Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Vyhláška - preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl N

Autor/i: -

ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu pandémie COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Vyhláška nadobúda účinno...

Rada školy a odvolanie delegovaného pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Aký je postup odvolania delegovaného pedagogického zamestnanca z rady školy? Na pedagogickom stretnutí jej štyria z piatich pedagogických zamestnancov vyjadrili svoju nedôveru slovne a hlasovaním. Komunikácia s pedagogickým zamestnancom je problém...

Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Riadiaci pracovník na akomkoľvek stupni riadenia musí mať ambíciu sebareflexie a následnej sebakorekcie, ale tá je možná len vtedy, ak má záujem správne riadiť akýkoľvek kolektív alebo priamo vyučovací proces. Moc, nástrahy i záludnosti psychologi...

Platnosť kreditov získaných do 31.8.2020 N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Ako  dlho platia kredity  získané do 31. 8. 2019? Všetky bez ohľadom na dátum získania max. do 31. 8. 2026 alebo všetky do 31. 8. 2018?  Dokedy bude učiteľovi vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj, ak získal napr.  daný počet kreditov 60 napr. ...

Verejná, sociálna, osobná, intímna zóna v komunikácii v čase pandémie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Upevnené stereotypy i kultúrne vzorce správania len ťažko dokážu akceptovať, že rozmedzie na vzájomnú interakciu musí byť širšie. Musíme sa chrániť dostupnými odporúčaniami či priamo nariadeniami. Samotní verejní činitelia i riadiaci pracovníci po...

Rozhodnutie o ukončení vzdelávania v zmysle školskej legislatívy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V súvislosti s rozhodnutiami by som mala otázku k vydávaniu Rozhodnutia o ukončení vzdelávania v MŠ. Dôvodom k ukončeniu môže byt prestup do ZŠ, ukončenie na základe žiadosti zákonného zástupcu, ukončenie na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ, napr...

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu – legislatíva N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Aké citácie legislatívy majú byť uvedené v Oznámení o výške a zložení funkčného platu (platového dekrétu) pre pedagogických zamestnancov v základnej škole? Ak je uvádzajúci učiteľ - riaditeľ školy, menuje ho do tejto pozície starosta obce?

Platová trieda a náhrada atestácie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do 7. platovej triedy s tým, že zamestnanec môže požiadať o uznanie doktorandského štúdia ako náhrady 1. atestačnej skúšky, keďže doktorandské štúdium má z oblasti, ktorú učí?

Vysoko efektívne učenie - životné zručnosti N

Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

Základnou podmienkou Vysoko efektívneho učenia je vytvorenie atmosféry bez pocitu strachu a ohrozenia. Úsilie pedagóga sa zameriava na rozvoj troch dôležitých oblastí diania v triede: vzťahy, vedenie triedy, pravidlá správania – životné zručnosti.

Kvalifikácia – ZUŠ hra na klavíri a korepetítor N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Prosím o posúdenie spĺňania kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti učiteľky ZUŠ (výučba hry na klavíri a korepetítor) a zaradenia do platovej triedy. V súčasnosti učiteľka pôsobí na dvoch ZUŠ, kde jednotliví riaditelia škôl ju na z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ