Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice Publikácia: Efektívna komunikácia v riaditeľni (2019)

Počet článkov autora: 51


Negatívne sociálno-psychologické javy s vplyvom na výchovu a vzdelávanie žiakov

V súčasnosti naše školstvo zažíva obrovskú zmenu a dôraz sa kladie hlavne na obsahovú stránku vyučovacieho procesu, ktorá sa komplikuje situáciou so zvládaním endemického problému. Je to už pomerne dlhá doba, kedy žiaci absentujú v školských lavic...

Pygmalion a Golem efekt v riadení

Byť riadiacim pracovníkom, riadiť, motivovať a rozvíjať pracovný tím nepatrí medzi jednoduché povolania. Každé riadenie a vedenie ľudí v sebe zahŕňa správne organizovanie, koordináciu, plánovanie, primeranú kontrolu, efektívnu komunikáciu a v nepo...

Dunning-Krugerov a haló efekt - deformačné faktory v hodnotení

Úspech a pozitívne hodnotenie riadiacich pracovníkov i samotných zamestnancov závisí od mnohých okolností. Ľudská psychika medziľudských vzťahov interpersonálnej percepcie a interpersonálneho hodnotenia je taká, že účastníci interakcie majú tenden...

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (2.)

Aktuálna epidemiologická situácia nás v rovine prevencie i nákazy nútiť odbúravať niektoré zaužívané komunikačné schémy, zvlášť v rovine nonverbálnych prejavov, haptiky pozdravu a s nimi spojených interakčných prejavov. Treba vedieť implementovať ...

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.)

Komunikácia v období pandémie nadobúda nový rozmer. Vo verbálnej aj v nonverbálnej rovine zisťujeme, že treba flexibilnejšie a efektívnejšie využívať nástroje komunikačných systémov, ktoré boli doteraz považované za najvhodnejšie. Aktuálna epidemi...

Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Pandemická frustrácia začína byť imperatívnym fenoménom, s ktorým sa moderná Európa ešte nestretla. Skúsenosti z prekonávania rôznych nákaz majú krajiny Afriky, čiastočne  Ázie, avšak teraz nastala zmena a výskyt vírusu COVID-19 je aj v Európe a e...

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Pandemické ochorenie COVID-19 ohrozuje nás všetkých. Dnes už vieme, že definitívne a v každej oblasti nášho života. Problém fungovania v období pandémie nabral absolútne globalizačný rozmer. Naďalej však platí, že vzdelávanie je šancou pre individ...

Aspekty komunikácie a rodové rozdiely v školskom prostredí

Enormný nárast problémov a konfliktov v školskej praxi má z psychologického hľadiska príčinu aj v nerešpektovaní poznatkov, ktoré vyplývajú z rozdielnosti medzi mužskou a ženskou psychikou. Prostredníctvom článku poskytneme čitateľovi pohľad na pr...

Temperament v školskom prostredí

Človek sa rodí s vedomou aj podvedomou túžbou byť pozitívne prijímaný v sociálnom prostredí. Temperament, dynamika osobnosti je výrazom energie prejavujúcej sa v reakciách, ktoré nemusia vždy harmonizovať s intenzitou podnetu, vyjadrením či hodnot...

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály