Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

doc. Ing Emília Krajňáková, CSc.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,
Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka
v Trenčíne

Web: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Počet článkov autora: 12

Výchova a vzdelávanie žiakov podľa fínskeho vzoru

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Najväčšou výhodou vzdelávania vo Fínsku je jeho priblíženie sa k reálnemu životu. V príspevku sa venujeme filozofii výchovy a vzdelávania vo fínskych školách. Opíšeme postavenie učiteľa vo fínskej škole. Načrtneme organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, obsah vzdelávania, aj hodnotenia fínskych žiakov. Venujeme sa aj vybaveniu škôl a tried.

Príspevky v diskusii: 0

Reforma školstva v európskych krajinách

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Zo zahraničia Vydanie: 1/2018 Ročník: 2018

Na Slovensku sa čoraz častejšie objavujú hlasy, či už zo strany rezortu školstva, prezidenta, opozičných politikov, MESA10, učiteľov, ale aj určitej časti verejnosti, o potrebe reformovať zastaraný vzdelávací systém. Žijeme v období ďalšej priemyselnej revolúcie spájanej s umelou inteligenciou, 3D tlačou, novými materiálmi a technológiami, preto by sme mali byť pripravení na to, že zajtrajšok bude vyzerať inak než dnešok a nebáť sa zmien. Školy budú musieť pripravovať mladých na profesie, ktoré sú dnes ešte neexistujúce. Je však ťažké sa vo vzdelávaní pripraviť na niečo, čo si zatiaľ nevieme predstaviť.

Príspevky v diskusii: 0

Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

Tvorivosť má byť súčasťou rôznych činnosti človeka, má byť vlastná človeku ako vedomie, myslenie, predstavivosť a pod. Jej predpokladom je elastickosť ľudského myslenia, ktorá sa prejavuje v schopnosti osobnosti k všestrannému, variabilnému videniu sveta. Tvorivosť, čiže kreativita, je súčasťou nášho každodenného života a súčasťou každého jedinca. Má historický pôvod a je podstatným činiteľom pôsobiacim v kultúrnom vývoji celej spoločnosti (Chalupa, 2005). Königová (2008) opisuje tvorivosť ako schopnosť vytvárania nových kultúrnych, technických, duchovných i materiálnych hodnôt vo všetkých odboroch ľudskej činnosti. Tvorivosť je aktivita, ktorá prináša doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory.

Príspevky v diskusii: 0

Koncepcia pragmatickej pedagogiky

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

Posledné desaťročia inovačné procesy vo vzdelávaní prispeli k prehodnoteniu technológií a metód, ktoré vznikli v minulosti a z rozličných príčin boli zabudnuté alebo odmietnuté. Hľadanie nového priviedlo k znovuzrodeniu a popularizácii projektovej metódy, ktorá bola rozpracovaná americkými pedagógmi na začiatku 20. storočia.

Príspevky v diskusii: 0

John Dewey - tvorca pragmatickej peagogiky

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

John Dewey ako oddaný stúpenec Hegelovej filozofie sformoval vlastnú koncepciu pragmatickej pedagogiky. Už v roku 1896 založil na chicagskej univerzite laboratórnu školu ako jednu z prvých experimentálnych škôl na svete, aby v praxi overil svoje nové pedagogické názory, ktoré následne publikoval pod názvom „Moje pedagogické krédo“. Neskôr vydal aj knihu „Škola a spoločnosť“.

Príspevky v diskusii: 0

Kreatívna pedagogika – cesta k vytvoreniu tvorivého prostredia

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 5/2015 Ročník: 2015

Keď začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia vedec a pedagóg Andrej Alejnikov prišiel s pojmom kreatívna pedagogika a jej koncepciou, tak okrem pozitívnych ohlasov sa objavili aj výhrady voči jej zavedeniu s odôvodnením, že predsa každá pedagogika je kreatívna, pretože jej základom je tvorivé smerovanie, ku ktorému môžeme zaradiť ako problémové, programované, intenzívne vzdelávanie, tak aj vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacieho projektu. S tým sa dá súhlasiť, ale len do istej miery. Vieme predsa aký stupeň tvorivosti prináša nátlakové učenie a bifľovanie.

Príspevky v diskusii: 0

Kreatívne metódy výučby v práci s nadanými žiakmi

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Vzdelávanie intelektovo nadpriemerných detí má svoje špecifiká. Vo vzdelávacom procese týchto detí sa využívajú všetky metódy na podporu a rozvoj logického myslenia, riešenia problémov, argumentácie, kreatívneho myslenia. Žiakom sa zadávajú otvorené, nedokončené problémové úlohy, ktoré nemajú len jedno riešenie, ale naopak, majú viacero riešení. Pri riešení zadaných úloh sa očakáva vysoká aktivita a samostatnosť žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Úloha základnej a strednej školy pri poskytovaní kreatívneho vzdelávania

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Spoločnosť, v ktorej sa znalosti stávajú kapitálom a hlavným zdrojom ekonomiky, má právo klásť vyššie požiadavky na vzdelanie. Vzdelávací systém je slabo orientovaný na prípravu mysliteľov, inovátorov, ktorí by vytvárali konkurencieschopné intelektuálne produkty zodpovedajúce vysokému statusu profesionála a zabezpečujúce stabilný sociálno-ekonomický rozvoj krajiny. Rozvoj trhovej ekonomiky, modernizácia výroby, vznik nových technológií vedie k zmene profesionálno-kvalifikačnej štruktúry dopytu na trhu práce a k zvyšovaniu požiadaviek zamestnávateľov na kvalitu personálu.

Príspevky v diskusii: 0

Nová filozofia vzdelávania - kreativita a inovácia

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Klasické vzdelávanie prežíva už po stáročia v rôznych formách, ktoré sú určované stupňom rozvoja spoločnosti. Jeho kvantita je definovaná vzdelávacími štandardami a kvalita sa odvíja od odborného vzdelania učiteľa, jeho entuziazmu a od úrovne technického vybavenia pracoviska. Vzdelávanie pod vedením učiteľa, lektora je z tohto hľadiska najrozšírenejšou formou vzdelávania vo svete aj u nás. Učiteľ dokáže študentovi poradiť, správne ho nasmerovať a v neposlednom rade ohodnotiť jeho úspechy. V každom z nás sa celý život ukrývajú spomienky na učiteľa, ktorý v nás niečo zanechal. Sú to učitelia, ktorí formujú našu budúcnosť a práve v tomto prostredí sa výraznou mierou určuje stupeň rozvoja a kvalita spoločnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Význam portfólia žiaka pri vnímaní cieľov vzdelávania

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

Problém samostatného a uvedomelého stanovenia cieľov je v dnešnej dobe stále aktuálny. Hlavným vektorom dospievania sa stáva samostatnosť ako zodpovedné a iniciatívne správanie vykonávané vlastnými silami. Bez zmeny prístupu v systéme stanovenia cieľov a ich hodnotenia v podmienkach rozvoja vzdelávania nie je možné ich dosiahnutie. Jedným zo súčasných trendov v oblasti hodnotenia študentov a stanovania cieľov je zavedenie tzv. portfólia ako nástroja pre dlhodobé zhromažďovanie informácií o výsledkoch, postupoch učenia a ďalších charakteristikách súvisiacich so vzdelávaním konkrétneho žiaka. V príspevku budeme venovať pozornosť úlohe žiackeho portfólia pri stanovení a pochopení cieľov vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk