Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019

Vydanie 12/2019

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 12. 2019, © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Kritické rozhovory sú v práci lídrov škôl realitou. Mať sociálnu kompetenciu na ich zvládanie sa ukazuje byť východiskom pre riešenie problémov. 

Iniciátorom rozhovoru nemusí byť len riaditeľ školy, jeho zástupca, pedagóg, odborný zamestnanec, rodič, vedúci metodického združenia, vedúci predmetovej komisie, ale aj zriaďovateľ. Zdroje konfliktov môžu byť rôzne, napríklad neznalosť platnej legislatívy, nadmerné vyťaženie učiteľov, nezvládnutie náročnejších a zložitejších životných a pracovných situácií, ale aj chýbajúce odborné, didaktické zručnosti. Kritický rozhovor je náročnou formou výmeny informácií a žiada si jasne formulované odporúčania.

V časopise Manažment školy v praxi ich ponúkame v ďalších zaujímavých príspevkoch.

Ingrid Konečná Veverková v aktuálnom príspevku „Obsah VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku“ upriamila pozornosť na obsah všeobecne záväzného nariadenia, ktoré obec musí vydať na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Konštruktivistické vyučovanie si vyžaduje tvorivý prístup učiteľa, jasné diagnostikovanie prekonceptov, s ktorými žiaci vstupujú do učebnej činnosti v danej vyučovacej hodine. Myšlienku zdôrazňuje v príspevku „Konštruktivizmus vo vyučovacom procese“  Erich Petlák.

Pokračovanie príspevku...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk