Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. Ing Emília Krajňáková, CSc.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,Trenčianskej univerzityAlexandra Dubčekav Trenčíne Web: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Počet článkov autora: 15


Školský manažment ako teoria a prax riadenia (2.)

V článku sa venujeme systémovému charakteru pedagogického riadenia v školách a školských zariadeniach, opíšeme zoznam komponentov školského manažmentu. Rozoberieme funkcie manažéra zabezpečujúce vzdelávací program, ako aj hlavné úlohy školského ma...

Školský manažment ako teória a prax riadenia

V článku definujeme pojem školský manažment. Poukazujeme na úlohu riaditeľa vzdelávacej inštitúcie a na jeho kvality ako lídra, ktoré potrebuje vedúci pracovník vzdelávacej inštitúcie, aby sa jeho organizácia mohla považovať za úspešnú (technické,...

Riaditeľ ako inovačný manažér vzdelávacej inštitúcie

V príspevku analyzujeme úlohu riaditeľa v spojitosti s inováciami v školách a v školských zariadeniach. Zdôrazníme nutnosť schopnosti realizovať strategické úlohy. Interpretujeme výsledky prieskumu medzi pedagogickými zamestnancami vo vzťahu k mož...

Výchova a vzdelávanie žiakov podľa fínskeho vzoru

Najväčšou výhodou vzdelávania vo Fínsku je jeho priblíženie sa k reálnemu životu. V príspevku sa venujeme filozofii výchovy a vzdelávania vo fínskych školách. Opíšeme postavenie učiteľa vo fínskej škole. Načrtneme organizáciu výchovno-vzdelávacieh...

Reforma školstva v európskych krajinách

Na Slovensku sa čoraz častejšie objavujú hlasy, či už zo strany rezortu školstva, prezidenta, opozičných politikov, MESA10, učiteľov, ale aj určitej časti verejnosti, o potrebe reformovať zastaraný vzdelávací systém. Žijeme v období ďalšej priemys...

Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov

Tvorivosť má byť súčasťou rôznych činnosti človeka, má byť vlastná človeku ako vedomie, myslenie, predstavivosť a pod. Jej predpokladom je elastickosť ľudského myslenia, ktorá sa prejavuje v schopnosti osobnosti k všestrannému, variabilnému videni...

Koncepcia pragmatickej pedagogiky

Posledné desaťročia inovačné procesy vo vzdelávaní prispeli k prehodnoteniu technológií a metód, ktoré vznikli v minulosti a z rozličných príčin boli zabudnuté alebo odmietnuté. Hľadanie nového priviedlo k znovuzrodeniu a popularizácii projektovej...

John Dewey - tvorca pragmatickej peagogiky

John Dewey ako oddaný stúpenec Hegelovej filozofie sformoval vlastnú koncepciu pragmatickej pedagogiky. Už v roku 1896 založil na chicagskej univerzite laboratórnu školu ako jednu z prvých experimentálnych škôl na svete, aby v praxi overil svoje n...

Kreatívna pedagogika – cesta k vytvoreniu tvorivého prostredia

Keď začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia vedec a pedagóg Andrej Alejnikov prišiel s pojmom kreatívna pedagogika a jej koncepciou, tak okrem pozitívnych ohlasov sa objavili aj výhrady voči jej zavedeniu s odôvodnením, že predsa každá pedagog...

Kreatívne metódy výučby v práci s nadanými žiakmi

Vzdelávanie intelektovo nadpriemerných detí má svoje špecifiká. Vo vzdelávacom procese týchto detí sa využívajú všetky metódy na podporu a rozvoj logického myslenia, riešenia problémov, argumentácie, kreatívneho myslenia. Žiakom sa zadávajú otvore...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály