Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

EXKURZIE - BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2023 – BIB 2023 N

Autor/i: -

Svetové ilustrácie zaplnia počas dvoch mesiacov centrum hlavného mesta.

Prevzatie dieťaťa z materskej školy v rozvrátených rodinách N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , bc. Judita Mereššová

Môže nerezidentný rodič maloletého dieťaťa splnomocniť inú osobu na prevzatie dieťaťa z materskej školy? V prípade, ak bude nerezidentnému rodičovi zmarený styk s dieťaťom v deň určený na vyzdvihnutie dieťaťa od rezidentného rodiča, môže si ho ner...

Styk rodiča s dieťaťom v škole v rozvrátených rodinách N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , bc. Judita Mereššová

Nerezidentný rodič maloletého dieťaťa od materskej školy vyžaduje, aby dieťa nevydala v deň, kedy má s ním upravený styk súdnym rozhodnutím nerezidentný rodič na prevzatie z materskej školy rezidentnému rodičovi. Môže škola odmietnuť vydať dieťa r...

Prehľad dôležitých termínov v októbri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci október. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj s...

Povinnosť mať registratúrny poriadok v súkromných školách N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať súkromná umelecká škola a súkromné centrá voľného času registratúrny poriadok a ak áno, kde by som našla, ktoré sú jeho povinné údaje, ktoré musí obsahovať a čo je potrebné prioritne v ňom uvádzať, resp. či si ho môžeme len podľa seba nap...

Osobný príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Aké príplatky môže mať učiteľ zaradený v kariérovom stupni - začínajúci pedagogický zamestnanec okrem príplatku za začínajúceho učiteľa? Môže dostávať aj osobný príplatok?

Využitie kritických situácií ako príležitosť pre zmenu N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Naliehavé správanie nie je podmienené presvedčením, že všetko je dobré alebo všetko je jeden obrovský problém, ale vedomím, že život ponúka obrovské príležitosti a prináša obrovské riziká. Navyše naliehavé správanie nevychádza z pocitov spokojnos...

Zarátavanie záujmových útvarov do úväzku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti  sa chcem spýtať na úväzok riaditeľa základnej školy s materskou školou od 1. 9. 2023, ktorý má 9 tried v základnej škole, 2 triedy v maters...

Ustanovenie školského parlamentu N

Autor/i: -

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov školskú samosprávu vykonávajú rada školy alebo rada školského zariadenia, obecná školská ...

Osobný príplatok v kategórii samostatný pedagogický zamestnanec N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ak už je učiteľ zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, aké príplatky môže dostať a ako dlho (koľko rokov) musí byť zaradený v platovej triede 5. v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

KVALIFIKÁCIA – Školský špeciálny pedagóg A

Publikované: Aktualizované:

Školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. N

Publikované:

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu školského špeciálneho pedagóga ako pedagogického zamestnanca a zaraďuje ju medzi pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, kategóriu špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga zaraďuje medzi odborných zamestnancov.