Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Veverková Konečná

Publikácie vo WK: Rozpočet obcí a vyššieho územného celku, 2. vydanie, Hlavný kontrolór - otázky a odpovede, Rozpočet a záverečný účet obce a VUC. Otázky a odpovede. Ekonomika školy a školského zariadenia - 2. vydanie, Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie, Finančná kontrola v školách a školskách zariadeniach, Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie, Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - 3. vydanie, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár, 2. vydanie, Rozpočtové pravidlá v praxi, Ako sa prirpaviť na kontrolu v samospráve, 

Počet článkov autora: 97


Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment š...

Zriadenie súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia

V príspevku sa venujeme zriadeniu školy a školského zariadenia zo strany štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej a fyzickej osoby. Upozorníme na niektoré skutočnosti dôležité pri zriadení cirkevných a súkromných š...

Oznamovanie protispoločenskej činnost

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na novú povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol novelizovaný zákonom č...

Financovanie originálnych školských kompetencií po novele zákona

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na zmenu vo financovaní originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení. Zmienime sa aj o prognóze Ministerstva fin...

Finančné príspevky od rodičov

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na povinnosti spojené so stanovením a vyberaním príspevkov od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu a voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. V príspevku sa budeme venovať...

Financovanie školského stravovania

V príspevku sa zameriame na problematiku financovania školského stravovania. Ide o aktuálnu tému najmä v súvislosti s „obedmi zadarmo“, ktoré budú opäť poskytované od 1. mája 2023. Cieľom príspevku je upozorniť manažment školy na nové povinnosti s...

Vzťah zriaďovateľa školy a školského zariadenia

V príspevku sa venujeme vysvetleniu vzťahu zriaďovateľa a školy a školského zariadenia. Budeme vychádzať z právneho postavenia a formy hospodárenia školy a školského zariadenia, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti školy a školského zariadenia a...

Finančné riadenie školy a školského zariadenia

V článku sa zameriame na finančné riadenie škôl a školských zariadení, pričom budeme vychádzať z ich právneho postavenia a formy hospodárenia. Upozorníme na základné práva a povinnosti školy a školského zariadenia ako samostatného právneho subjekt...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Príspevok je venovaný problematike uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na zmeny vyplývajúce z noviel zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 248/2022 Z....

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme podmienkam použitia sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Odpovieme na otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s možnosťami použitia finančných prostriedkov sociál...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály