Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Publikácie vo WK: Efektívna komunikácia v riaditeľni

Počet článkov autora: 67


Krízová intervencia v školách

Psychologickým imperatívom súčasnej doby sa stáva skutočnosť, pri ktorej agresivita začína byť vnímaná ako niečo bežné, ako fakt stávajúci sa. Pozitívne hodnoty sa vytrácajú, deti si osvojujú negatívne vzory. Deti sú zvyknuté na hostilnosť, vulgár...

Rola riadiaceho pracovníka školy a jej dimenzie

Stať sa spoločenskou bytosťou a úspešne zvládať roly v spoločenskom živote nie je len otázkou výchovy a vzdelávania. Prioritne ide o proces socializácie, učenie sa v spoločenských podmienkach, proces vzniku a vývinu osobnosti vo vzájomnej závislos...

Vplyv autority na správanie žiaka v škole

Žijeme v dobe poznačenej niekoľkými typmi stigiem, ktoré zasahujú hlboko do života detí i dospelých. Mnohí sa zmietajú v kríze odpovedí na aktuálne problémy, ktoré nesú v sebe prvky násilia, agresivity, radikalizácie vyúsťujúcej až do smrteľných ú...

Klamstvá, polopravdy a manipulácia

Počas obdobia pandémie, vojny na Ukrajine, rôznych kríz majú deti možnosť vnímať mnohé dezinformácie a klamstvá, ktoré opakovanou expozíciou začali byť samozrejmosťou. To, že sa spoločnosť musí vrátiť do etických noriem a princípov, je želaním aj ...

Dynamika skupiny a transakčná analýza ako potenciál pomoci skupine

Po prázdninovom návrate žiakov do škôl nastáva v mnohých triedach dvojitá adjustácia v rovine integrácie do sociálnej skupiny. Predstavuje ju nielen interakcia so slovenskými rovesníkmi, ale aj zvedavosť, potešenie, nadšenie, neistota, obavy z det...

Narušenie kohézie sociálnych skupín v šlolách

Po návrate detí do interiérov školského prostredia pedagógovia zaznamenávajú zmenu v dynamike fungovania žiakov v triedach. Do integrácie postcovidového syndrómu školstva vstupuje ďalší neočakávaný aspekt, a to nové deti z radov odídencov z Ukraji...

Látkové a nelátkové závislosti

V súčasnej dobe pediatri, učitelia, vychovávatelia, tréneri, s trpkosťou konštatujú, že dnešné deti sú fyzicky menej zdatné, s ochabnutým svalstvom, krehkou chrbticou, bledé, s kožnými a tráviacimi problémami, nesústredené, pretože každodenne význ...

Dôležitosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese

Mnohí psychológovia sa zhodujú v názoroch, že covidové obdobie kladie mimoriadne nároky na osobnosť riadiacich pracovníkov, pretože zmena prístupov v akejkoľvek oblasti odhaľuje plytkosť emocionálnej a vzťahovej inteligencie, ktorej najzradnejšie ...

Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení

Všetky podstatné chyby hodnotenia sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie najčastejšie vyplývajú z osobnostných vlastností a statusu hodnotiaceho, zo zámerov, systému registrovania a spracovania informácií, z vari...

Vyrovnávanie sa so smrťou a stratou blízkeho človeka

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie žiakov a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prejav...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály