Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v mesiaci – marec N

Autor/i: -

Prinášame prehľad informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl.

Zaradenie majsterky OV do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Majsterka OV pre učebný odbor kuchár má výučný list v odbore, maturitu + vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore verejná správa. Po zamestnaní ako majsterka OV do akej platovej triedy patrí? Pre zvýšenie kvalifikácie a zaradenie do vyššej plato...

Skupinová dynamika a jej významom pre sociálne skupiny N

Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

Sociálne skupiny majú nesmierne dôležitý význam pre život každého človeka, a to nielen z pohľadu sociálneho aspektu, ale aj emocionálneho a psychologického. Malú sociálnu skupinu tvoria minimálne dvaja účastníci a najviac 30 až 45. Najbežnejším pr...

Doba platnosti preukazov „Povolenie na pobyt“ a povinnosť strednej školy žiadať predloženie preukazu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je stredná škola povinná sledovať vydanie, príp. dobu platnosti preukazov „povolenie na pobyt“ u žiakov – cudzincov, ktorí študujú na danej škole? Ak áno, aký zákon/predpis jej to prikazuje? Je stredná škola povinná žiadať predloženie preukazu „po...

Výchovný poradca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Postup pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia po zmene zákona? Do roku 2023 vrátane sa to uskutočňovalo prostredníctvom ...

Pedagogický asistent N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ sú pedagogickými zamestnancami zodpovednými za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu, poskytovanie výchovy a vzdelávania v zariadeniach sociálnej pomoci. Pedagogický asi...

Dokumentácia ŠKD N

Autor/i: -

Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii školského klubu detí ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ