Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2018

Vydanie 9/2018

Vydáva

Šéfredaktor: PhDr. Erich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: Erich.Rabel@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 72 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník.  Zadané do tlače: 6. 8. 2018

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018, ISSN 1336-9849

Editoriál

Až raz budem učiteľkou...

„Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky, zruším všetky ypsilony, deliť sa bude len dvomi a z predmetov nám ostane len hodina spevu.“ Možno si niektorí ešte pamätajú na populárny hit z 80-tych rokov 20. storočia, ktorý spievala Darinka Rolincová. Smelé utopistické plány malej slečny vykúzlili na tvárach učiteľov pobavený úsmev a asi si, okrem stanoveného štátneho vzdelávacieho programu, spomenuli aj na záväzné ministerské odporúčania a usmernenia k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

Pedagogicko-organizačné pokyny (ďalej „POP“) ministerstvo školstva prvýkrát publikovalo v roku 1984. Odvtedy sa už stalo tradíciou, že so začiatkom nového školského roka sa vám dostáva do rúk aj tento dokument. 

Na jeho príprave spolupracovali okrem PRO MŠVVaŠ SR, OŠ OÚ, ŠŠI aj zamestnanci ministerstva školstva, ktorí majú viacročnú pedagogickú a odbornú prax. S novými POP na školský rok 2018/2019 ste sa určite už oboznámili, mnohí z vás aj počas minulého školského roka k nim, ešte pred ich schválením, posielali pripomienky. Najviac ich každoročne býva k prierezovým témam presahujúcim stupeň vzdelávania. Tento rok to boli aj otázky týkajúce sa národnostných menšín.

Pokračovanie

PhDr. Eva Koprena, PhD. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk