Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Veverková Konečná

Absolventka Fakulty ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Brezno. Venuje sa aj lektorskej činnosti v rámci Asociácie vzdelávania samosprávy. Je predsedníčkou sekcie Združenia hlavných kontrolórov.  Publikácie WK: Finančná kontrola, Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie, Ekonomika školy a školského zariadenia, Riadenie školy a školského zariadenia, Základná škola - organizácia a manažment, Stredná škola - organizácia a manažment, Materská škola - organizácia a manažment. Ekonomické minimum hlavného kontrolóra.

Počet článkov autora: 89


Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment š...

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme podmienkam použitia sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Odpovieme na otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s možnosťami použitia finančných prostriedkov sociál...

Postavenie riaditeľa školy a školského zariadenia

V článku sa zameriame na postavenie riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorí sú do funkcie menovaní štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Venovať sa budeme aj problematike ich odmeňovania. Našou snahou bude odpovedať na časté otázky spojené s meno...

Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach

V príspevku upozorňujeme školy a školské zariadenia na zmeny vo verejnom obstarávaní po novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343...

Zverejňovanie zmlúv v školách a školských zariadeniach

V príspevku upozorňujeme školy a školské zariadenia na zmenu v povinnom zverejňovaní zmlúv. Zverejňovanie zmlúv je povinnosťou, ktorá prispieva k efektívnemu a účinnému hospodáreniu a nakladaniu s verejnými prostriedkami, ktorými školy a školské z...

Digitalizácia účtovníctva v školách a školských zariadeniach

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákonom č. 456/2021 Z. z.), účinnú od 1. januára 2022. Zameriame sa na vysvetlenie čo je digitalizácia účtovníctva, čo je elektronický účtovný zá...

Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná zákonom č. 39/2022 Z. z., a ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022. Z...

Finančné výkazy v školách a školských zariadeniach

V príspevku poskytneme aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve škôl a školských zariadení. Za riadne vyhotovenie a predloženie finančných výkazov zriaďovateľovi zodpovedá riaditeľ školy, resp. riaditeľ školského zariadenia. Preto j...

Stravovanie zamestnancov v roku 2022

V príspevku s názvom „Stravovanie zamestnancov v roku 2022“ sa budeme venovať stravovaniu zamestnancov školy a školského zariadenia v roku 2022. Odpovieme na najčastejšie otázky týkajúce sa práv a povinností škôl a školských zariadení ako zamestná...

Inventarizácia majetku v školách a školských zariadeniach

inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov je veľmi dôležitou súčasťou účtovnej závierky roka. Za riadne vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zodpovedá riaditeľ školy, resp. školského zariade...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály