Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Prevencia

Mikroprojekt implementovaný v rámci Komenského inštitútu: Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Iba vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Komenského inštitút (Živica) je ročný vzdelávací program pre učiteľov, kde majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitív...

Riešenie konfliktných situácií a školská mediácia

Konflikty nie sú vo svojich prejavoch konštantné, ale majú svoj vývoj a neustále narúšajú rovnováhu systémov. Aj keď konflikt zvykneme vnímať ako niečo negatívne, riešenie konfliktu môže viesť k mnohým pozitívnym javom. V príspevku sa venujeme rie...

Šikanovanie a kyberšikanovanie žiakov

Agresívne správanie, šikanovanie i kyberšikanovanie sú medzi žiakmi značne rozšírené. Efektívna prevencia je nevyhnutná. Významným socializačným a výchovným činiteľom je škola, ktorá by mala zohrávať zásadnú úlohu i pri realizácii prevencie. Dôlež...

Vplyv rovesníckej mediácie na správanie žiaka v škole (2.)

Znalostiam riešenia nedorozumení cestou školskej mediácie sa treba učiť, rozširovať si poznanie v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Je dôležité dopĺňať si tréningové príležitosti pre profesionálny rast a učenie, ktoré zatiaľ existujú len v ...

Šikanovanie - pracovné podmienky a právna zodpovednosť organizácie

Jednou zo základných úloh škôl a školských zariadení je naplniť výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov, a to zabezpečením podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného...

Možnosti školy v oblasti nešpecifickej prevencie

V príspevku sa zaoberáme možnosťami školy v oblasti nešpecifickej prevencie. Vážnym problémom pri realizovaní školskej prevencie je nedostatok času na realizovanie aktivít špecifickej prevencie. Nešpecifická prevencia je časovo nenáročnejšia a môž...

Aplikácia princípov ochrany detí pred násilím

V článku sa zameriavame na rozbor základných cieľov Národnej stratégie ochrany detí pred násilím v praktickej rovine. Opíšeme hlavné úlohy Národného koordinačného rámca. Objasníme, ako zabezpečiť systematické monitorovanie a hodnotenie systémov oc...

Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou na trhu práce začína kariérnou výchovou a poradenstvom v školách a v školských zariadeniach. Uskutočňuje sa prostredníctvom širokého spektra vzdelávacích aktivít, ktoré prinášajú nové informácie o možnosti...

Sociálne siete v kontexte edukačného procesu

V príspevku opíšeme vznik sociálnych sieti, ich vývoj a využívanie v súčasnosti. Rozoberieme si, ako trávia voľný čas školopovinný žiaci a aké miesto majú v ich voľnom čase informačno-komunikačné technológie a sociálne siete. Poukážeme na pozitívn...

Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie

V príspevku sa venujeme rozlíšeniu pojmov rizikové správanie a problémové správanie. Poukážeme na nové trendy vo vývine detí a mládeže. Ponúkame závery obsahovej analýzy plánov preventívnych aktivít základných a stredných škôl na príslušný školský...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály