Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Náboženská výchova pri nižšom počte detí N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chcem sa ešte opýtať na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy. V ďalšom školskom roku budeme mať len 5 detí na NBE. Môžeme aj s takýmto počtom otvoriť evanjelické náboženstvo?

Povinnosť odchodu do dôchodku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Musí pedagogický zamestnanec po dovŕšení veku 65 rokov ukončiť pracovný pomer k 31. augustu školského roka, v ktorom tento vek dosiahol. Je ešte možnosť pracovať aj naďalej a za akých podmienok?

Kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie pozície učiteľa - prijatie pedagóga bakalára N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Mám dotaz ohľadom prijímania študentov na pozíciu učiteľa. Momentálny výpadok kvalifikovaných učiteľov nie je ošetrený nejakou vyhláškou, ktorá umožňuje zamestnať študentov (ukončené bakalárske vzdelanie v učiteľstve) na pracovný pomer učiteľa na ...

Existencia rady školy v súkromnej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať každá škola zriadenú radu školy? Ako súkromná škola takýto inštitút k svojej činnosti vôbec nepotrebujeme, máme svoju organizačnú štruktúru riadenia.

Externé štúdium na SOŠ absolventa gymnázia, príp. vysokej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Škola poskytuje externé štúdium v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 42 ods. 4 a vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách § 7 odsek 1 písmeno b). Môže sa na toto štúdium prihlásiť a absolvovať ho aj absol...

Komisia na prešetrenie sťažnosti N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V škole máme zamestnancami schválenú a podpísanú smernicu na prešetrovanie sťažností. Podľa smernice riaditeľ školy po opakovanej sťažnosti na tú istú osobu (učiteľa) vymenuje komisiu na  prešetrenie sťažnosti. Mohol riaditeľ školy vymenovať komis...

Vyplatenie odmeny na základe KZ a ukončenie pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Prosím o pomoc pri riešení vyplatenia 350 € odmeny na základe dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa. Ide o vychovávateľku, ktorá u nás pracovala od 1. 9. 2017.   29. 11. 2021 požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou bez udania dôvodu k 31. 1...

Prijímanie dieťa do materskej školy na jeden školský rok N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môžeme prijímať dieťa do materskej školy na jeden školský rok s tým, že v ďalšom školskom roku by si podal novú žiadosť a na základe posúdenia – kapacitné dôvody – predškoláci, atď. by som posudzovala a prijímala znova? Vznikajú nám paradoxné situ...

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa, momentálne PN, bola jej predĺžená PN aj po vyčerpaní podpornej doby (PN bude naďalej platená, platí ešte mimoriadny stav, kedy sa dajú PN predĺžiť a naďalej je vyplácaná dávka). Zamestnankyňa dovŕši 07/2022 - 65...

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa školy s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa § 7 ods. 3, § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Publikované:

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učiteľka a skupinu chlapcov učiteľ? 

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí N

Publikované:

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.