Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Učebné štýly žiakov

Učebné štýly žiakov (2.)

V príspevku opisujeme ďalšie skupiny učebných štýlov, ktoré sú náročnejšie jednak na ich diagnostiku a aj na realizáciu v edukačnom procese. Učiteľ aj bez hlbšieho diagnostikovania žiaka vypozoruje, že ide o žiaka preferujúceho, napr. sluch alebo ...

Učebné štýly žiakov (1.)

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. Problematika štýlov je oblasťou, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia. Učenie sa podľa prevahy či uprednostňovania zmyslového vnímania poznali učitelia pred mnohými desaťročiami...

Učebné štýly žiakov stredných škôl (2.)

Učiteľ vo výchovno-vzdelávacom procese predstavuje najvýznamnejší zdroj pomoci a usmerňovania žiakov. Dobrému učiteľovi nepostačuje len diplom, ktorý ho oprávňuje učiť v škole. Učiteľ, ktorý berie svoju prácu ako poslanie, by sa mal neustále zdoko...

Učebné štýly žiakov stredných škôl (1.)

K individuálnej osobitosti jednotlivca patria aj jeho vlastné postupy pri učení. Štýly učenia žiakov patria k významným faktorom, ktoré ovplyvňujú výsledok procesu vyučovania. Vďaka ich poznaniu môže učiteľ v rámci vyučovacieho procesu voliť také ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály