Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Smernice, pokyny

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydáva k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 nasledujúce usmernenie.

Príspevok na školu v prírode na rok 2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o pridelení ...

Príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode na rok 2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Usmernenie - Kritériá na poskytnutie sociálneho štipendia neplnoletému a plnoletému žiakovi strednej školy N

Autor/i: -

Na základe zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vydaná vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorá v § 29 až 32 upravuj...

Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajom N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajom. Na účely zriadenia materskej školy (ďalej len "MŠ") alebo základnej školy (ďalej len "ZŠ") má samosprávny kraj (ďalej len "SK") dve možnosti, ako post...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ