Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2021

1/2021

Leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Leadership národnej školy charakteru musí spĺňať profil morálne autonómnej a zodpovednej osoby. Sám musí vedieť vnímať a hodnotiť vlastnú zdatnosť (self-efficacy) ako úsudok o svojej potencialite d...

Nastavovanie procesov zmien v školskom prostredí

Ing. Alena Šáteková

V príspevku sa venujeme najnovším teóriám, ktoré sa sústredia na riešenia problémov, pozerajú sa na problematiku zmeny v organizácii a ponúkajú nové pohľady na leadership v školách a školských zari...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08. Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného.
Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 14. 1. 2021. © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021.

ISSN 1336-9849

Editoriál

„Nuž,“ povedal Macko Pú, „to, čo mám najradšej, je ...“ A tu sa musel zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď jedenie medu bola veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho začal jesť, bola ešte lepšia, no nevedel prísť na to, ako sa volá." Z rozprávky Macko Pú

Lídri škôl to poznajú – zaslúžený potlesk, keď sa akcia podarí, plán naplní, projekt je úspešne konci. Príde úsmev, úľava a spolu s ňou aj spomienky ...na proces plánovania, prípravy a dôležitých rozhodnutí. V tej chvíli si v archíve pamäti vybavíme vzdor kolegov, ktorých presvedčili lepšie argumenty, obavy rodičov, ktoré sa vytratili, keď cítili náš pokoj, ale aj nespútanosť žiakov, ktorí vykročili na správnu cestu, keď sme im otvorili tie správne dvere....vtedy prichádza chvíľa, ktorá je lepšia ako tá najlepšia.

O tom, že človek sa rozhoduje v milisekundách, a to emotívne a zvyšok času venuje racionalizácii emotívneho rozhodnutia, píše v príspevku o nastavení procesov zmien v školskom prostredí A. Šáteková.

M. Kosturková píše o leadershipu inštitúcie charakteru a kritického myslenia. Vysvetľuje, že efektívni ľudia sa nevzdávajú a úlohy dokončia. Sú schopní analyzovať problém, vyvinúť systém, štruktúru alebo stratégiu na riešenie problému.

Riaditeľ základnej školy predkladá zriaďovateľovi dokumenty školy na schválenie. Zákonodárca ich taxatívne vymenováva v zákone o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve. Schvaľovaniu dokumentov zriaďovateľom sa venuje O. Pivarníková. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk