Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Vyučovacie povinnosť riaditeľa ZUŠ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Môže mať riaditeľ ZUŠ, ktorý vyučuje 13 žiakov v prípravnom štúdiu hudobnú náuku a 3 žiakov v individuálnom štúdiu hru na klavíri, príplatok za triednictvo?

Špeciálny pedagóg ako pedagogický zamestnanec N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: V škole pracuje školský špeciálny pedagóg cez projekt - V základnej škole úspešnejší. Od 1. 9. 2019 by mal byť nie odborným, ale pedagogickým zamestnancom. Mení sa mu aj platová trieda na 1 alebo 2? Ktoré roky praxe sa mu započítavajú pri ...

Zmena úväzku vychovávateľa N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Vychovávateľka má aprobáciu 1. stupeň - základná škola a vychovávateľstvo. Môže vyučovať aj iné predmety, nielen výchovy? Mení sa aj jej úväzok z 27 hodín na 25 hodín priamej činnosti? Sme málotriedna škola s jedným oddelením školského klu...

VZOR - Mzdový poriadok N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Mzdového poriadku. 

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte - príklady učtovania N

Autor/i: -

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Úväzok riaditeľa ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti  sa chcem spýtať na úväzok riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorý má 9 tried v ZŠ, 2 triedy v MŠ, 2 oddelenia v ŠKD a mal 10 oddelení záujmových ú...

Úväzok zástupkyne pre 1. stupeň ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcem sa opýtať na úväzok zástupkyne pre I. stupeň ZŠ. Na I. stupni máme 9 tried + 4 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 100. V škole nemáme vedúcu vychovávateľku, za činnosť ŠKD je zodpovedná zástupkyňa pre I. stupeň, aký bude v tomto prípade j...

Kompetencie kontrolóra obce N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk