Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2020

9/2020

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Príspevok zameriavame na postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných škol...

Emocionálna inteligencia a empatia ako dôležitý predpoklad dôvery v tíme

Ing. Bronislava Švehláková

V príspevku sa venujeme emocionálnej inteligencii, ktorá je dôležitým predpokladom riadiacej práce a manažovania tímu aj v školách a v školských zariadeniach. Je kľúčová pre spoluprácu so zákonnými...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08
Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 9. 9. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Redizajny v našom živote

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich učiteľov o silu na potrebné zmeny. V novom školskom roku bude práca s týmito dvoma pocitmi pre manažment školy kľúčová. Zmeny, ktoré si vyžiadala pandémia, nie sú konečné. Naučiť sa ich prijímať je súčasťou našej prevencie.

Aj v produktoch vydavateľstva Wolters Kluwer prichádzame so zmenami. Portál direktor.sk prešiel redizajnom, vznikla rubrika Školská mediácia a k online časopisom pribudla predplatiteľom v najvyššej verzii aj Didaktika, ktorá doteraz vychádzala len v tlačenej podobe.

K novým témam príspevkov pre Manažment školy v praxi sme oslovili nielen osvedčených autorov, ale aj nových, ktorí dokážu ponúknuť podnetné myšlienky. V 9. čísle prichádzame aj s novými témami.

Mária Stanislavová v príspevku Rada školy, školského zariadenia - kompetencie a zmeny v legislatíve sa venuje ustanoveniu orgánov školskej samosprávy, zmenám v právnych predpisoch a ich reflektovanie a ich reflektovanie radou školy, aj osobitným ustanoveniam v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy v školách a školských zariadeniach rozoberá Ingrid Konečná Veverková. Odpovedá na otázky, ktoré sa týkajú všeobecného záväzného nariadenia určujúceho podrobnosti financovania v tejto téme.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku Posudzovanie kvalifikačných predpokladov u pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení poskytuje výklad postupu pri posudzovaní kvalifikácie. Upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania, zaradenia do kariérového stupňa a opisuje postup správneho zaradenia zamestnanca do platovej triedy. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk