Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Ustanovenie školského parlamentu N

Autor/i: -

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov školskú samosprávu vykonávajú rada školy alebo rada školského zariadenia, obecná školská ...

Diagnostikovanie psychickej poruchy a oslobodenie od VP N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Ako má postupovať riaditeľ strednej školy pri žiakovi, ktorému diagnostikovali psychickú poruchu (depresívny typ) s odporúčaním ambulatného odborného lekára – vyučovanie s integráciou žiaka. Žiak je v maturitnom ročníku, avšak záver Správy z diagn...

Účelové cvičenia - legislatíva k téme N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Stanovuje legislatíva strednej škole (gymnáziu) povinnosť, obsahovú náplň, formu a pod. účelových cvičení? O aké predpisy sa organizácia účelových cvičení opiera?

Nesplnenie kvalifikačného predpokladu - platové zaradenie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má vyštudovanú STU v BA, chemické inžinierstvo + vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, 1. atestáciu. U nás bude vyučovať nadpolovičnú väčšinu predmetu Matematika, na ktorú momentálne kvalifikáciu nemá. V školskom roku 2022/2023 na...

Vydanie výučného listu k maturitnému vysvedčeniu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Sme SOŠ technická, do 3. ročníka prestúpil k nám žiak z priemyselnej školy strojníckej. Ako je to s vydaním výučného listu, keď odborný výcvik bude mať len 2 roky miesto 4 rokov. Sme ako škola oprávnení mu vydať k maturitnému vysvedčeniu aj výučný...

Vyhotovanie odpisov vysvedčení po zrušení vyhlášky N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Radi by sme požiadali o radu ohľadom vydávania odpisov vysvedčení. Vzhľadom na fakt, že vyhláška č. 326/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôso...

Nadčasové hodiny a evidencia pracovného času N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Koľko hodín náhradného voľna si má čerpať učiteľ počas prázdnin? Môžeme  vychádzať z týždenného úväzku priamej vychovno-vzdelávacej činnosti, ak vychádzame z dokumentu MŠ "Aplikačná pomôcka k práci nadčas", kde je uvedené, že ak sa zamestnanec doh...

Prehľad dôležitých termínov v októbri N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci október. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj s...

Upresnenie individuálneho učebného plánu N

Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Obraciam sa na Vás so  žiadosťou o upresnenie  novely školského zákona, § 26 odsek 2, kde sa vypúšťa veta: „Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom“. Aké dôvody sa považujú za prípustné na povolenie vzdelávania formou  ...

Individuálny učebný plán – „z iných dôvodov“ po novele školského zákona N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako je to v novom školskom zákone myslené s individuálnym učebným plánom? V § 26 ods. 2 sa píše: Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo zo závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstv...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ