Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo riaditeľ


Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním A

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy príbuzným riaditeľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Riadiaci pracovník na akomkoľvek stupni riadenia musí mať ambíciu sebareflexie a následnej sebakorekcie, ale tá je možná len vtedy, ak má záujem správne riadiť akýkoľvek kolektív alebo priamo vyučovací proces. Moc, nástrahy i záludnosti psychologi...

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 90 % ako pedagogický zamestnanec a 10 % ako projektový m...

Eduzber a žiak vzdelávajúci sa mimo územie SR N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal do 15. 9. potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal, v Eduzbere v kmeňovej škole sa počíta do počtu žiakov, ktorí sa vzd...

Funkčné inovačné vzdelávanie a dôchodkový vek N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Mám troch pedagodických zástupcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a súčasne im končí inovačné funkčné vzdelávanie. Rád by som ich ponechal vo funkciách ešte dva roky. Podľa § 34 bod 3 zákona č. 317/2009  Z. z. by si mali aktualizovať inovačné funkč...

Hodnotenie riaditeľa zriaďovateľom a osobný príplatok N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na základe kritérií na hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta vypracovaných v súlade s platnou legislatívou sme ku koncu školského roka 2019/2020 realizovali hodnotenie riaditeľov. Na základe týchto kritérií kvalita pr...

KANDIDOVANIE - MŠ so stredoškolským vzdelaním N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže kandidovať učiteľka bez vysokoškolského vzdelania na pozíciu riaditeľky materskej školy? Ak budú dvaja uchádzači, nemal by vyhrať uchádzač s vysokoškolským vzdelaním a 1. atestáciou?

KANDIDOVANIE A VÝBEROVÉ KONANIE - Vymenovanie riaditeľa školy v dvoch školách N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže byť riaditeľ základnej školy menovaný na dvoch rôznych základných školách v rôznych mestách/obciach súčasne? Ak riaditeľovi ZŠ končí funkčné obdobie k 31. 12. a vo výberovom konaní je uvedený predpokladaný nástup k 1. 1. je možné, aby úspešný...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

„Riaditeľ je neschopný... N

Publikované:

1. 1. 2021 Doklad o získaní predprimárneho vzdelania A

Publikované: Aktualizované:

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 596/2003 Z. z. - Regionálny úrad školskej správy A

Publikované: Aktualizované:

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave A

Publikované: Aktualizované: