Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Teória vyučovania

Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov

Téma kariérového vývinu človeka je jednou z tých, ktoré si vzhľadom na svoju závažnosť zasluhujú podrobné preskúmanie a dôslednú implementáciu poznatkov skúmania nielen v školskej praxi. Kariérové rozhodnutie, ktoré by malo byť výsledkom kariérové...

Globálne témy vo vzdelávaní

Výchovný proces, rovnako aj vývin osobnosti človeka sú podmienené hneď niekoľkými vnútornými, ale aj vonkajšími faktormi, pričom medzi ne nesporne patria zmeny v spoločnosti. S premenami spoločnosti idú ruka v ruke aj zmeny v edukácii. Na túto sku...

Požiadavky pre implementáciu formatívneho hodnotenia do vyučovania a učenia sa

Koncepcia školského hodnotenia na Slovensku je založená na sumatívnom posudzovaní výstupov vyučovacieho procesu. Na základe odporúčania analytikov OECD pre oblasť vzdelávania učitelia by mali hodnotiť výstupy žiakov nielen formou známky, ale tiež ...

Didaktická práca učiteľa a pravidlá v školskom prostredí

V príspevku sa venujeme problematike pravidiel v školskom prostredí z pohľadu didaktickej práce učiteľa. Prezentujeme východiská, ako pracovať s pravidlami zo strany pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, resp. školského zariadenia. Rozo...

Dištančná forma vzdelávania, jej význam a špecifiká v podmienkach edukácie na Slovensku

Vzdelávanie je základným ľudským právom. Ak majú štáty záujem poskytnúť tomuto základnému právu dôstojné postavenie, musia zabezpečiť všetkým občanom spravodlivý prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu spôsobom, aby žiaden žiak nebol z to...

Možnosti stimulácie morálneho usudzovania cez kritické myslenie

Príspevok sa zameriava na podporu rozvoja kritického morálneho usudzovania, resp. kritického morálneho myslenia. Aj keď v slovenských pomeroch sa explicitne s touto integritou nestretávame, implicitne morálne uvažovanie aplikuje metódy kritickej a...

Odborno-didaktická pripravenosť absolventov učiteľstva na výkon povolania v praxi

Kvalitná pregraduálna príprava budúcich učiteľov je predpokladom a podmienkou odbornej dimenzie profesionality. Jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti manažovania vyučovacieho procesu sú odborno-didaktické kompetencie. Z kompetencií predstaven...

Aplikácia čitateľských stratégií do edukačného procesu

Kriticky myslieť znamená nepodliehať všeobecne mienenému dojmu. Ide o intelektuálne náročný proces, ktorý aktívne konceptualizuje, analyzuje alebo vyhodnocuje informácie z pozorovania, či skúseností. Kritické myslenie vyžaduje schopnosť rozpoznať ...

Zásady práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v procese inklúzie

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme inklúzie rómskych detí z marginalizovaných komunít a prepojenému vzťahu socioekonomického prostredia, z ktorého dieťa pochádza a výsledkov, ktoré v škole dosahuje. Opíšeme príčiny zlyhávania žiakov z marginal...

Rozvíjame spoluprácu na hodinách prírodovedy

Jedným z významných faktorov formujúcich osobnosť človeka je sociálne prostredie, ktorého je súčasťou. Pri súčasných spoločenských pomeroch sa v posledných desaťročiach značne oslabil pozitívny formatívny potenciál. Keď sa opýtame detí prečo vlast...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk