Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Okresný úrad Košice, odbor školstva

Oddelenie odborných a metodických činností

Ministerstvo vnútra SR

Dokončenie základného vzdelania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si ...

Dozor nad žiakmi ZUŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Ako treba riešiť dozor nad žiakmi ZUŠ pri podujatiach mimo školy? Je možné, aby nad žiakmi ZUŠ, ktorí sa zúčastňujú tanečných súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni vykonávali dozor zákonní zástupcovia súťažiacich na základe zmluvy o d...

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Komisionálna skúška žiaka študujúceho v zahraničí

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V našej škole absolvoval komisionálne skúšky na základe žiadosti rodiča za jednotlivé ročníky primárneho stupňa. V súčasnosti očakávame, že rodič požiada o vykonanie komisionálnej skúšky...

Komisionálne preskúšanie a práca nadčas

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Dá sa za prácu nadčas považovať aj skúšanie vyučujúcim v rámci komisionálnych skúšok v čase od 13:45 hod. do 15:00 hod? Aké ďalšie práce mimo už spomínaných možno považovať za nadčasovú prácu PZ?

Komisionálne skúšky za každý ročník

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Žiačka študuje v zahraničí. Komisionálne skúšky robila naposledy za 6. ročník. V 7. a 8. ročníku rodičia nepožiadali  o vykonanie komisionálnych skúšok. Teraz končí 9. ročník a rodičia požiadali o skúšky za 7. až 9. ročník. Ide o jeden pr...

Krúžková činnosť ZUŠ a MŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázky Ako zabezpečiť krúžkovú činnosť detí MŠ v ZUŠ? Ide o súlad so ŠkVP MŠ, prípadne ZUŠ. Treba uzatvoriť dohodu medzi ZUŠ a MŠ a organizáciu krúžkov „ošetriť“ v školskom poriadku, vo vnútornom poriadku jednej alebo druhej školy? Ak ZUŠ organizu...

Kvalifikovanosť - náboženstvo

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázky: Riaditeľka cirkevného gymnázia predložila doklady o vzdelaní a položila otázku, či kandidátka na vyučovanie náboženstva má vykonať doplňujúce pedagogické štúdium?

Majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej - nevyhnutný kvalifikačný predpoklad N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej?

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, p...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk