Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Absolventka Fakulty ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Brezno. Venuje sa aj lektorskej činnosti v rámci Asociácie vzdelávania samosprávy. Je predsedníčkou sekcie Združenia hlavných kontrolórov. 

Publikácie WK: Finančná kontrola, Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie, Ekonomika školy a školského zariadenia, Riadenie školy a školského zariadenia, Základná škola - organizácia a manažment, Stredná škola - organizácia a manažment.

Počet článkov autora: 65

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment školy a školského zariadenia. Ide o vážne povinnosti, ktorých splnenie je dôležité tak pre školu a školské zariadenie ako zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

V článku sa venujeme problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce. Upozorníme na povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Vnútorné predpisy pre školy a školské zariadenia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Administratíva Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

V článku sa zameriame na oblasť vnútorných predpisov škôl a školských zariadení. Vnútorné predpisy spolu s rozhodnutiami štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia sú definované ako vnútorné riadiace akty školy a školského zariadenia. Tvorba vnútorných predpisov úzko súvisí s činnosťou škôl a školských zariadení a vychádza z potrieb ich prevádzky a riadenia. 

Príspevky v diskusii: 0

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V článku upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi. Správa o hospodárení školy a školského zariadenia je dôležitým dokumentom, pretože poskytuje komplexný prehľad o zdrojoch a použití finančných prostriedkov školy a školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Administratíva Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V článku sa venujeme aktuálnej téme, ktorá súvisí s odovzdávaním a preberaním funkcie riaditeľa školy. Podnetom k odovzdaniu a preberaniu funkcie je ukončenie funkčného obdobia riaditeľa školy, ktoré môže nastať uplynutím jeho funkčného obdobia, jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie pred uplynutím funkčného obdobia.

Príspevky v diskusii: 0

Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V odbornom článku sa venujeme problematike poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom pracujúcim v školách a školských zariadeniach. Príspevok na rekreáciu je novým benefitom aj pre zamestnanca pracujúceho v školstve. Nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci od 1. januára 2019 na základe novely Zákonníka práce.

Príspevky v diskusii: 0

Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom školstva

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa budeme venovať problematike poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách u zamestnancov pracujúcich v školách a školských zariadeniach. Poukážeme na platnú právnu úpravu, ktorá určuje podmienky poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov.

Príspevky v diskusii: 0

Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Kontrola Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorá je účinná od 1. januára 2019. Praktickému výkonu základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali, upozorňovali sme manažment škôl a školských zariadení na povinnosť dodržiavať a uplatňovať ustanovenia cit. zákona v praxi. Cieľom aktuálneho príspevku je priblížiť zmeny vo výkone základnej finančnej kontroly od 1. januára 2019.

Príspevky v diskusii: 0

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa venujeme problematike financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce. Upozorníme na povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromnej školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

Príspevky v diskusii: 0

Vysielanie zamestnancov škôl a školských zariadení na pracovné cesty

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa budeme venovať vysielaniu zamestnancov škôl a školských zariadení na pracovné cesty. Poukážeme na platnú právnu úpravu, ktorá upravuje vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, upozorníme na povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu pri vysielaní zamestnancov na pracovnú cestu, poskytneme vzor tlačiva cestovného príkazu.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk