Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách

Bezpečnosť práce žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Dátum: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová Rubrika: BOZP v škole Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

Žiaci a študenti sa pri získavaní praktických skúseností a overovaní si teoretických poznatkov v praxi stretávajú s rôznymi nebezpečenstvami a rizikami. Predchádzať nehodám a úrazom možno dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a pokynov vedenia a učiteľov pri praktickom vyučovaní a výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP primerane veku a zručnostiam žiakov a študentov. Pravidlá bezpečnosti práce predstavujú skrátený návod na predchádzanie nebezpečným situáciám a návod na bezpečné správanie sa na pracovisku zamestnávateľa alebo v školských dielňach.

Príspevky v diskusii: 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci školách (2.)

Dátum: Rubrika: BOZP v škole Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. V rezorte školstva sú stanovené povinnosti v oblasti BOZP ťažšie ako v iných odvetviach, pretože vedľa zamestnancov sa v školách a školských zariadeniach pohybuje hlavný objekt vzdelávacieho procesu – deti, žiaci a študenti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk