Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Okresný úrad Košice, odbor školstva

Oddelenie odborných a metodických činností

Ministerstvo vnútra SR

Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám pri dozo...

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas pandémie pri realizácii krúžkovej činnosti

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ požiadať učiteľov, ktorí realizovali záujmovú krúžkovú činnosť v škole, aby ju realizovali podľa svojich možností a kreativity aj v tomto období prerušeného vyučovania so žiakmi dištančnou formou?

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas prerušenia vyučovania cez veľkonočné prázdniny

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Počas prerušenia vyučovania sú veľkonočné prázdniny od 9. do 14. 4. 2020. V nadväznosti na prerušenie vyučovania ma zaujíma, ako má zamestnávateľ postupovať u zamestnancov pri vykrytí dvoch pracovných dní 9. 4. a 14. 4.2020, ktoré sú súčasťou veľk...

Dokončenie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

17 ročný chlapec si chce dokončiť základnú školu formou komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania a pokračovať na strednej skole. Problém je v tom, ze nemá dokončený 1. stupeň bežnej ZS (prepadol z 2 predmetov) a kvôli nediscip...

Dokončenie základného vzdelania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si ...

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o dobrovoľní...

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Komisionálna skúška žiaka študujúceho v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V našej škole absolvoval komisionálne skúšky na základe žiadosti rodiča za jednotlivé ročníky primárneho stupňa. V súčasnosti očakávame, že rodič požiada o vykonanie komisionálnej skúšky...

Komisionálne preskúšanie a práca nadčas

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Dá sa za prácu nadčas považovať aj skúšanie vyučujúcim v rámci komisionálnych skúšok v čase od 13:45 hod. do 15:00 hod? Aké ďalšie práce mimo už spomínaných možno považovať za nadčasovú prácu PZ?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk