Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Fóbia, sociofóbia a panické stavy N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Fóbia je najčastejšie charakterizovaná ako iracionálna, neadekvátna reakcia prejavujúca sa silným strachom, ktorá človeka zvyčajne núti uniknúť z daného miesta, vzdialiť sa od určitého podnetu, resp. predmetu strachu, situácie. Má veľa podôb, ktor...

Prevod známok z vysvedčenia v cudzine N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V tomto školskom roku sme prijali do ôsmeho ročníka žiaka, ktorý je občanom Ukrajiny. Máme doklady o štúdiu, vrátane vysvedčení. Akým spôsobom máme  známky na ukrajinskom vysvedčení zo siedmeho ročníka previesť na známky zodpovedajúce našej stupni...

Prehľad okresov - monitoring - od 1. 11. 2021 N

Autor/i: -

Od pondelka 1. novembra bude na Slovensku 24 okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 39 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V  červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude osem okresov a rovnako osem okresov bude oran...

Pripravovaná vyhláška o ukončovaní štúdia na základných školách po prijatí novely školského zákona N

Autor/i: -

Jednou z legislatívnych zmien, ktoré by mala priniesť novela školského zákona je aj vyhláška o ukončovaní štúdia na základných školách, ktorá upravuje podrobnosti o podmienkach absolvovania externého testovania žiakov. Účinnosť by mala vyhláška na...

Prehľad dôležitých termínov v novembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci november. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovan...

Vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii N

Autor/i: -

Novela školského zákona prinesie zo sebou aj ďalšie legislatívne zmeny. Jednou z nich je vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii. Účinnosť by mala vyhláška nadobudnúť 1. januára 2022.

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch N

Autor/i: -

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol pre...

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave N

Autor/i: -

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. bol prerokovaný a schválený v III. čítaní v NR SR dňa 20. 10. 2021.

Absolvovanie a preplatenie funkčného vzdelávania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na aké vzdelávanie sa treba prihlásiť, ak mám ukončenú prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov podľa vyhlášky č. 42/1996 Z. z., ukončené funkčné inovačné vzdelávanie  podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. Ako treba postupovať v prípade, a...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ