Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Prevencia, riešenie konfliktov

Zákon 420/2004 Z.z.

Schválený 25. 6. 2004 Účinný 1. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 337/2011 Z.z.

Schválený 13. 10. 2011 Účinný 1. 1. 2012  

337/2011 Z.z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Zákon 201/2008 Z.z.

Schválený 15. 5. 2008 Účinný 1. 7. 2008 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z.

Zákon 160/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 25. 7. 2023  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Zákon 161/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Zákon 141/2010 Z.z.

Schválený 9. 3. 2010 Účinný 1. 7. 2010  

141/2010 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon 390/2015 Z.z.

Schválený 12. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2016  

390/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 550/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 305/2005 Z.z. N

Schválený 25. 5. 2005 Účinný 1. 9. 2005 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 466/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2011  

466/2008 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 391/2015 Z.z.

Schválený 12. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 365/2004 Z.z.

Schválený 20. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zákon 136/2010 Z.z.

Schválený 3. 3. 2010 Účinný 1. 6. 2010 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 327/2005 Z.z.

Schválený 23. 6. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

Zákon 424/2015 Z.z.

Schválený 17. 12. 2015 Účinný 1. 1. 2016  

424/2015 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov

Zákon 543/2003 Z.z.

Schválený 2. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004  

543/2003 Z.z. o vydaní opatrenia č. 23793/2003-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej repbuliky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti

Zákon 544/2005 Z.z.

Schválený 23. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 3. 2017  

544/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

Zákon 417/2006 Z.z.

Schválený 13. 6. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2007  

417/2006 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Zákon 94/2012 Z.z.

Schválený 2. 3. 2012 Účinný 1. 4. 2012  

94/2012 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Zákon 107/2012 Z.z.

Schválený 8. 3. 2012 Účinný 1. 4. 2012  

107/2012 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

368/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

564/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve