Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2024

3/2024

Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

ZUŠĽACHŤOVANIE INTELEKTUÁLNEJ MYSLE Premýšľanie o tom, čo by mohlo byť, keby sme sa rozhodli v minulosti inak, je ústredným bodom ľudského myslenia a emócií. Ľudia majú pozoruhodnú schopnosť odvod...

Emócie v konflikte

JUDr. Dagmar Tragalová

V príspevku sa venujeme negatívnym emóciám v konflikte a spôsobom, ako s nimi pracovať. Dôležité je si uvedomiť, že emócie sú prirodzenou súčasťou nášho života a majú dôležitú ochrannú, motivačnú a...

Obsah vydania

Wellbeing

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČ O: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 11. 3. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1336-9849

Editoriál

Wellbeing

Wellbeing je stav, v ktorom sa cítime sústredení, vyrovnaní a naplnení radosťou. Školské prostredie si tento stav pýta. Šťastie a pohoda v ňom majú svoje miesto. Sú úzko spojené s atmosférou školy a jej kultúrou. Wellbeing sa často spája aj s kvalitou sociálnych vzťahov, posilňovaním komunitných väzieb pri zachovaní jedinečnosti každej osobnosti v tíme. Pocit nedostatku duševnej pohody môže viesť k stresu, úzkosti, strate motivácie, zhoršeniu kvality práce a k pocitom izolácie. Vo všeobecnosti platí, že čo dáme, to sa nám vráti. Preto by ani lídri škôl nemali zabúdať na vlastný subjektívny pocit pohody v škole, ktorú riadia. ­Udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, venovať dostatočnú pozornosť fyzickému, emocionálnemu a sociálnemu zdraviu musí byť rovnako ich prioritou. Aj v tomto smere môžu pomôcť príspevky odborníkov v 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Ingrid Konečná Veverková v príspevku upozorní na povinnosti spojené so stanovením a vyberaním príspevkov od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu a žiakovi vyživovaciu povinnosť. V príspevku sa zameriava na rozhodovaciu činnosť riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených regionálnym školským úradom.

Zdenka Matulová Juríková sa venujeme kategórii odborného zamestnanca – školský psychológ. Pripomenie, ako odborného zamestnanca definuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedie, ako psychologické poradenstvo definuje školský zákon. Zároveň priblíži kompetenčný profil školského psychológa.

Martina Sajková sa v príspevku zaoberá témou vysokej citlivosti detí v školskom prostredí. Predstaví výzvy spojené s ich tranzíciou z domáceho do školského prostredia. Prináša pohľad na štyri kľúčové oblasti podpory vysoko citlivých detí vrátane argumentácie potreby rozvoja ich osobnosti v týchto oblastiach. 

Martina Kosturková sa venuje kontrafaktovému mysleniu, ktoré sa týka mentálnych konštrukcií alternatív k minulým udalostiam. Tieto myšlienky ovplyvňujú emócie a prinášajú výhody v každodennom správaní. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk