Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1 (2.)

Štúdia nadväzuje na teoretické východiská a pragmatické zdôvodnenia potreby využívania inovovaných prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni vzdelávania, ktoré boli uverejnené v predchádzajúcom čísle. Prezentuje možnosti rozvíjajúceho hodnotenia, ukážky analytickej a holistickej rubriky, ktoré sú aplikované na hodnotenie vybraných kompetencií žiakov v podmienkach primárneho vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1(1.)

Štúdia prezentuje teoretické východiská a pragmatické zdôvodnenia potreby využívania inovovaných prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni školy. Najvýraznejšia zmena v hodnotení vzdelávacích výsledkov žiaka oproti súčasnej praxi spočíva v tom, že sa orientuje nielen na dosahovanie očakávaných výstupov v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ale súčasne s tým aj na kvalitu utvárania kľúčových kompetencií, ktoré majú nadpredmetový charakter. Tento obrat si vyžaduje opierať sa o nové špecifické spôsoby hodnotenia, ktoré napomáhajú žiakom v procesoch ich utvárania. Zámerom štúdie je na príkladoch hodnotenia jazykových (komunikačných) a prírodovedných kompetencií objasniť postavenie a využitie rozvíjajúceho hodnotenia s charakteristikami kriteriálneho, autentického a autonómneho hodnotenia v procese reflexívnej výučby na primárnom stupni vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk