Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Smernice, pokyny

Vykonávanie podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení N

Autor/i: -

Podnikateľská činnosť je činnosť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou a je vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine podľa Obchodného zákonníka.

Príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode na rok 2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Príspevok na školu v prírode na rok 2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o pridelení ...

Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie, ktorými sú učebnice, pracovné ...

Usmernenie - Kritériá na poskytnutie sociálneho štipendia žiakovi strednej školy N

Autor/i: -

Na základe zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vydaná vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (ďalej len „vyhláška č. 224...

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, ktoré nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí."

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydáva k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 nasledujúce usmernenie.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.