Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Odmeny

Zoznam právnych predpisov pre financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: -

Ponúkame kompletný prehľad legislatívy súvisiacej s financovaním regionálneho školstva, vrátane zákonov a smerníc o rozdelení štátnych a podielových daní medzi vzdelávacie inštitúcie. Prehľad obsahuje odkazy na relevantné právne predpisy a umožňuj...

Vianočné odmeny a PN zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Účtovníčka školy je na dlhodobej PN od 1. septembra 2022. Do tohoto času riadne odpracovala 8 mesiacov. Je možné tejto zamestnankyni, ktorá má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, prideliť vianočnú odmenu v novembrovom výplatnom termíne za odpracovan...

Odmena riaditeľovi školy pri príležitosti životného jubilea N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kontrolou bolo zistené a obci vytknuté, že riaditeľovi školy bola pri príležitosti životného jubilea vyplatená odmena, pričom návrh na vyplatenie odmeny a ani schválenie odmeny nebolo písomne dokladované s odôvodnením zo strany obce, že ide o odme...

Oprávnenie navrhovať a schvaľovať odmenu riaditeľovi školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kto je oprávnený navrhnúť a schváliť riaditeľovi školy odmenu? Hlavná kontrolórka zistila, že riaditeľka základnej umeleckej školy si sama schválila a vyplatila odmenu, a upozornila, že tento postup je v rozpore so zákonom. Je zistenie hlavnej kon...

Vyplatenie odmeny riaditeľovi školy počas sviatkov a v období letných dovoleniek N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Je povinnosťou starostu vyplatiť riaditeľovi školy odmenu za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov?

Brutto odmena po dokončení práce v projekte N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Máme projekt cez Nórske fondy. Oprávnená cena výdavkov v projektovej zmluve je 1 900 eur. Zamestnankyňa, ktorá má na starosti tvorbu učebníc a pracovných zošitov v rámci projektu, je nahlásená v Sociálnej poisťovni na dohodu o vykonaní práce s nep...

Odmeňovanie riaditeľky ZUŠ za prácu nadčas N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Riaditeľka ZUŠ je kvalifikovaná výtvarníčka, ako vedúci zamestnanec á predpísaný úväzok 7 hodín/týždeň. V súlade so svojou kvalifikáciou vyučuje výtvarný odbor, kde je týždenná  hodinová dotácia taká, že nie je možné zostaviť 7-hodinový ú...

Odmena za krúžkovú činnosť N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Môže mať vychovávateľka zaplatený krúžok so žiakmi ZŠ, ktorý realizuje počas plnenia svojho normálneho plateného úväzku v školskom klube. Zdá sa mi nelogické, aby mala tieto 2 hodiny zaplatené dvakrát.

Riaditeľka CVČ - odmena formou osobného príplatku N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Riaditeľka CVČ je vedúcim zamestnancom, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Vzhľadom k tomu, že nemá nárok na zástupcu riaditeľa a v rozpočte nemá od zriaďovateľa vyhradené finančné prostriedky na zamestnávanie administratívnej pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ