Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Prevencia

Mikroprojekt implementovaný v rámci Komenského inštitútu: Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Iba vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Komenského inštitút (Živica) je ročný vzdelávací program pre učiteľov, kde majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako možno školstvo postupne reformovať. Cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov Slovenska. Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje. V celej reforme školstva a vzdelávania sú kľúčoví učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie. 

Príspevky v diskusii: 0

Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou na trhu práce začína kariérnou výchovou a poradenstvom v školách a v školských zariadeniach. Uskutočňuje sa prostredníctvom širokého spektra vzdelávacích aktivít, ktoré prinášajú nové informácie o možnostiach rozvoja schopností a zručností žiakov. Dôležitou súčasťou kariérnej výchovy a poradenstva je predovšetkým využívanie informačných a komunikačných technológií, hodnotenie efektívnosti práce poradcov v systéme výchovného poradenstva a získavanie aktuálnych informácií o možnostiach a obsahu odbornej prípravy v školách.

Príspevky v diskusii: 0

Sociálne siete v kontexte edukačného procesu

Dátum: Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

V príspevku opíšeme vznik sociálnych sieti, ich vývoj a využívanie v súčasnosti. Rozoberieme si, ako trávia voľný čas školopovinný žiaci a aké miesto majú v ich voľnom čase informačno-komunikačné technológie a sociálne siete. Poukážeme na pozitívne aj negatívne vplyvy sociálnych sietí na žiakov. Uvedieme možnosti edukácie žiakov formou modelových príkladov a upriamime pozornosť na výsledky prieskumu realizovaného na gymnáziách v Prešovskom a Košickom kraji. 

Príspevky v diskusii: 0

Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme rozlíšeniu pojmov rizikové správanie a problémové správanie. Poukážeme na nové trendy vo vývine detí a mládeže. Ponúkame závery obsahovej analýzy plánov preventívnych aktivít základných a stredných škôl na príslušný školský rok, resp. plánov práce koordinátora prevencie, ktoré by mali vychádzať zo strategických dokumentov Slovenskej republiky či Európskej únie. Upozorníme na najväčšie nedostatky posudzovaných plánov a navrhneme niektoré odporúčania v rovine prevencie problémového správania žiaka.

Príspevky v diskusii: 0

Sexuálne rizikové správanie žiakov a ich ohrozenia

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Spektrum problémového či rizikového správania žiakov je široké a neustále sa mení. Žiak môže byť aktívnym konateľom nevhodného správania, ale aj jeho obeťou. Sexuálne správanie je vo všetkých kultúrach podriaďované všeobecne uznávaným mravným a právnym normám. Vo vzťahu k definovaniu normality sexuálneho správania nachádzame rozpory a nejasnosti v rozdielnosti posudzovania sexuálnych prejavov z aspektov kultúrne špecifických. Pri vymedzovaní normálneho sexuálneho správania možno uplatniť rôzne kritériá, napr. axiologické, sociálne, štatistické, právne, kultúrne a iné.

Príspevky v diskusii: 0

Problémové a rizikové správanie žiakov

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Nárast sociálnopatologických javov na Slovensku u dospelých sa prejavil aj v náraste problémového správania žiakov základných a stredných škôl. Ide o široké spektrum nevhodného správania od drobných prehreškov až po závažné sociálnopatologické javy. Prvé problémy v správaní sa začínajú objavovať a prejavovať u žiakov čoraz nižších vekových kategórií. Napriek skutočnosti, že niektoré údaje naznačujú pokles problémového správania žiakov (napr. Štatistika kriminality SR, Európska školská štúdia o alkohole a iných drogách – ESPAD), nemožno situáciu hodnotiť pozitívne.

Príspevky v diskusii: 0

Bariéry úspešnosti Rómov z marginalizovaných komunít na stredných školách

Dátum: Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa zaoberáme príčinami a možnými riešeniami nižšej úrovne najvyššieho dosiahnutého vzdelania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít („MRK“). Predstavíme opatrenia navrhované Úradom Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktoré vznikli po diskusiách s riaditeľmi stredných odborných škôl s prítomnosťou študentov z MRK a majú potenciál prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne študentov z tohto prostredia.

Príspevky v diskusii: 0

Učiteľ ako obeť kybernetických útokov žiakov

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Príspevok sa venuje téme moderných technológií, ktoré, okrem množstva výhod, prinášajú aj riziká, ako napr. kybernetické útoky voči učiteľom. V článku analyzujeme príčiny kybernetických útokov, aj ich typické formy, popíšeme výskum realizovaný medzi koordinátormi prevencie a policajtmi a upozorníme na vhodné príklady preventívnych aktivít, ktorými možno kybernetickým útokom žiakov voči učiteľom predchádzať.

Príspevky v diskusii: 0

Koordinátor prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

V dôsledku spoločensko-ekonomického vývoja sme na Slovensku zaznamenali nárast sociálnopatologických javov, ktoré sa v spoločnosti prejavili aj v náraste problémového a rizikového správania u žiakov základných a stredných škôl. Prvé problémy v správaní žiakov sa začínajú objavovať u čoraz nižších vekových kategórií. Tento nárast sa odzrkadľuje aj v každodennej práci učiteľov. Škola, predovšetkým základná, plní viaceré funkcie, je dominantným výchovným a socializačným činiteľom a zohráva nezastupiteľnú úlohu aj pri prevencii.

Príspevky v diskusii: 0

Preventívny rozmer mediálnej výchovy v škole

Dátum: Autor/i: PhDr. Mário Dulovics, PhD. Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

V súčasnosti je funkčnosť spoločnosti podmienená a závislá na informačných a komunikačných technológiách, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami spoločenského života. Schopnosť orientácie vo svete novodobých médií a schopnosť práce s informačnými technológiami sa v poslednom desaťročí stali ukazovateľom všeobecného rozhľadu a dôležitým aspektom uplatniteľnosti na trhu práce. Na súčasnú situáciu upozorňujú viacerí autori. V. Bělik uvádza, že: „myšlienka kalogáthie – fyzicky zdatného a krásneho človeka by mala byť rozšírená o človeka informovaného“. V tomto duchu narastá význam implementácie mediálnej výchovy do škôl na všetkých úrovniach vzdelávania, kde by prispela k individuálnemu, sociálnemu, ale aj profesijnému rozvoju žiakov základných a stredných škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk