Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2023/2024 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Kategórie - Riadenie školy

Riadenie školy

VZOR - Inventúrny súpis A

Publikované: Aktualizované:

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky A

Publikované: Aktualizované:

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení A

Publikované: Aktualizované:

Možnosti odpredaja hmotného majetku A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pedagogickej praxe A

Publikované: Aktualizované:

Pozastavenie osobných príplatkov A

Publikované: Aktualizované:

Výkon práce nadčas A

Publikované: Aktualizované:

Čerpanie náhradného voľna A

Publikované: Aktualizované:

Platová trieda – nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky A

Publikované: Aktualizované:

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 2. 2017 Účinný 1. 6. 2017 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 12. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024