Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudovania nových priestorov alebo rekonštrukciou priestorov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory primárnej energie. Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Zámerom výzvy je rozšíriť kapacity na základných školách prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov.

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu nesmie presiahnuť sumu 13 750 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu. Do konca roka 2026 by mala byť týmto spôsobom odstránená dvojzmenná prevádzka na minimálne 49 základných školách. 

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 6. 2026 vrátane týchto dní. K dátumu 30. 4. 2026 musí byť  právoplatné vydané kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). 

Oprávnené výdavky v rámci výzvy sú najmä:

 • realizácia nových objektov ZŠ, rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy ZŠ,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane vnútorného zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov ZŠ,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb,
 • nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu, 
 • projektová dokumentácia,
 • vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
 • nákup interiérového vybavenia ZŠ, 
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu,
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH), 
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie
 • výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.

 

Výzva

Aktualizácia 5 - Výzva K7 I2 2ZP 

Na stiahnutie:

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev