Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2018  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2018

Nadácia Volkswagen - Budúcnosť aj s autizmom

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Uzávierka prijímania žiadostí je do 15. augusta 2018 (nadacia-volkswagen.sk).

Nemčina do materských škôl - Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: Výzvy

Grantový program - Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia. Uzávierka prijímania žiadostí je do 30. júna 2018 (nadacia-volkswagen.sk).

Technika hrou od základných škôl - Nadácia Volkswagen Slovakia

Kategória: Výzvy

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Zaslanie žiadosti do 30. 6. (nadacia-volkswagen.sk).

Národní ambasádori odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Výzvy

Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a pozitívne ovplyvňovať vnímanie OVP vo všeobecnosti. Uchádzači môžu prejaviť záujem písomne do 30. mája 2018 (klasifikacie.sk).

Nadačný fond Slovenských elektrární - Ekoobec 2018 - Ekoškola na dosah!

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu v rámci programu Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah! Cieľom programu je prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a miest – tento rok konkrétne budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy. Uzávierka prijímania prihlášok je do 15. 6. 2018 (nadaciapontis.sk).

Grantový program Férovej Nadácie - O2 Slovakia

Kategória: Výzvy

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú inovatívne vzdelávanie, zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť cez rozšírené vzdelávanie a tým aj ich lepšiu a uplatniteľnosť na trhu práce, prípadne ako stimul pre inovatívne nápady mladých. Uzávierka je do 31. 5. 2018 (spolocnost.o2.sk). 

EEA nadácia podporí charitatívne a rozvojové projekty

Kategória: Výzvy

EEA nadácia v roku 2018 podporí projekty, ktoré sa týkajú charitatívnej oblasti a rozvojové projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody, a pod. Termín uzávierky je do 31. 10. 2018 (eea.sk/nadacia/).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Náučné chodníky

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program Náučné chodníky. V jeho druhom ročníku môžu žiadatelia získať na projekt zameraný na revitalizáciu či vybudovanie nových náučných chodníkov alebo integráciu ekológie do vyučovacieho procesu sumu až 2 300 €. Uzávierka prijímania žiadostí bude 31. mája (nadacia-volkswagen.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelaním k integrácii

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program - Vzdelávaním k integrácii, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov. Ukončenie prijímania žiadostí je do 6. júna 2018 (nadacia-volkswagen.sk).

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu hlásiť na kurz v Bavorsku

Kategória: Výzvy

Celkovo desať učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl má možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júna 2018. Záujemcovia o toto vzdelávanie sa môžu hlásiť do 17. mája 2018 (minedu.sk).

Výzva - dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2018

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyzýva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Termín na predloženie žiadostí je do 15. mája do 14:00 hod. (minedu.sk).

SPPravmeTo - grantový program Nadácie SPP

Kategória: Výzvy

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky 10. mája 2018, 24.00 h. (nadaciaspp.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk