Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zdravotné znevýhodnenie

Obecná východiska inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potř...

Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania

Autor/i: -

ÚVZ SR opatrením z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o niektoré školy a školské zariadenia. Na základe toho minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. 6. 2020 rozhodol o obnovení školského vyu...

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča žiaka so ZZ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hodín uprave...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola nemá logopé...

Prestávky asistenta učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má prideleného asistenta učiteľa. Ten však s ním cez prestávky, kedy vzniká najviac konfliktov, nie je. Asistent trávi čas v zborovni. Akú by mal mať pracovnú dobu asistent učiteľa? Mal by byť po...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostatných žia...

Tehotenstvo žiačky v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako má postupovať riaditeľka školy v prípade tehotnej žiačky v 7. ročníku základnej školy?

Počty žiakov a financovanie pri integrácií

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Ako je to s integrovanými žiakmi v triede - financovanie a celkový počet žiakov v triede?

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk