Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2022

6/2022

Vnútorné predpisy v prostredí škôl a školských zariadení

JUDr. Matej Drotár

V prostredí škôl a školských zariadení sa vyskytujú viaceré vnútorné predpisy. Každá škola alebo školské zariadenie má určité vnútorné predpisy. Názvy niektorých vnútorných predpisov sú rovnaké vo ...

Rozvoj životných zručností ako dôležitá súčasť kariérovej výchovy

Mgr. Martina Sajková

V príspevku ponúkame pohľad na tému rozvoja životných zručností z perspektívy kariérovej výchovy. Základné ponímanie zručností je v tomto kontexte predstavené podľa sociálnej úrovne, a teda smerom ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 8. 6. 2022.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022. ISSN 1336-9849.

Editoriál

Svoju kávu nepijem sám

„Svoju kávu nepijem sám“, skonštatoval riaditeľ školy v jednom z rozhovorov v rámci funkčného vzdelávania a dodal, že vždy, keď si urobí čas na kávu, presunie sa do miestnosti ku kolegom a v spoločných rozhovoroch si všíma nálady, vníma diskusie a otvára témy, ktoré si pýtajú pozornosť a ľudský prístup. Ten sa snažíme sprostredkovať aj my prostredníctvom našich článkov v Manažmente školy v praxi. Aj v júnovom čísle ponúkame témy hodné povšimnutia.

Matej Drotár, autor nového komentára k zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, sa v článku v časopise venoval téme vnútorných predpisov v prostredí škôl a školských zariadení. Konštatuje, že vo vzťahu k vnútorným, resp. interným predpisom školy a školského zariadenia sa treba zaoberať charakterom predpisu – či ide o povinný dokument alebo dokument, ktorého vydanie je v kompetencii školy na báze dobrovoľnosti, obsahom dokumentu, procesom vydania, príp. aj schválenia dokumentu, označením dokumentu, rozsahom záväznosti dokumentu.

 Pokračovanie....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk