Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Publikácie vo WK: Jazykové kurzy pre deti cudzincov, Metodický deň učiteľov, Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy, Povinné predprimárne vzdelávanie, 2. vydanie

Počet článkov autora: 126


Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám pri dozo...

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas pandémie pri realizácii krúžkovej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ požiadať učiteľov, ktorí realizovali záujmovú krúžkovú činnosť v škole, aby ju realizovali podľa svojich možností a kreativity aj v tomto období prerušeného vyučovania so žiakmi dištančnou formou?

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas prerušenia vyučovania cez veľkonočné prázdniny N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Počas prerušenia vyučovania sú veľkonočné prázdniny od 9. do 14. 4. 2020. V nadväznosti na prerušenie vyučovania ma zaujíma, ako má zamestnávateľ postupovať u zamestnancov pri vykrytí dvoch pracovných dní 9. 4. a 14. 4.2020, ktoré sú súčasťou veľk...

Dokončenie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

17 ročný chlapec si chce dokončiť základnú školu formou komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania a pokračovať na strednej skole. Problém je v tom, ze nemá dokončený 1. stupeň bežnej ZS (prepadol z 2 predmetov) a kvôli nediscip...

Dokončenie základného vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Dozor nad žiakmi ZUŠ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o dobrovoľní...

Hodnotenie riaditeľa zriaďovateľom a osobný príplatok N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na základe kritérií na hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta vypracovaných v súlade s platnou legislatívou sme ku koncu školského roka 2019/2020 realizovali hodnotenie riaditeľov. Na základe týchto kritérií kvalita pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Nadčasové hodiny a evidencia pracovného času A

Publikované: Aktualizované:

Čerpanie náhradného voľna počas letných dovoleniek A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Nárok na náhradné voľno N

Publikované:

Príplatky zamestnancom v sobotu N

Publikované:

Otázka:  V roku 2020 bude škola organizovať vzdelávania v soboty a so zamestnancami sme sa dohodli, že za školenie v sobotu dostanú náhradne voľno. Jedna hodina práce bude jednou hodinou náhradného voľna. Vzdelávanie bude trvať v sobotu od 8.00 hod. do 16.00 hod. Aké príplatky treba zaaplatiť zamestnancom za prácu v sobotu?