Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2023

1/2023

Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

JUDr. Matej Drotár

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. novembra 2022 priniesla viaceré zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Tieto ...

Povinná školská dochádzka podľa školského zákona

JUDr. Ivana Gerdová Zo seriálu: Povinná školská dochádzka v školách a školských zariadeniach

Nástup do školy, resp. začatie plnenia školskej dochádzky je neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Každé dieťa je povinné nastúpiť a začať školskú dochádzku a z tejto povinnosti ho nemožno nijak...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 13. 1. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Editoriál

Mapa vnútorných hodnôt

V jednej zo záverečných prác funkčného vzdelávania v module „Sebariadenie a manažérska etika“ boli napísané tieto múdre vety: „...ide o to, ako keby vytvoriť si mapu vnútorných hodnôt. Tú môžeme spočiatku vnímať ako neprehľadnú, nebudeme sa v nej vedieť vždy orientovať. Táto mapa má však veľkú navigačnú hodnotu. Pomôže nám dostať sa na konkrétne miesta alebo vyhnúť sa tým nebezpečným.“ Nájsť si čas na reflexiu hodnôt má význam aj v roku 2023. Zvlášť, ak je našou úlohou vedenie tímu. Pomocnú roku pri navigácii vieme poskytnúť aj prostredníctvom článkov v časopise Manažment školy v praxi.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku sumarizuje zmeny roku 2022 v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Venuje sa pracovnej činnosti, téme bezúhonnosti, vzdelávania, nadčasov. V článku informuje o kariérovom stupni, špecializovanej činnosti a profesijnom rozvoji.

Dôležitým aspektom pracovného pomeru ako zmluvného vzťahu je aj skutočnosť, že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán, zamestnanca a zamestnávateľa“, píše Matej Drotár v článku o vzniku pracovného pomeru v školách.

Ivana Gerdová v článku o povinnej školskej dochádzke oboznamuje čitateľa s nástupom detí do školy. Pripomína, že od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť a upozorňuje, že k potrebe zohľadňovania primeraných úprav vo vzťahu ku vzdelávaniu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vždy na základe individuálneho posúdenia konkrétneho prípadu sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku.

Vytváraním personálnej stratégie školy riaditelia napĺňajú víziu školy a dotvárajú ľudské zdroje s dôrazom na potreby realizácie školského vzdelávacieho programu. Stávajú sa významným aktivátorom pri vytváraní dobrých vzťahov. Tím má vynikať v profesionalite, nie v špecifikácii rozdielnosti členov tímu. Proces tvorby a formovania efektívneho tímu v podmienkach súkromných stredných škôl opisuje Jaroslav Lavko. Pokračovanie....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk