Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Prijatie žiaka, ktorý je štátnym občanom SR a neovláda štátny jazyk. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať, ak od školského roka 2020/21 rodič k nám do školy chce dať zapísať žiakov, ktorí nerozprávajú slovenským jazykom? Môžu mať nejaké úľavy, resp. IVVP? Ako ich hodnotiť, vzdelávať? Matka má záujem, aby do 4. ročníka v málotriednej ško...

Archivácia elektronickej triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Chcela by som sa informovať ohľadne archivácie elektronickej triednej knihy. Vedieme TK na škole elektronicky, ale vždy sme ju na konci školského roka vytlačili a podpísali, ale podľa nového ju nemusíme tlačiť, ale stačí ju podpísať elektronickým ...

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto určuje aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru zo zdrav...

Špeciálna trieda a špecializovaná trieda N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Aké sú podmienky otvorenia špeciálnej triedy v bežnej málotriednej škole? Mohli by sme zriadiť špecializovanú triedu? Aký je medzi nimi rozdiel a kto môže vyučovať, byť triednym v špecializovanej triede? Je nutné, aby v špeciálnej triede nej vyučo...

Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pracovná situácia: Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia...

Zaradenie učiteľa druhého stupňa do 2. platovej triedy N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Pýtame sa na zaradenie učiteľa druhého stupňa, ktorý učí aj v triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím (je kvalifikovaný). Pri akom úväzku v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím ho môžeme zaradiť do platovej triedy 2. Platí aj pri tomto za...

Nariadenie dovolenky zamestnancovi N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zamestnanec mi odchádza do dôchodku k 31. 8. 2020. Má 49 dní dovolenky. Koľko dní mu môžem nariadiť ako zamestnávateľ?

Sociálno-výchovná práca sociálnych pedagógov s marginalizovanými deťmi a mládežou N

Autor/i: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Sociálna pedagogika venovala už od svojich počiatkov pozornosť chudobným, biednym, bezprizorným deťom a mládeži na periférii spoločnosti, ktorým nebola zo strany rodiny a školy poskytnutá riadna starostlivosť a výchova.

Legislatíva k určovaniu počtu žiakov v predmete na strednej škole N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Existuje nejaký predpis, pokyn, zákon, ktorý určuje maximálny a minimálny počet žiakov na predmete prax (elektrotechnické merania) na strednej škole? Je rozdiel v počtoch vo zváračské dielni, elektrolaboratóriách, autodielni v študijnom odbore 37 ...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

 Žiak, ktorý má Rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk