Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Triedny učiteľ

Práca triedneho učiteľa s "problémovými žiakmi" a spolupráca s ich rodičmi

V príspevku sa venujeme práci triedneho učiteľa s problémovými žiakmi a vytváraniu spolupracujúceho prostredia s rodičmi týchto žiakov. Opíšeme si situácie, ktoré si vyžiadajú zásah riaditeľa školy. Definujeme metódy a formy práce s triednou skupi...

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (2.)15.12.2014

V pokračovaní článku o triednom učiteľovi sa venujeme štyrom jeho činnostiam, ktoré definuje zákon o pedagogických zamestnancoch. Ide o rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi, žiakmi a všetkými zamestnancami školy, o spoluprácu so zákon...

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (1.)

Triedny učiteľ je pozícia, ktorá je prítomná na všetkých typoch škôl. Môže ju zastávať ktorýkoľvek učiteľ z učiteľského zboru. V článku sa venujeme stručnému predstaveniu uvedenej špecializovanej pozície v školách, najskôr z pohľadu právnych predp...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály