Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Platová trieda – opravná štátna skúška zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Chcem prijať do zamestnania pedagóga, ktorý vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore história a získal titul PhDr. Má aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore: Učiteľstvo akademických predmetov (didaktika histórie, ped. zák...

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej čin...

Ovládanie štátneho jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len „ZŠ s VJM“) vypísal výberové konanie na miesto pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. Je ovládanie štátneho jazyka (slovenského) nevyhnutným predpokladom na výkon pracovnej ...

Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2021 N

Autor/i: -

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 16. až 19. marca 2021. 

Úväzok pri kombinácii mentálneho postihnutia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V nariadení vlády č. 201/2019 Z. z. je úväzok učiteľa stanovený na triedu s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom MR 20 hod. Mám v triede len 1 žiaka v C variante, jeden je v B variante a traja sú v A variante. Môžem dať učiteľovi úväzok 20 hod.?

Neprospievanie v ČR a komisionálne skúšky na Slovensku N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka 3. ročníka základnej školy bola odhlásená zo školy, vzdelávala sa v Českej republike. Podľa koncoročného vysvedčenia 2019/2020 z Českej republiky žiačka neprospela. Od 01.09.2020 je opäť žiačkou našej školy. Musí žiačka absolvovať komisioná...

Rozhodnutia o zrušení rozhodnutia pri prijímaní žiaka do základnej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pri výkone štátnej správy v školstve sa riaditeľ základnej školy riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Ako vybaviť žiakov do školy rúškami N

Autor/i: -

Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. 

Rozvedení rodičia a súhlas o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Matka podala prihlášku na predprimárne vzdelávanie, dieťa má zverené do osobnej starostlivosti, otec má súdom upravený styk s maloletým výlučne na ÚPSVaR. Riaditeľka školy vydala Rozhodnutie o prijatí - zaslané bolo matke aj otcovi. Otec sa odvolá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ