Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ v termíne od 2. septembra 2024 do 25. októbra 2024.

Termíny záverečnej skúšky pre školský rok 2024/2025 N

Autor/i: -

Podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky.

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja  a mládeže podľa § 155 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v spojení s § 13 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole zabezpečí externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania, ktorého sa môže...

Modelové riešenia organizačných zmien pri zavádzaní nového ŠVP pre neplnoorganizované školy N

Autor/i: -

Pracovná skupina k organizačným zmenám v základných školách pripravila dokumenty, ktoré ponúkajú modelové riešenia pre školy a postup pri ich zavádzaní. Zriaďovatelia a riaditelia neplnoorganizovaných škôl si vyberú vhodné modelové riešenie postup...

Vzdanie sa funkcie v prospech druhého kandidáta v poradí N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vo výberovom konaní na riaditeľa MŠ bol Radou MŠ zvolený riaditeľ. Ten sa chce však vzdať svojho zvolenia  v prospech ďalšieho kandidáta v poradí. Je to možné alebo musia byť uskutočnené opätovné voľby?

Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Prehľad termínov Testovania 9 (T9) v školskom roku 2024/2025 zobrazuje riadne a náhradné termíny s uvedením dátumu a predmetov podľa vyučovacích jazykov, pričom prihlasovanie žiakov prebieha od 11. do 29. novembra 2024.

Poverenie riadením pri vyradení školy zo siete a následnom zriadení nového právneho subjektu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľ školy (zvolený nie z kolektívu učiteľov) má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú teda na funkčné obdobie riaditeľa školy. Riaditeľ je zvolený a vymenovaný do funkcie, ale v priebehu funkčného obdobia príde k vyradeniu školy zo siete k ...

Pracovná zmluva riaditeľa školy na druhé funkčné obdobie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľ školy (zvolený nie z kolektívu učiteľov) má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú, teda na funkčné obdobie riaditeľa školy. Ak riaditeľ v ďalšom výberovom konaní uspeje a je vymenovaný na druhé funkčné obdobie - tak v tom prípade s ním ...

Zriadenie funkcie zástupcu a ustanovenie do funkcie zástupcu riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

 Akým spôsobom možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa? Akým spôsobom možno ustanoviť do funkcie zástupcu riaditeľa školy?

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stanovuje termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2025/2026 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na základe § 66...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ