Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 6/2021

6/2021

Význam kvalitnej prípravy učiteľa na vyučovanie

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Cieľom príspevku nie je opisovanie významu prípravy učiteľa na vyučovanie, príspevkom nesledujeme ani vstupovanie do svedomia učiteľov, ani poúčanie o význame prípravy. Ide nám predovšetkým o zamys...

Štyri rozmery vzdelávania ako východisko k tvorbe kurikula

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Príspevok pojednáva o jednom z renomovaných prístupov k tvorbe kurikula vychádzajúcom z nosných myšlienok Centra pre inováciu kurikula (CCR – Center for Curicullum Redesign, 2021). Východiskom je š...

Obsah vydania

Na pleciach obrov

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 59,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník.
Zadané do tlače: 22. 11. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021 EV 5869/19. ISSN 1338-2845

Editoriál

Na pleciach obrov

„Ak som dovidel ďalej ako ostatní, tak preto, lebo som stál na pleciach obrov.“ Isaac Newton

Vidieť za horizont dnešnej doby je v školskom prostredí viac ako potrebné. Nevyhnutnou podmienkou „videnia“ sú však informácie. Vedieť sa v nich zorientovať, mať možnosť priložiť ruku k spoločnému dielu, dôverovať lídrom škôl a školských zariadení, cítiť rešpekt, uznanie - to všetko tvorí predpoklad prijatia zmien. Informácie, ktoré môžu inšpirovať, upokojiť, ktoré nám môžu pomôcť zorientovať sa v spleti potrieb a záujmov, ponúkame aj v 6. čísle časopisu časopisu Didaktika.

Nad významom a kvalitnou prípravou učiteľa na vyučovanie sa zamýšľa Erich Petlák. Pripomína triádu kľúčových otázok, ktoré sú podstatou prípravy Čo chcem, aby sa žiaci naučili? Aké vyučovacie a učebné činnosti budem využívať? Ako skontrolujem, či žiaci učivu porozumeli a ako sa ho naučili?

Príspevok Jany Šošovičkovej s názvom Digitálna transformácia školy – aplikovanie témy z praxe vedúceho zamestnanca je doplnením článku s názvom Osobný rozvoj lídra v kontexte digitálnej transformácie školy v časopise Manažment školy v praxi č. 10/2021. Príspevok vychádza z rozboru charakteristických znakov školy digitálnej excelencie.

Silvia Hvozdíková sa venuje intervenčným technikám, ktoré možno využívať pri žiakoch s poruchami pozornosti. V príspevku venuje pozornosť týmto otázkam - Ktoré oblasti vzdelávania považujú odborníci za najproblematickejšie vo vzťahu k žiakom, ktorých mnohí považujú za žiakov s poruchou pozornosti? Aké sú možnosti intervencie priamo vo vyučovacom procese? Aké sú možné alternatívne prístupy k týmto žiakom? Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk