Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta,

Technická univerzita,

Košice

Počet článkov autora: 43

Temperament v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Človek sa rodí s vedomou aj podvedomou túžbou byť pozitívne prijímaný v sociálnom prostredí. Temperament, dynamika osobnosti je výrazom energie prejavujúcej sa v reakciách, ktoré nemusia vždy harmonizovať s intenzitou podnetu, vyjadrením či hodnotením inými. Vnútorný impulz k  spôsobu správania tkvie v type vyššej nervovej činnosti ako vrodeného fenoménu. Je na edukačnej kvalite osobnosti, či svoj temperament pozná, pozitívne vlastnosti povýši na výrazné kvality a negatívne ovládne v rozmere sebareflexie a sebakorekcie.

Príspevky v diskusii: 0

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ktorý v súčasnosti predstavuje najdynamickejšie sa rozvíjajúcu profesiu. Dokáže prinášať pozitívnu zmenu v kvalite práce riadiacich pracovníkov škôl, pedagogickému tímu, žiakovi. Žiak nemusí vnímať učiteľa len ako mentora a hodnotiteľa, ale aj ako kouča, ktorý ho bude sprevádzať na ceste za získavaním poznatkov, zlepšovaním výkonu, sebavedomia, na ceste k spokojnosti a k úspešnosti zo školskej práce. 

Príspevky v diskusii: 0

Spoločenské podujatia a eventy v školách (2.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Kultúra školy Zo seriálu: Spoločenské podujatia a eventy Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

V druhej časti príspevku sa venujeme spoločenskej etikete pri spoločenských podujatiach a eventoch v školách a v školských zariadeniach. Opíšeme nároky na kvalitu a estetickosť úpravy prostredia a kultúry stolovania. Pripomenieme dôležité zásady etikety odievania pre dámy aj pánov.

Príspevky v diskusii: 0

Spoločenské podujatia a eventy (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Kultúra školy Zo seriálu: Spoločenské podujatia a eventy Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme spoločenským podujatiam a eventom v školách, pričom upriamujeme pozornosť na silu prezentácie a vplyv pozitívnych emócií na klímu v škole. Opíšeme eventy realizované pre pedagogický tím v externom prostredí a poskytneme prehľad názvov spoločenských podujatí na Slovensku aj v iných krajinách v časovom rozmedzí ich uskutočňovania.  

Príspevky v diskusii: 0

Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Pravdepodobne každý človek, ktorý aktívne pôsobí v sociálnom prostredí, sa snaží byť úspešný. Takmer všetci sa rodíme s túžbou byť prijímaní a akceptovaní v pozitívnych rovinách. Snažíme sa dosahovať úspechy v osobných aj pracovných sférach. Aktuálnosť problematiky sa javí ako výrazná z hľadiska interpersonálnych dimenzií, pretože aby bol človek úspešný a mal aj pocit úspešnosti, potrebuje k tomu vždy ešte iných ľudí, s ktorými sa vedome či podvedome bude porovnávať. Najväčší priestor pre porovnávanie a hodnotenie poskytuje škola, kde do „hry“ vstupujú chyby interpersonálnej percepcie. Tie vyplývajú z rôznych dispozícii, ktoré predstavujú odraz spoločenského prostredia, súvisia s psychickými vlastnosťami, hierarchiou hodnôt, ktoré pedagóg vyznáva. 

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí (2.)

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a k zosilňovaniu tlaku na ich akceptovanie, začlenenie a spoluprácu. Multikulturalizmus ako nositeľ základnej myšlienky miešania kultúr, národov, etník a rás podporuje taký spôsob komunikácie a správania, ktorý umožňuje uplatnenie vlastných práv a záujmov, zároveň podporuje rešpektovanie individuality, hodnoty a potrieb jednotlivca alebo komunity iného kultúrneho celku.

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí školy (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a k zosilňovaniu tlaku na ich akceptovanie, začlenenie a spoluprácu. Multikulturalizmus ako nositeľ základnej myšlienky miešania kultúr, národov, etník a rás podporuje taký spôsob komunikácie a správania, ktorý umožňuje uplatnenie vlastných práv a záujmov, zároveň však podporuje rešpektovanie individuality, hodnoty a potrieb jednotlivca alebo komunity iného kultúrneho celku.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologické aspekty neurotickej maladaptácie, abúzusy, delikvencia a záškoláctvo

Vo svete trpia duševnými ochoreniami milióny ľudí, preto nemožno duševné zdravie považovať za samozrejmosť. Okruh duševného zdravia v sebe zahŕňa schopnosť regulovať vplyv a prejavy svojich emócií, mať pozitívny prístup k iným, poznať seba, primerane zvládať záťaž, prežívať pocit radosti a potešenia v interakcii s inými. Za duševne zdravých považujeme ľudí, ktorí majú schopnosť empatie, vedia zvládať konflikty, napätia, tenzie a zdarne riešia životné situácie. Zvládať tento rozmer kvality života možno len vtedy, ak je človek adaptabilný, netrpí deviáciami, patologicky ho nepohltili abúzusy a nevykazuje prvky psychopatickej osobnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologické aspekty a činitele telesných ochorení, psychosomatika

Zdravie je všeobecne spojené s pocitom bezpečia, istoty, pohody, s túžbou po aktivite a pozitívnych interpersonálnych vzťahoch. Zrejme nenájdeme dieťa, ktoré by nechcelo mať dobrých kamarátov, ústretových a komunikatívnych spolužiakov a dobrých učiteľov. Ak dieťa často absentuje v kolektíve, interakčné väzby sa neposilňujú a dieťa cíti, že neplnohodnotne patrí do skupiny školských rovesníkov. Tento rozmer vníma mimoriadne citlivo vtedy, ak je z dôvodu choroby izolované od svojho kolektívu. Počas choroby nastáva pocit slabosti, strach a obavy z rozličných, komplikácií, bolestí, ktoré môžu vznikať diagnostickými i terapeutickými zákrokmi, prípadne sa objavuje strach zo smrti. Súčasne sa presúva hodnotový pohľad na zdravie, niekedy aj s pocitom viny, výčitiek voči sebe i voči iným, ktorých môže označovať za pôvodcu svojich problémov. 

Príspevky v diskusii: 0

Generalizovaná úzkosť, Tourettov syndróm a automutilácia v školskej praxi

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Duševné zdravie a duševná porucha sú pojmy značne kultúrne a názorovo podmienené, ich obsah je premenlivý a nie vždy je predmetom všeobecnej zhody.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk