Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zdravotné znevýhodnenie

Zápis dieťaťa so závažným zdravotným postihom N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ak má rodič dieťa so závažným zdravotným postihom a takéto dieťa nie je schopné vzdelávať sa na základnej škole, môže takéto dieťa zapísať priamo do špeciálnej ZŠ, alebo musí najprv prebehnúť zápis na riadnej ZŠ?

Národný projekt pre podporu pomáhajúcich profesií - implementačný manuál N

Autor/i: -

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako prijímateľ národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 aktuálne vydal implementačný manuál k projektu. Je záväzným dokumentom a nevyhnutnou podmienkou jeho realizácie.

Prípravný ročník v špeciálnych triedach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Sme ZŠ s MŠ, máme zriadené aj špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - mentálne postihnutie. Pri zápise žiakov na vzdelávanie do základnej školy všetky deti absolvovali posúdenie školskej zrelosti poradenským zariadením. Niektoré ...

Prerušenie štúdia bez ukončenia povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Máme na osemročnom gymnáziu žiačku kvinty (1. ročník strednej školy), ktorá si ešte plní posledný rok povinnej školskej dochádzky. Má veľké zdravotné problémy a rodičia žiadajú prerušenie štúdia na jeden školský rok. V zákone č. 245/2008 Z. z. v §...

Zdravotný stav žiačky a riešenie vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka kvinty plní posledný rok povinnú školskú dochádzku. Zo závažných zdravotných dôvodov chcú rodičia, aby prerušila štúdium. V čase povinnej školskej dochádzky to však podľa zákona nie je možné. Žiačka sa dlhodobo lieči na psychiatrii a nie je...

Oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Predmetom rozhodovania riaditeľa základnej školy je oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. c) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rozsah rozhodovania o oslobodení žiaka od povinn...

Diagnostikovanie psychickej poruchy a oslobodenie od VP N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ako má postupovať riaditeľ strednej školy pri žiakovi, ktorému diagnostikovali psychickú poruchu (depresívny typ) s odporúčaním ambulatného odborného lekára – vyučovanie s integráciou žiaka. Žiak je v maturitnom ročníku, avšak záver Správy z diagn...

15. 1. 2022 - Novela zákona č. 245/2008 Z. z. - Zdravotná starostlivosť v škole a v školskom zariadení N

Autor/i: -

15. januára 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niek...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ