Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zdravotné znevýhodnenie

Individuálny učebný plán N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Máme žiaka, u ktorého boli potvrdené psychické problémy a nezvláda pobyt v školskom kolektíve. Rodičia požiadali o individuálny učebný plán s potvrdením od detského lekára. Na základe zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – môže ...

Prípravný ročník v špeciálnych triedach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Sme ZŠ s MŠ, máme zriadené aj špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - mentálne postihnutie. Pri zápise žiakov na vzdelávanie do základnej školy všetky deti absolvovali posúdenie školskej zrelosti poradenským zariadením. Niektoré ...

Prerušenie štúdia bez ukončenia povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Máme na osemročnom gymnáziu žiačku kvinty (1. ročník strednej školy), ktorá si ešte plní posledný rok povinnej školskej dochádzky. Má veľké zdravotné problémy a rodičia žiadajú prerušenie štúdia na jeden školský rok. V zákone č. 245/2008 Z. z. v §...

Zdravotný stav žiačky a riešenie vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka kvinty plní posledný rok povinnú školskú dochádzku. Zo závažných zdravotných dôvodov chcú rodičia, aby prerušila štúdium. V čase povinnej školskej dochádzky to však podľa zákona nie je možné. Žiačka sa dlhodobo lieči na psychiatrii a nie je...

Smernica o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - 1.1. 2022 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť smernica č. 55/2021, ktorá upravuje postup riaditeľa školy, zariadenia poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a regionálneho úradu školskej správy pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných pr...

Diagnostikovanie psychickej poruchy a oslobodenie od VP N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ako má postupovať riaditeľ strednej školy pri žiakovi, ktorému diagnostikovali psychickú poruchu (depresívny typ) s odporúčaním ambulatného odborného lekára – vyučovanie s integráciou žiaka. Žiak je v maturitnom ročníku, avšak záver Správy z diagn...

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča žiaka so ZZ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hodín uprave...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ