Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2021

12/2021

Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom (1.)

JUDr. Matej Drotár Zo seriálu: Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej prá...

Autorita učiteľa a jej transfer na žiaka

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. Zo seriálu: Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Ako je možné, že niektorí učitelia zvládnu svoju triedu a žiakov bez problémov? Ako je možné, že nemajú problém prenechať svojim žiakom vedenie a necítia sa ohrození? V čom spočíva autorita učiteľa...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 7. 12. 2021. © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. ISSN 1336-9849

Editoriál

Spravme si svet z vľúdnych slov a viet

„Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, z láskavých činov....,“ spievajú Miro Žbirka, Marika Gombitová a Marie Rottrová v muzikáli Neberte nám princeznú. Text Jána Štrassera a hudba Deža Ursinyho nám najmä v tejto pandemickej dobe pripomínajú, čo je dôležité. Únavu a vyčerpanie, ktoré z času načas prežívame, môže vystriedať spolupatričnosť a solidarita. Nie ste v tom sami. Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných časopisov Manažment školy v praxi, Didaktika (tlačená verzia), Manažment školy v praxi (online), Didaktika (online), portálu direktor, ale aj publikácií, ktoré ponúkame v našom vydavateľstve Wolters Kluwer. Aj v 12. čísle časopisu prinášame témy, ktoré inšpirujú, motivujú, informujú a veríme, že aj potešia.

autorite učiteľa a jej transfere na žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese píše Andrea Baranovská. Ak si učiteľ chce vybudovať autoritu medzi žiakmi a zároveň učiť žiakov zodpovednosti, mal by mať víziu, cítiť záväzok, byť dôsledný, vybudovať si dôveru, bezpečie, byť nadšený pre vec, inšpirovať a mať kongruentné správanie.

Pracovnoprávne vzťahy majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej právnej regulácie uvedených právnych vzťahov. V legislatívnej časti sa Matej Drotár pozrel na možnosti skončenia pracovného pomeru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk