svete detí, autorita učiteľaproblémové správanie žiakov v základných školách, problematiku rodičovských práv pri rozhodovaní riaditeľov škôl, ale aj devalvačné prejavy žiakov voči osobe učiteľa.

V rubrike Poradňa odborníci zodpovedali otázky, ktoré riešili osobitosti pracovnoprávneho vzťahu, vysielania zamestnancov na pracovnú cestu, stravovania zamestnancov školy a pod. Často vyskytujúcou sa témou zostalo, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, zaraďovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov do platových tried v rámci taríf odmeňovania, ako aj kvalifikačné predpoklady a ďalšie personálne otázky napríklad vo vzťahu k zamestnávaniu asistentov učiteľa, pedagogických asistentov a ďalších pedagogických zamestnancov. Neopomenuli ani činnosť rady školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, vyjadrovali sa aj k problematike dochádzky žiakov na vyučovanieospravedlňovania neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

V rámci pravidelného exkurzu sme vás v rubrike Z histórie školstva previedli Košickou univerzitouGymnáziom Jána Francisciho Rimavského v LevočiĽudovou školou v Okrúhlom, navštívili sme školu v Palárikove,  v KútochŠpaniu dolinu ako aj historickú budovu Kežmarského lýcea a Nižšieho evanjelického patronátneho gymnázia v Martine. Nazreli sme do histórie Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Bystrici  a informovali sme o prvej predškolskej opatrovni na Slovensku.

Diapazón záberu periodika dopĺňala štvrťročne vkladaná príloha Didaktika, prostredníctvom ktorej sme priblížili postrehy, trendy, novinky z oblasti metód, techník vyučovania a postupov v oblasti metodiky a metodológie vzdelávania.

Všímavosť človeka posilňuje. Platí to zvlášť v pozícii manažéra školy, na poste, ktorý si vyžaduje rešpekt, skúsenosti, ale aj veľkú dávku znalostí, podnikavosti a odvahy. Mottom zostáva: „Ak treba vykonať zmeny, treba ich realizovať v súlade s požiadavkami doby“. My na ne budeme prostredníctvom našich produktov opäť upozorňovať aj v nadchádzajúcom roku 2019.

/redakcia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov