Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2024

5/2024

Proces kurikulárnej premeny: Model kritického myslenia

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

... V MEDZIPREDMETOVOM A INTEGROVANOM VZDELÁVANÍ Hlavným cieľom premeny slovenského školstva je začleniť do vyučovania a učenia sa naprieč všetkými predmetmi a disciplínami kurikula rôzne témy a z...

Emocionálne korektívna skúsenosť v prostredí školy

Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Vzťahová väzba je rozhodujúca pre optimálny vývin človeka. Veľmi dôležitá je jej prítomnosť, ale aj kvalita pripútania. Traumatické skúsenosti môžu ovplyvniť vzťah medzi rodičom a dieťaťom rôznymi ...

Obsah vydania

Všímavosť

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: PaedDr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 10. 5. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1336-9849

Editoriál

Všímavosť

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, kde sme neustále obklopení informáciami, je všímavosť veľmi cenná. Ide o schopnosť venovať plnú pozornosť tomu, čo sa deje v okolí, vnímať a rozumieť detailom. V hektickom školskom prostredí sa často stratíme v množstve úloh a detailov, čo vedie k rozptyľovaniu a strate kontaktu s realitou a schopnosťou uvedomenia si a ukotvenia vlastnej skúsenosti. Všímavosť je však kľúčom k hlbšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Umožňuje nám byť lepšími partnermi v komunikácii a v spolupráci, prispieva k našej vlastnej pohode a k duševnému zdraviu. Všímavosť nám pomáha rozpoznať stresové situácie a nájsť efektívne stratégie, ako sa s nimi vyrovnať. Ako môžeme rozvíjať všímavosť v našom každodennom živote? Napríklad čítaním príspevkov na aktuálne témy, ktoré ponúkame aj v 5. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Matej Drotár sa v druhej časti príspevku s názvom „Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (2.)“ venuje zrušeniu školy, školského zariadenia, zriadeniu a zrušeniu elokovaného pracoviska, spojeniu škôl a zmene právnej subjektivity školy.

Každá kurikulárna premena v prestížnych zahraničných vzdelávacích programoch začína postupným procesom. Martina Kosturková rozobrala proces kurikulárnej premeny v súčinnosti s modelom kritického myslenia.

Naďa Bizová v rubrike Inklúzia v príspevku s názvom „Sociálne interakcie žiakov v inkluzívnom prostredí“ opíše kontextuálne faktory sociálnych interakcií, ako aj podporu týchto interakcií medzi žiakmi v školskom aj mimoškolskom prostredí.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk