Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2023

9/2023

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

JUDr. Matej Drotár

V súvislosti s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky došlo k legislatívnemu zakotveniu práva na predprimárne vzdelávanie. V tomto príspevku venujeme pozornosť legislatívnemu ...

Komunikácia s rodičom s agresívnym správaním

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Príspevok pojednáva o aktuálnom probléme súčasnej školskej praxe, ktorým je agresívne správanie rodičov či zákonných zástupcov žiakov voči zamestnancom školy. Prezentuje výsledky aktuálneho výskumu...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČ O: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje
o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 11. 9. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Krok do budúcnosti

Aká bude budúcnosť našich detí? Aký vplyv bude mať technologický pokrok na vzdelávanie našich detí? Aká je úloha manažmentu škôl pri príprave na ich budúcnosť? Každý krok, ktorý urobíme v novom školskom roku, každé rozhodnutie, ktoré vydáme v dobrej viere, že je správne a každé usmernenie, ktorým otvoríme dvere do budúcnosti, môže napísať nový príbeh ich aj nášho života. Bude úspešným? Budúcnosť je miestom, kde sa sny môžu stať skutočnosťou, kde naše ciele môžu nájsť naplnenie a kde naše dnešné úsilie môže vytvoriť trvalý odkaz. 

Veríme, že aj aktuálne články v septembrovom čísle časopisu Manažment školy v praxi povzbudia, inšpirujú a pomôžu urobiť lídrom škôl správny krok do budúcnosti už v novom školskom roku 2023/2024. 

Mária Stanislavová nás sprevádza procesom postupu ustanovenia rady školy. Príspevok poskytuje podrobný návod a inštrukcie pre zodpovedné osoby za proces volieb a ustanovenie členov rady školy, ktorá je jedným z kľúčových orgánov školskej samosprávy. Venuje sa téme zriadenia rady školy, počtu členov (delegovaných, volených) v orgánoch školskej samosprávy, ako aj zverejneniu volieb do rady školy.

Ingrid Emmerová nás oboznámi s nástrojmi pre komunikáciu s rodičom, ktorý má agresívne správanie. V článku približuje, ako komunikovať s takýmto rodičom a ako predchádzať vystupňovaniu konfliktnej situácie. Spolupráca školy a rodiny sa vždy odvíja od spolupráce konkrétneho učiteľa s konkrétnym rodičom. Ťažiskové postavenie má však aj manažment školy, ktorý vytvára na spoluprácu vhodné podmienky. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk