Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Rozhodovanie o výške finančných prostriedkov od rodičov

Dátum: Rubrika: Financovanie

V príspevku upozorníme riaditeľov škôl a školských zariadení na povinnosti spojené so stanovením a vyberaním príspevkov od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu a voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. V príspevku sa zameriame na rozhodovaciu činnosť riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených regionálnym školským úradom.

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov územnej samosprávy aj:

  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času a
  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania.

Oprávnenie k stanoveniu a vyberaniu príspevkov od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a v centrách voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania (ďalej len „príspevky“) je ustanovené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). V školskom zákone táto skutočnosť nie je zakotvená v jednom ustanovení, ale oprávnenie stanoviť a vyberať príspevky je ustanovené v niekoľkých ustanoveniach, a to podľa jednotlivých typov škôl a školských zariadení.

Rozhodovanie riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených regionálnym školským úradom

Podľa § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) regionálny školský úrad zriaďuje podľa siete:

  1. materské školy, ak obec nevytvorí podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, nemožno určiť spádovú materskú školu alebo existuje iný dôvod hodný osobitného zreteľa,
  2. základné školy, ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky a nemožno určiť spoločný školský obvod,
  3. stredné školy, ak samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v študijnom alebo učebnom odbore s nedostatočným po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály