Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy (2.)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania: cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia. Program adap...

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy (1.)

Zmeny v školstve a legislatíva definujú smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Ich profesijný rozvoj je zabezpečený vzdelávaním, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov. Pozícia učiteľa v etape vstupu do praxe je označovaná ...

Riaditeľ školy – leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia (1.)

Charakter a kritické myslenie formujú osud našich detí, robia z nich dobrých ľudí a dávajú im nádej na lepšiu budúcnosť. Poslaním súčasnej školy je, aby venovala všetku energiu a zdroje do rozvoja morálnych schopností detí a podpory ich kritického...

Integrácia charakterového vzdelávania a kritického myslenia

Základný cieľ inovovania pregraduálnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na Prešovskej univerzite v Prešove spočíva v integrácii kritického myslenia a charakterového vzdelávania. Ide o nový aspekt v akademickej oblasti oproti zah...

Obava ako príčina brzdy vo vzdelávaní

V článku nám nejde o vedecké vysvetľovanie postupov modernizovania a inovovania edukácie. Ide nám predovšetkým o dobre mienený apel na učiteľov zameraný na to, aby si uvedomovali svoje vedomosti, schopnosti, aby si viac verili a nachádzali v sebe ...

Neuropedagogické aspekty edukácie

Príspevok, ktorý zameriavame na neuropedagogiku a neurodidaktiku, sme nezvolili náhodne. Vychádzame z predpokladu, že najbližšie mesiace edukácie, vzhľadom na realitu koronavírusu, si budú vyžadovať tvorivejšiu prácu učiteľov, žiakov tak, aby sme ...

Učebné štýly žiakov (2.)

V príspevku opisujeme ďalšie skupiny učebných štýlov, ktoré sú náročnejšie jednak na ich diagnostiku a aj na realizáciu v edukačnom procese. Učiteľ aj bez hlbšieho diagnostikovania žiaka vypozoruje, že ide o žiaka preferujúceho, napr. sluch alebo ...

Učebné štýly žiakov (1.)

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. Problematika štýlov je oblasťou, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia. Učenie sa podľa prevahy či uprednostňovania zmyslového vnímania poznali učitelia pred mnohými desaťročiami...

Konštruktivistické prístupy v edukácii

Konštruktivizmus nie je samostatnou koncepciou edukácie. Pojmom konštruktivizmus sa charakterizuje edukácia, v ktorej sa kladie dôraz na „konštruovanie vedomostí samotným žiakom“ za pomoci učiteľa. Konštruktivizmus sa datuje do 20. storočia, v kto...

Špecifiká rómskych detí vo vzdelávacom systéme

V článku sa zamýšľame nad otázkou, aký nebezpečný a intenzívny je tabuizovaný rómsky rasizmus. Popisujeme faktory, ktoré sa zásadným spôsobom premietajú do pedagogického prostredia, a ktoré má škola šancu v rámci výchovných procesov aspoň čiastočn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály