Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Hospodárenie s majetkom

Zoznam právnych predpisov pre financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: -

Ponúkame kompletný prehľad legislatívy súvisiacej s financovaním regionálneho školstva, vrátane zákonov a smerníc o rozdelení štátnych a podielových daní medzi vzdelávacie inštitúcie. Prehľad obsahuje odkazy na relevantné právne predpisy a umožňuj...

Možnosti odpredaja hmotného majetku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme špeciálnou základnou školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je cirkev. Sídlime v prenajatých priestoroch, kde máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, podľa ktorej je možné zveľaďovať priestory. Chcel by som sa informovať o možnosti odpredaja dr...

Zverejnenie ponuky na nájom – rozpočtová organizácia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy. Spadáme do kategórie štátnej rozpočtovej organizácie. Nakoľko nám kapacitné možnosti neumožňujú zriadiť bufet, potrebujeme prenajať nezávisle 3 m2 na chodbách školy na účely potra...

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Je možné vykonať základnú finančnú kontrolu elektronicky v informačnom systéme školy/školského zariadenia? Pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly je potrebné, aby ju vykonali dvaja zamestnanci? Aké sú povinnosti zamestnanca pri elek...

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Autor/i: JUDr. Marek Griga

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záv...

Realizovanie nákupov cez zálohové/preddavkové faktúry N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ak nemôže škola realizovať nákupy cez zálohové/preddavkové faktúry prostredníctvom e-shopov (dostali sme takú informáciu), môžeme na riadne faktúry takto nakupovať alebo celkovo platí zákaz nákupu cez e-shopy?  A keď uzavrieme kúpnu zmluvu, vtedy ...

Priestorové vybavenie strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Sme stredná odborná škola sídliaca v prenajatých priestoroch v súlade so zmluvou o nájme nebytových priestorov. Keďže v uvedených priestoroch nie je telocvičňa, telesnú a športovú výchovu realizujeme v športovej hale, tiež na základe  zmluvy o pre...

Prenajímanie priestorov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceme poskytnúť telocvičňu na prenájom (škola je správca, vlastník je mesto). Nevieme, či máme vystaviť zmluvu o výpožičke nebytových priestorov (len prevádzkové náklady) alebo zmluvu o nájme nebytových priestorov (nájom + prevádzkové náklady)? M...

Drobný hmotný majetok a dlhodobý majetok – účtovanie N

Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Kúpili sme ako škola interaktívny panel so zárukou ako drobný hmotný majetok (cena pod 1 700 €). Občianske združenie by nám chcelo darovať peniaze viazané na kúpu držiaka na stenu a stojanu, ktoré by sme k tomuto panelu využili (držiak i stojan sa...

Výpočet nájomného pri služobnom byte N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V škole máme služobný byt. Ak by sme ho chceli prenajať zamestnancovi - školníkovi, ako máme vypočítať nájomné? Merače na meranie energie v byte namontované nie sú. V minulosti platila vyhláška č. 60/1964, ktorá však už neplatí. Podľa čoho sa máme...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Štatistické výkazy - zber údajov - september A

Publikované: Aktualizované:

Výkazy s termínom zisťovania 31. 12. 2018 N

Publikované:

Štatistické výkazy – zber údajov N

Publikované: