Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách

Bezpečnosť práce žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Žiaci a študenti sa pri získavaní praktických skúseností a overovaní si teoretických poznatkov v praxi stretávajú s rôznymi nebezpečenstvami a rizikami. Predchádzať nehodám a úrazom možno dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a pokynov v...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci školách (2.)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bez...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály