Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2015  

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2015

Termín registrácie do súťaže English One predĺžený do 4. 10. 2015

Kategória: Výzvy

Súťaž EnglishOne je určená všetkým učiteľom, ktorí sú zapojení do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách”, resp. EnglishOne, a ich žiakom. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je prihlásenie formou on-line registračného formulára najneskôr do 4. 10. 2015.

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Kategória: Výzvy

Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Projektové aktivity budú financované z ERDF do výšky 85 % oprávnených nákladov.

7. ročník grantového programu DF Cloetta

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 7. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v levickom okrese, v ktorom spoločnosť Cloetta Slovakia pôsobí. Podávanie projektov – žiadostí o finančný príspevok je možné len prostredníctvom online aplikácie do 15. októbra 2016 (nds.sk)

3. ročník grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 3. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska. Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky, a to prostredníctvom formulára na stránke grantového programu. Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 20. októbra 2015 (nds.sk).

Športujem rád a bezpečne

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska. Cieľom grantového programu je podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí, rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách, osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách, aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie (nds.sk)

Komunitné granty - Nadácia VÚB

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur (nadaciavub.sk)

Záložka do knihy spája školy

Kategória: Výzvy

Slovenské knižnice vymýšľajú, ako prilákať čitateľov a rozšíriť rady svojich členov. Október, ako mesiac školských knižníc, prinesie originálne podujatia a motivácia k čítaniu prekročí hranice Slovenska. Pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2015 a Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra 2015 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica dva národné a jeden medzinárodný projekt (spgk.sk)

MAKSÍK - matematická súťaž pre bystré hlavy

Kategória: Výzvy

MAKSÍK je veľká matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov v základnej škole. Súťaží sa o titul Najmúdrejší Maksáčik a pekný darček (maksik.sk)

Stredoškolská súťaž - ZENIT v programovaní

Kategória: Výzvy

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č.27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 32. ročník súťaže ZENIT v programovaní. Je určená žiakom stredných škôl (zenit.edu.sk)

E- Školy pre budúcnosť 2015/2016

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vyučovacích procesov. Aktuálne otvorený grantový program e-Školy pre budúcnosť (nadaciaorange.sk)

Envitalent – 1. kolo

Kategória: Výzvy

Máte radi prírodu a chcete si preveriť svoje vedomosti o nej? Skúste to v druhom ročníku súťaže Envitalent a vyhrajte vecné ceny alebo výlet na konci školského roka. Súťažné úlohy budú zverejňované každý mesiac v časopise Strom od septembra do februára, teda celkovo bude mať teoretická časť Envitalentu 6 kôl. 

Program Zelená škola

Kategória: Výzvy

Zelená škola je výchovno-vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné školy. Motivuje ich k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku, ak splní podmineky (zelenaskola.sk)

Nový grantový program “Budúcnosť aj s autizmom”

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, sa rozhodla podporiť výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s autizmom. Cieľovou skupinou nového grantového programu “Budúcnosť aj s autizmom” sú materské školy, základné školy a zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí s autizmom (nadacia-volkswagen.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Kategória: Výzvy

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. Dátum vyhlásenia výzvy je 27.7.2015 a termín uzávierky je 45 dní od vyhlásenia Výzvy. (www.minv.sk)

Festival vedeckých filmov: Amatérska filmová súťaž

Kategória: Výzvy

V dňoch 9. až 13. novembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Festival vedeckých filmov: Amatérska filmová súťaž pre žiakov stredných a zákaldných škôl. Organizátori v ráci festivalu vyhlásili súťaž o najlepší amatérsky film na tému „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás.” Súťažiť môžete s animovanými, dokumentárnymi, či inými filmovými dielami, ktoré budú trvať najviac tri minúty.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk