Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Úväzok zástupcu riaditeľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Chcela by som vás poprosiť o upresnenie úväzku zástupcu riaditeľa základnej školy podľa nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Škola má 41 tried a 11 oddelení ŠKD. Má vedúcu ŠKD a 3 zástupcov riaditeľa...

Určenie nadčasových hodín N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Pedagóg 2. stupňa má podľa aktuálneho rozvrhu hodín týždenne 25 hodín, jeho pracovný úväzok je 23 hodín, čiže má dve hodiny nadčas. Na základe dohody so zamestnancami každý pedagóg má právo určiť, ktorá hodina alebo hodiny budú považované...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my ...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok vychovávateľa a jeho financovanie N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Chcem Vás požiadať o  odborné posúdenie ako počítať úväzok vychovávateľa v školskom klube detí. Vychovávateľka má svoj úväzok 21,5 hodín/týždenne. Je možné jej doplniť úväzok ďalšími 6 hodinami vyučovaním výchovných predmetov? Môže to byť ...

Zamestnanie pedagóga nad 67 rokov N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka:  Môžem zamestnať učiteľa na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce, ktorý má viac ako 67 rokov? Potrebujem zabezpečiť kvalifikovanosť výučby a momentálne je toto pre nás jediné (okamžité) riešenie. 

Príkaz zamestnancovi – podľa ďalších pokynov nadriadeného N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Chcem sa spýtať na „príkazný list“, ktorým viem prikázať zamestnancovi robiť nejakú činnosť, ktorú má v pracovnej zmluve ako posledný bod jeho pracovnej činnosti: „podľa ďalších pokynov nadriadeného“. Existuje vzor?

Zápis prváka po návrate zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Žiak už dlhšiu dobu žije v zahraničí,  dovŕšil vek 6 rokov, ale neprišiel na zápis. Príde na Slovensko v októbri. Môže byť zapísaný dodatočne? Bude sa postupovať ako pri klasickom zápise alebo príde na zápis na budúci rok?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk