Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Vzdelávanie

Učebné štýly žiakov (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Zo seriálu: Učebné štýly žiakov Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. Problematika štýlov je oblasťou, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia. Učenie sa podľa prevahy či uprednostňovania zmyslového vnímania poznali učitelia pred mnohými desaťročiami. Pozorovali, že niektorí žiaci sú pri učení hĺbavejší, iným stačí zbežný pohľad na informácie. V školách sa začalo zdôrazňovať učenie žiakov tak, aby to vyhovovalo ich potrebám. V príspevku sa venujeme tým skupinám učebných štýlov, ktoré sú učiteľom blízke a v praxi aj využívané.

Príspevky v diskusii: 0

Konštruktivistické prístupy v edukácii

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Konštruktivizmus nie je samostatnou koncepciou edukácie. Pojmom konštruktivizmus sa charakterizuje edukácia, v ktorej sa kladie dôraz na „konštruovanie vedomostí samotným žiakom“ za pomoci učiteľa. Konštruktivizmus sa datuje do 20. storočia, v ktorom bolo opísaných a do edukačnej praxe uvedených veľa inovatívnych postupov. 

Príspevky v diskusii: 0

Špecifiká rómskych detí vo vzdelávacom systéme

Dátum: Autor/i: Mgr. Marianna Kollárová Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

V článku sa zamýšľame nad otázkou, aký nebezpečný a intenzívny je tabuizovaný rómsky rasizmus. Popisujeme faktory, ktoré sa zásadným spôsobom premietajú do pedagogického prostredia, a ktoré má škola šancu v rámci výchovných procesov aspoň čiastočne ovplyvniť. Priblížime, ako rodinné prostredie ovplyvňuje správanie rómskeho dieťaťa pri začlenení do sociálnej skupiny ostatných detí v škole, postoje rómskych rodičov k vzdelávaniu, špecifikujeme problém rómskeho dieťaťa v predškolskom i v mladšom školskom veku. Venujeme sa aj kompenzačným a predškolským programom.

Príspevky v diskusii: 0

Organizovanie zimnej školy v prírode

Dátum: Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

V príspevku opíšeme organizovanie zimnej školy v prírode v špecifických podmienkach materskej školy. Venujeme sa kurzom, ktoré možno realizovať aj pre deti predškolského veku, ponúkneme príklady aktivít činnosti v zimnom období. Na organizovanie zimnej školy v prírode sa pozrieme z hľadiska legislatívy, realizácie plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, aj zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia. 

Príspevky v diskusii: 0

Výchova a vzdelávanie žiakov podľa fínskeho vzoru

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Najväčšou výhodou vzdelávania vo Fínsku je jeho priblíženie sa k reálnemu životu. V príspevku sa venujeme filozofii výchovy a vzdelávania vo fínskych školách. Opíšeme postavenie učiteľa vo fínskej škole. Načrtneme organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, obsah vzdelávania, aj hodnotenia fínskych žiakov. Venujeme sa aj vybaveniu škôl a tried.

Príspevky v diskusii: 0

Možnosti využitia skupinovej práce žiakov vo výchove a vzdelávaní

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Článok nadväzuje na príspevok Skupinové učenie vo vyučovacom procese uverejnený v Manažmente školy v praxi č. 3/2019 a zameriava sa na ďalšie aspekty, ktoré sa so skupinovým vyučovaním vyučovaním spájajú. Opisuje námety na využitie metód skupinovej práce. Na úvod považujeme za vhodné uviesť, že prvé počutie pojmu „skupinové vyučovanie“ môže vyvolávať dojem, resp. úvahu o tom, že sa jedná o jednoduché vyučovanie, v ktorom žiakov rozdelíme do skupín, v ktorých pracujú na úlohách. Ide o zjednodušený pohľad. Tak ako pri iných koncepciách vyučovania, aj pri tejto si musíme uvedomovať a najmä doceňovať viaceré aspekty.

Príspevky v diskusii: 0

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia je v kompetencii riaditeľa základnej školy, riaditeľa strednej školy a v kompetencii okresného úradu v sídle kraja. V príspevku prezentujeme uznávanie časti štúdia na školách v systéme slovenského regionálneho školstva, nostrifikáciu dokladov o vzdelaní vydaných školami v zahraničí pre účely pokračovania v štúdiu na strednej, resp. na vysokej škole, podmienky automatického uznania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu na základe bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a zainteresovanými štátmi.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie cudzincov

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme vzdelávaniu cudzincov v intenciách školského zákona. Ide o vzdelávanie detí cudzincov identifikovaných prostredníctvom zákonných zástupcov (rodičov) a o detí v postavení cudzinca. Vďaka možnostiam, ktoré dáva školská legislatíva v súlade s dokumentmi Európskej únie, cudzinci s povoleným pobytom na území SR sa stávajú rovnocennými žiakmi so žiakmi, ktorí sú občanmi SR. Využitie garantovaných práv a povinností im dáva najvhodnejšiu príležitosť pre vzdelanostný a osobnostný rozvoj každého z nich a včlenenie sa do spoločenského systému SR.

Príspevky v diskusii: 0

Cesta k inkluzívnemu vzdelávaniu v školách

Dátum: Autor/i: PhDr. František Godla Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Súčasné výsledky vývinu pedagogických názorov na edukáciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú charakteristické presvedčením, že výchova a vzdelávanie má mať inkluzívny charakter. Ak by sme sa naozaj riadili myšlienkami J. A. Komenského, potom by problém inklúzie už dávno nebol problémom. Treba zdôrazniť, že odborná pedagogická verejnosť, ale aj politická a spoločenská atmosféra nie je v tejto téme celkom jednotná.

Príspevky v diskusii: 0

Skupinové učenie vo vyučovacom procese

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Skupinové vyučovanie patrí ku koncepciám, ktoré sa začali rozvíjať koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako protiklad vtedajšieho vyučovania. Rozvoj vedy a techniky, nové technické vynálezy, rozvoj spoločnosti si vyžadovali novú prípravu mládeže. Pod vplyvom reality nastal „boom“ v hľadaní nových možností edukácie, ktoré mali zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie. Do tohto obdobia zaraďujeme aj skupinové vyučovanie, ktoré patrí k progresívnym koncepciám edukácie.

Príspevky v diskusii: 0

Vplyv emócií na edukáciu

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Príspevok sa zaoberá emocionalitou edukácie, ktorá sa v ostatných rokoch častejšie zdôrazňuje. Je to spôsobené tým, že náš život sa stáva uponáhľanejší, čo platí aj pre edukáciu. Pribúdajú požiadavky na prácu školy, učiteľov a ich výsledky. Edukáciu čoraz viac ovplyvňujú aj výsledky vedeckých skúmaní v oblasti neurovedy, ktorá zdôrazňuje potrebu venovať pozornosť nielen kognitívnej, ale aj emocionálnej stránke edukácie. Je dôležité nielen to,  aby sa žiak v škole cítil dobre, bol v nej spokojný, ale aj to, aby jeho učenie podporovala emocionalita. Je dokázané, že emócie majú mimoriadny význam pre naše konanie. Emocionálna inteligencia nás učí „rozumieť sebe samému“.

Príspevky v diskusii: 0

Flexibilné formy vzdelávania (2.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Zo seriálu: Flexibilné formy vzdelávania Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Súčasná moderná forma vzdelávania je zastúpená tzv. e-learningom, prípadne blended learningom. E-learningové prostredie je v dnešnej dobe prístupné prakticky zo všetkých miest a kdekoľvek s pomocou počítača pripojeného k internetu a užívateľom ponúka veľké množstvo študijných materiálov rôznych foriem vyžadujúcich viac či menej interakcie.

Príspevky v diskusii: 0

Flexibilné formy vzdelávania (1.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Zo seriálu: Flexibilné formy vzdelávania Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

V súčasnej praxi sa v súvislosti s modernými formami vzdelávania stretávame s pojmami e-learning, m-learning, blended learning, dištančné vzdelávanie, distribuované vzdelávanie, flexibilné vzdelávanie, online a offline vzdelávanie a pod. V dobe pred rozvojom elektronizácie a digitalizácie sme boli svedkami vzniku rôznych foriem vzdelávania, ktoré boli založené na komunikácii formou poštovej korešpondencie, resp. formou telefonického spojenia. Obsah vzdelávania bol doručovaný aj poštou vo forme tlačených materiálov, bol vysielaný masmediálnymi prostriedkami (rozhlas a televízia). Charakteristickými črtami tohto typu vzdelávania bolo potlačenie jeho prezenčnej zložky, pretože si nevyžadovalo fyzickú prítomnosť na určitom mieste, ide o tzv. vzdelávanie na diaľku alebo dištančné vzdelávanie.

Príspevky v diskusii: 0

Inovácie v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: Mgr. Ľuboslava Bieliková Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

V príspevku sme sa zamerali na rôzne možnosti inovácií v školskom prostredí, ktoré smerujú k podpore tvorivého a kritického myslenia žiakov. Opierame sa o očakávania spoločnosti, rodičov a pedagogickej verejnosti. Upozorňujeme na mravný aspekt uskutočnenia zmeny a opíšeme rôzne organizačné formy, metódy a projekty, ktorými rozvíjame kritické myslenie, pričom sa opierame o skúsenosť z praxe.

Príspevky v diskusii: 0

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (3.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcej úspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej materskej školy je pripraviť deti do základnej školy tak, aby čo najlepšie zvládali školské povinnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad učiteliek prvých ročníkov základnej školy na pripravenosť žiakov na podmienky školskej dochádzky a porovnať zistenia z pohľadu pôsobenia učiteliek v mestách a na dedinách.

Príspevky v diskusii: 0

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. roč. ZŠ (2.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcej úspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej materskej školy je pripraviť deti do základnej školy tak, aby čo najlepšie zvládali školské povinnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad učiteliek prvých ročníkov základnej školy na pripravenosť žiakov prvých ročníkov na podmienky školskej dochádzky a porovnať zistenia z pohľadu pôsobenia učiteliek v mestách a na dedinách.

Príspevky v diskusii: 0

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (1.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcejúspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej materskej školy je pripraviť deti do základnej školy tak, aby čo najlepšie zvládali školské povinnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad učiteliek prvých ročníkov základnej školy na pripravenosť žiakov prvých ročníkov na podmienky školskej dochádzky a porovnať zistenia z pohľadu pôsobenia učiteliek v mestách a na dedinách.

Príspevky v diskusii: 0

Komplexnosť v edukácii a starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Komplexnosť je jedným z princípov edukácie a starostlivosti v školskom systéme. Obsahuje rozmanité, ale celostne organizované, odborne uskutočňované a koordinované činnosti rôznych profesionálov. Komplexné, profesionálne činnosti a služby v školách uspokojujú variabilitu výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov v súlade s dosahovaním vzdelávacích štandardov platných vzdelávacíchprogramov a podľa uznávaných metodík.

Príspevky v diskusii: 0

Adaptácia rómskych žiakov v základných školách z pohľadu učiteľa

Dátum: Autor/i: Mgr. Marianna Kollárová Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Príspevok prináša informácie o integrácií rómskych žiakov z pohľadu učiteľa v Košickom kraji. Hľadá odpovede na otázky, či má absolvovanie predškolskej prípravy rómskym dieťaťom významný vplyv na zlepšenie jeho adaptácie na školské prostredie. Skúma, aké edukačné stratégie volia učitelia v prvom ročníku základných škôl u rómskych detí a zisťuje, aké motivačné prvky využívajú učitelia pri ich adaptácií.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie detí cudzincov

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa venujeme jazykovým kurzom detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej „SR“), ktoré organizačne a finančne zabezpečuje odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej „OŠ OÚ v sídle kraja“). Riaditeľ školy, ktorý prijme dieťa cudzinca do školy, žiada OŠ OÚ v sídle kraja o možnosť vzdelávania dieťaťa formou jazykového kurzu štátneho jazyka. Zriaďovateľ školy predkladá ministerstvu prostredníctvom OŠ OÚ v sídle kraja žiadosť na dohodovacie konanie pre účely finančného zabezpečenia jazykového kurzu. 

Príspevky v diskusii: 0

Uplatňovanie vybraných aktívnych metód vzdelávania v pedagogickom procese vo formálnom vzdelávaní

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Rastúce požiadavky na zamestnancov a absolventov škôl si vyžadujú uplatňovanie metód vzdelávania, ktoré žiaka/študenta stavajú do aktívnej roly pri samotnom vzdelávaní. Žiak/študent sa nemôže lenniečo naučiť, dôležité je problematiku si osvojiť, diskutovať o nej a zaujímať stanoviská a názory. Aktívne postavenie žiaka/študenta vo vzdelávacom procese mu umožní prechod zo školy do sveta práce. Vo výskume sme sa zamerali na otázky využívania aktívnych metód vzdelávania v pedagogickom procese vo formálnom vzdelávaní.

Príspevky v diskusii: 0

Záškoláctvo rómskych žiakov

Dátum: Vydanie: 6/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa venujeme hlavným príčinám záškoláctva rómskych detí. Opíšeme vplyv rodinného prostredia, častejšej migrácie rómskych rodín na povinnosť plnenia školskej dochádzky detí. Z praktických skúseností opíšeme príčiny nezáujmu rodičov detí o ich vzdelanie, sťažené východiskové podmienky detí pri nástupe do základnej školy, rozoberieme zneužívanie detí dospelými v rámci organizovanej trestnej činnosti.

Príspevky v diskusii: 0

UČIACE SA SLOVENSKO - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Dátum: Autor/i: Učiace sa Slovensko tím autorov Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Výber z programu zameraný na regionálne školstvo

V marci bol zverejnený návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko. Strategické ciele pre regionálne školstvo sú definované takto: efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí, ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.

Príspevky v diskusii: 0

Učebné štýly žiakov stredných škôl (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Simoneta Sámelová, PhD. Zo seriálu: Učebné štýly žiakov Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

Učiteľ vo výchovno-vzdelávacom procese predstavuje najvýznamnejší zdroj pomoci a usmerňovania žiakov. Dobrému učiteľovi nepostačuje len diplom, ktorý ho oprávňuje učiť v škole. Učiteľ, ktorý berie svoju prácu ako poslanie, by sa mal neustále zdokonaľovať vo svojom pedagogickom majstrovstve absolvovaním aktivít v rámci celoživotného vzdelávania, ktoré sú zamerané na získavanie poznatkov a zručností vedúcich k zefektívneniu vyučovacieho procesu.

Príspevky v diskusii: 0

Učebné štýly žiakov stredných škôl (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Simoneta Sámelová, PhD. Zo seriálu: Učebné štýly žiakov Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

K individuálnej osobitosti jednotlivca patria aj jeho vlastné postupy pri učení. Štýly učenia žiakov patria k významným faktorom, ktoré ovplyvňujú výsledok procesu vyučovania. Vďaka ich poznaniu môže učiteľ v rámci vyučovacieho procesu voliť také metódy, ktoré podporia jeho efektívnosť, pričom je dôležité, aby učiteľ vedel modifikovať jednotlivé metódy vo vyučovaní a prispôsobiť ich tak individuálnym potrebám žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Disciplína - efektívny faktor prevencie problémového správania žiaka

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Na základných a stredných školách možno v čoraz väčšej miere vnímať nárast problémového správania žiakov a pokles autority učiteľov. V príspevku sa venujeme príčinám, ktoré vyvolávajú nežiaduce vzorce správania (nepodnetné rodinné prostredie, pokles morálky spoločnosti, vplyv médií, nových technológií). Predstavujeme závery výskumov, najčastejšie výchovné problémy, tresty a opíšeme disciplínu ako jeden z efektívnych faktorov prevencie problémového správania.

Príspevky v diskusii: 0

Poradenstvo pedagogických zamestnancov v školách

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Jednou z povinností pedagogických zamestnancov v školách je „poskytovať dieťaťu, žiakovi, alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, ako aj pravidelne informovať dieťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú“ (zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z. z., § 5, písmeno j); školský zákon č. 254/2008, Z. z. § 144). Legislatívne ani metodicky však nie je konkretizované, aké poradenské činnosti z tejto povinnosti vyplývajú. Ide o také, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacími činnosťami pedagogických zamestnancov a ich profesijnými kompetenciami. Niektoré z nich sú ďalej vysvetlené. Týkajú sa pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Aktivizujúce metódy a zážitkové učenie v predprimárnom vzdelávaní

Dátum: Autor/i: Mgr. Terézia Hudecová Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

Príspevok je venovaný environmentálnym aktivitám v edukačnom  procese v predprimárnom vzdelávaní.Zameriava sa na klasifikáciu aktivizujúcich metód a metód zážitkového učenia sa všeobecne a ich stručnú charakteristiku. Poukazuje na metódy, ktoré je vhodné efektívne využívať pri aktivitách zameraných na prierezovú tému Environmentálna výchova. Uvádzame aj príklady aktivít. 

Príspevky v diskusii: 0

Koncepcia pragmatickej pedagogiky

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

Posledné desaťročia inovačné procesy vo vzdelávaní prispeli k prehodnoteniu technológií a metód, ktoré vznikli v minulosti a z rozličných príčin boli zabudnuté alebo odmietnuté. Hľadanie nového priviedlo k znovuzrodeniu a popularizácii projektovej metódy, ktorá bola rozpracovaná americkými pedagógmi na začiatku 20. storočia.

Príspevky v diskusii: 0

Dopravná výchova v materskej škole - súbor aktivít

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Zo seriálu: Dopravná výchova v materskej škole Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí. V príspevku ponúkame vzor vstupnej diagnostiky detí k téme a vybrané aktivity k témam dopravnej výchovy. 

Príspevky v diskusii: 0

Dopravná výchova v materskej škole (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je Štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí.

Príspevky v diskusii: 0

Štátny vzdelávací program pre štvorročné gymnáziá

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Súčasná školská výchovno-vzdelávacia sústava na Slovensku je zameraná na posilnení autonómie a zodpovednosti škôl, čo vedie ku flexibilnému rozhodovaniu o vlastných vzdelávacích programoch a efektívnej ponuke širokého spektra vzdelávacích aktivít pre žiakov a rodičov pri výbere tej najlepšej a najreálnejšej vzdelávacej cesty. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania majú umožniť žiakovi získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, využívania informačno-komunikačných technológií, v matematickej a jazykovej gramotnosti, sociálne, kultúrne a občianske kompetencie, manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti, ako i aktuálne poznatky, s ktorými žiak nájde perspektívne uplatnenie na trhu práce.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologická príprava pedagógov v praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Cieľom psychologickej prípravy by malo byť rozvíjanie „naučiteľných“ psychologických spôsobilostí a spoznávanie vlastného pedagogického „EGA“, reflektovanie vlastných dispozícií, vlastností a schopností, ktoré sú pre učiteľskú profesiu dôležité.

Príspevky v diskusii: 0

Kreatívna pedagogika – cesta k vytvoreniu tvorivého prostredia

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 5/2015 Ročník: 2015

Keď začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia vedec a pedagóg Andrej Alejnikov prišiel s pojmom kreatívna pedagogika a jej koncepciou, tak okrem pozitívnych ohlasov sa objavili aj výhrady voči jej zavedeniu s odôvodnením, že predsa každá pedagogika je kreatívna, pretože jej základom je tvorivé smerovanie, ku ktorému môžeme zaradiť ako problémové, programované, intenzívne vzdelávanie, tak aj vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacieho projektu. S tým sa dá súhlasiť, ale len do istej miery. Vieme predsa aký stupeň tvorivosti prináša nátlakové učenie a bifľovanie.

Príspevky v diskusii: 0

Národné kurikulum predškolského vzdelávania a limity jeho detailnosti

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. , Dr. Marek Tesár, PhD. Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Podobu vzdelávacích programov pre regionálne školstvo, ako ich poznáme na Slovensku dnes, predurčil školský zákon z roku 2008, deklarujúc tak zásadnú reformu školského vzdelávania. Práve tento zákon odoslal do zabudnutia predchádzajúcu formu kurikulárnych dokumentov a vymedzil, že kurikulum bude mať podobu štátnych a školských vzdelávacích programov. Súčasne celkom detailne stanovil, akú štruktúru tieto programy budú mať, bez ohľadu na to, či ide o materské, základné alebo stredné školy. Štát i školy vtedy v rýchlosti spracovali nové kurikulárne dokumenty, s malou istotou, či školám a vzdelávaniu budú naozaj prospešné. Prax veľmi skoro zachytila sporné miesta týchto nových dokumentov, čo sa stalo jedným z dôvodov, prečo sa už pred dvomi rokmi začalo pracovať na inovácii platných štátnych vzdelávacích programov (ŠVP), aby sa tieto dostali do škôl od septembra 2015.

Príspevky v diskusii: 0

Učenie sa cudzieho jazyka v predškolskom veku

Dátum: Autor/i: Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Súčasné trendy v európskych krajinách vedú k vyučovaniu cudzieho jazyka čoraz v nižšom veku. Pôvodný cieľ Európskej Únie zaviesť učenie aspoň 2 cudzích jazykov v ranom veku[1] bolo pre väčšinu EU krajín nereálne a preto nová výskumná skupina odborníkov v dokumente A Policy Handbook[2] udáva ako cieľ raného cudzojazyčného rozvoja zameranie sa na posilňovanie interkultúrnej a viacjazyčnej výchovy a vytváranie vhodných podmienok pre vnímanie cudzieho jazyka v zmysluplnom kontexte. V tomto článku sa venujeme otázkam: Kedy je vhodné začať s vyučovaním cudzieho jazyka? Aké sú výskumy v oblasti cudzojazyčného vyučovania detí v predškolskom veku? Je vhodné už v materskej škole zaťažovať deti cudzím jazykom? Zároveň prinášame vlastný výskum z vyučovania 4 ročných detí v materskej škole a odporúčania, ktoré vedú k zefektívneniu cudzojazyčného vzdelávania.[1] Barcelona European Council (15.-16. March 2002), Presidency conclusion.

[2] A Policy Handbook: Language Learning at Pre-primary School Level: Making it Efficient and Sustainable, 2011

 

 

 

Príspevky v diskusii: 0

Kreatívne metódy výučby v práci s nadanými žiakmi

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Vzdelávanie intelektovo nadpriemerných detí má svoje špecifiká. Vo vzdelávacom procese týchto detí sa využívajú všetky metódy na podporu a rozvoj logického myslenia, riešenia problémov, argumentácie, kreatívneho myslenia. Žiakom sa zadávajú otvorené, nedokončené problémové úlohy, ktoré nemajú len jedno riešenie, ale naopak, majú viacero riešení. Pri riešení zadaných úloh sa očakáva vysoká aktivita a samostatnosť žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Úloha základnej a strednej školy pri poskytovaní kreatívneho vzdelávania

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Spoločnosť, v ktorej sa znalosti stávajú kapitálom a hlavným zdrojom ekonomiky, má právo klásť vyššie požiadavky na vzdelanie. Vzdelávací systém je slabo orientovaný na prípravu mysliteľov, inovátorov, ktorí by vytvárali konkurencieschopné intelektuálne produkty zodpovedajúce vysokému statusu profesionála a zabezpečujúce stabilný sociálno-ekonomický rozvoj krajiny. Rozvoj trhovej ekonomiky, modernizácia výroby, vznik nových technológií vedie k zmene profesionálno-kvalifikačnej štruktúry dopytu na trhu práce a k zvyšovaniu požiadaviek zamestnávateľov na kvalitu personálu.

Príspevky v diskusii: 0

Hra ako hlavná metóda rozvoja osobnosti dieťaťa v predškolskom veku

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Faglicová Vydanie: 10/2014 Ročník: 2014

Hra je pre dieťa predškolského veku významnou činnosťou. Spravidla je charakterizovaná ako jeho hlavná činnosť. Jej spontánnosťou, symbolickosťou, ale aj prvkami fantastickosti sa vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Hra umožňuje primerané a žiaduce pôsobenie na perceptuálno-motorický, kognitívny a citovo-sociálny vývin osobnosti. Podstata hry spočíva v tom, že vychádza z možností dieťaťa, je pre ne prirodzene zvládnuteľná a podporuje jeho psychickú rovnováhu. Hra má spoločenskú podstatu. Je determinovaná špecifickým prostredím, je odrazom okolitej skutočnosti. Pomáha poznávať spoločenské prostredie, formovať sociálne vzťahy a postoje prostredníctvom primeranej sociálnej komunikácie.

 

 

Príspevky v diskusii: 0

Hodnotenie kvality predškolského vzdelávania - Medzinárodný program predškolskej pedagogiky v magisterskom štúdiu

Dnes by bolo už asi aj nezodpovedné zatvárať oči pred skutočnosťou, že veľkou slabinou predškolskej pedagogiky v slovenských podmienkach, na univerzitnej, vedeckej či koncepčnej úrovni, je jej izolácia od medzinárodného diania, uzavretosť a zacyklenosť do seba, čo ju nesmierne ochudobňuje o nové podnety, produktívne spôsoby uvažovania a tematizáciu nových problémov a výziev a značne uberá z potenciálu pre vlastný rozvoj. Túto skutočnosť dokumentujú slovenské texty z daného odboru, ktoré sa dôsledne vyhýbajú kvalitným zahraničným zdrojom alebo aj existujúce národné kurikulárne dokumenty pre predškolské vzdelávanie, ktoré nové podnety pochádzajúce z medzinárodného diskurzu prevzali úplne nesystematicky, bez toho, aby sa dôkladne spoznal ich zmysel, pôvod a kontexty ich vzniku a pôsobenia. Na tejto úrovni je to jeden z dôvodov, prečo platný národný kurikulárny dokument pre materské školy (ŠVP z roku 2008) zjavne nesie prvky nesystémovosti, ktorá spôsobuje ťažkosti pri jeho prevode do reálnej praxe materských škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávacie programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Slovensko je jednou z najmladších krajín EÚ s takmer dvomi miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Súčasná mladá generácia predstavuje podstatnú časť obyvateľstva – cca 37,4 %. Táto skupina má špecifické potreby, ktoré treba brať do úvahy v procese ich prípravy na život a pracovnú dráhu. Na základe týchto dôvodov MŠVaŠ SR vypracovalo „Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020“. Ide o dokument, ktorý popisuje strategické ciele v rôznych oblastiach života mladých ľudí, ktoré chce Slovensko dosiahnuť do roku 2020. Za základné témy boli určené tematické oblasti Stratégie EÚ pre mládež a to vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna inklúzia, participácia, dobrovoľníctvo, zdravie a zdravý životný štýl, tvorivosť a podnikavosť, mládež a svet a práca s mládežou. Stratégia je výsledkom aktívneho dialógu mládeže so zástupcami štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj mimovládneho sektora.

Príspevky v diskusii: 0

Súčasný slovenský učiteľ

Dátum: Autor/i: PhDr. Helena Hrubišková, PhD. Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Príspevok prináša prehľad výsledkov niekoľkých výskumov, ktoré sa z rôznych hľadísk zameriavali na charakteristiku osobnosti učiteľa a jeho profesie v prostredí Slovenska. Uvádza základné sociodemografické údaje o adeptoch na učiteľské povolanie, prezentuje názory žiakov na prestíž učiteľskej profesie, približuje vzťah žiakov k svojim učiteľom, uvádza vlastnosti, ktorými žiaci učiteľov najčastejšie charakterizujú a všíma si niektoré rodové špecifiká, ktoré sa prejavujú v žiackych charakteristikách učiteľov a učiteliek.

Príspevky v diskusii: 0

Nová filozofia vzdelávania - kreativita a inovácia

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Klasické vzdelávanie prežíva už po stáročia v rôznych formách, ktoré sú určované stupňom rozvoja spoločnosti. Jeho kvantita je definovaná vzdelávacími štandardami a kvalita sa odvíja od odborného vzdelania učiteľa, jeho entuziazmu a od úrovne technického vybavenia pracoviska. Vzdelávanie pod vedením učiteľa, lektora je z tohto hľadiska najrozšírenejšou formou vzdelávania vo svete aj u nás. Učiteľ dokáže študentovi poradiť, správne ho nasmerovať a v neposlednom rade ohodnotiť jeho úspechy. V každom z nás sa celý život ukrývajú spomienky na učiteľa, ktorý v nás niečo zanechal. Sú to učitelia, ktorí formujú našu budúcnosť a práve v tomto prostredí sa výraznou mierou určuje stupeň rozvoja a kvalita spoločnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Význam poradenstva pri uplatnení sa na trhu práce

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Cieľom príspevku je význam poradenských služieb pri výbere vzdelávania a vhodnej kariéry, na základe analýzy osobnostných dispozícií a vytvorenia predpokladov celoživotnej zamestnateľnosti. Pri riešení disproporcií na trhu práce sa treba zaoberať tým, či by vhodne organizovanými poradenskými službami nebolo možné čiastočne eliminovať narastajúcu nezamestnanosť. Základnou požiadavkou výstupu vzdelávania musí byť pracovné uplatnenie, začlenenie sa do spoločnosti a ďalší osobný rozvoj.

Príspevky v diskusii: 0

Model systému manažérstva kvality výučby

Dátum: Autor/i: doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Účelom navrhovaného modelu systému manažérstva kvality výučby pre učiteľov základnej a strednej školy je prispieť k zabezpečeniu zdrojov pre pomoc a poradenstvo manažmentom škôl, ktoré rozvíjajú vlastné systémy zabezpečovania kvality. Tento model so svojim poslaním a všeobecnými cieľmi, princípmi, sledovanými oblasťami a indikátormi, pokrývajúcimi kľúčové oblasti kvality výučby, môžu riaditeľstvá škôl využiť pre usmernenie a podporu jednotlivých učiteľov pri zabezpečovaní komplexného systému kvality ich vlastného vyučovania a učenia sa žiakov. Môžu učiteľov podporiť v sebareflexii výučby a v sebahodnotení. Aj inštitúcie externého a interného hodnotenia kvality škôl môžu model využiť v spoločnom referenčnom rámci pre poskytovanie kvalitného vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Inteligencia je definovaná ako schopnosť učiť sa zo skúseností, myslieť, riešiť nové problémy, prispôsobovať sa, používať symboly, usudzovať, hodnotiť a orientovať sa v nových situáciách. Inteligencia je vo všeobecnosti  chápaná ako základ každého správania a konania človeka, ako predpoklad jeho prispôsobovania sa okolitému prostrediu, získavaniu skúseností a vedomostí, komunikácie s inými ľuďmi (Průcha, J., Veteška, J., 2012).

Príspevky v diskusii: 0

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (1.)

Cieľom príspevku je zamerať sa na prezentáciu vybraných významných faktorov pracovného úspechu z pohľadu zamestnávateľských subjektov, čo by malo byť východiskovým rámcom pri koncipovaní vzdelávacích stratégií v primárnom, sekundárnom a terciárnom vzdelávaní. Realizácia výskumu bola uskutočnená v rámci projektu KEGA 006EU-4/2013 – Metódy a princípy uplatňované pri príprave štruktúry a obsahu predmetov podporujúcich rozvoj ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Príspevky v diskusii: 0

Význam portfólia žiaka pri vnímaní cieľov vzdelávania

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

Problém samostatného a uvedomelého stanovenia cieľov je v dnešnej dobe stále aktuálny. Hlavným vektorom dospievania sa stáva samostatnosť ako zodpovedné a iniciatívne správanie vykonávané vlastnými silami. Bez zmeny prístupu v systéme stanovenia cieľov a ich hodnotenia v podmienkach rozvoja vzdelávania nie je možné ich dosiahnutie. Jedným zo súčasných trendov v oblasti hodnotenia študentov a stanovania cieľov je zavedenie tzv. portfólia ako nástroja pre dlhodobé zhromažďovanie informácií o výsledkoch, postupoch učenia a ďalších charakteristikách súvisiacich so vzdelávaním konkrétneho žiaka. V príspevku budeme venovať pozornosť úlohe žiackeho portfólia pri stanovení a pochopení cieľov vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk