Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Okresný úrad Košice, odbor školstva

Oddelenie odborných a metodických činností

Ministerstvo vnútra SR

Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám...

Dokončenie základného vzdelania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si ...

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o d...

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Komisionálna skúška žiaka študujúceho v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V našej škole absolvoval komisionálne skúšky na základe žiadosti rodiča za jednotlivé ročníky primárneho stupňa. V súčasnosti očakávame, že rodič požiada o vykonanie komisionálnej skúšky...

Komisionálne preskúšanie a práca nadčas

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Dá sa za prácu nadčas považovať aj skúšanie vyučujúcim v rámci komisionálnych skúšok v čase od 13:45 hod. do 15:00 hod? Aké ďalšie práce mimo už spomínaných možno považovať za nadčasovú prácu PZ?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Komisionálne skúšky za každý ročník

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Žiačka študuje v zahraničí. Komisionálne skúšky robila naposledy za 6. ročník. V 7. a 8. ročníku rodičia nepožiadali  o vykonanie komisionálnych skúšok. Teraz končí 9. ročník a rodičia požiadali o skúšky za 7. až 9. ročník. Ide o jeden pr...

Kritéria na prijímacie skúšky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Riaditeľ školy navrhuje kritériá pre prijatie podľa § 65 školského zákona. Uchádzač si môže podať dve prihlášky i na jednu školu na dva študijné odbory. Moja otázka znie, či je možné takýchto uchádzačov, ktorí týmto prejavujú skutočný emin...

Krúžková činnosť ZUŠ a MŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázky Ako zabezpečiť krúžkovú činnosť detí MŠ v ZUŠ? Ide o súlad so ŠkVP MŠ, prípadne ZUŠ. Treba uzatvoriť dohodu medzi ZUŠ a MŠ a organizáciu krúžkov „ošetriť“ v školskom poriadku, vo vnútornom poriadku jednej alebo druhej školy? Ak ZUŠ organizu...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk