Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2023

6/2023

Chyby v komunikácii učiteľa a rodiča

Mgr. Soňa Koreňová

V príspevku sa venujeme chybám v komunikácii rodiča a učiteľa. Ponúkame niekoľko komunikačných omylov, ktoré sú pomerne častými formami komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi, napr. interpretácia na ...

Problémové správanie žiakov voči učiteľom (1.)

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Zo seriálu: Problémové správanie žiakov voči učiteľom

V príspevku sú prezentované pravidlá správania a komunikácie, ktoré môžu učitelia používať počas výučby. Sú spracované podľa publikovaných textov iných autorov, aj vlastných špeciálnopedagogických ...

Obsah vydania

Prekážky a ciele

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08.
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 8. 6. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Editoriál

Prekážky a ciele

„Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ.“ Brian Tracy

Pri dosahovaní cieľov nás v riadení neraz prekvapí množstvo prekážok. Slabá motivácia pedagógov, ich únava, vyčerpanie, množstvo administratívnych úkonov potrebných na splnenie záväzkov – to všetko nás oberá o čas, ktorý by sme vedeli využiť rozumnejšie. Je však dôležité neodvrátiť pozornosť od toho, čo je skutočne dôležité, byť vytrvalí a odhodlaní meniť veci k lepšiemu, správne si rozložiť sily a vedieť si aj oddýchnuť. Leto je na to určené. Doprajme si chvíle v kruhu rodiny, blízkych, prečítajme si dobrú knihu, časopis Manažment školy v praxi, kde ponúkame témy, ku ktorým sa možno vrátiť aj v priebehu školského roka.

Čo sa zmení v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatím novely školského zákona? Nad odpoveďou sa zamyslela Zdenka Matulová Juríková.

Školský zákon ponúka pedagógom dostatočnú škálu foriem hodnotenia žiakov, ktoré môžu využiť tak v rámci priebežného hodnotenia, ako aj pri tom súhrnnom. Svedčí o tom aj možnosť využitia pochvaly či iného ocenenia žiaka (ako prejav uznania), v neposlednom rade aj ako forma vyjadrenia voči neakceptujúcemu správaniu sa žiaka (pokarhanie). Téme sa venuje Ivana Gerdová.

Socialistický zväz mládeže fungoval pod taktovkou komunistického režimu v rokoch 1970 až 1989. Na ovplyvňovanie názorov najmladšej generácie režim používal rôzne nástroje. Z organizačného hľadiska najvýznamnejšou bola Pionierska organizácia SZM. Téme sa venuje Adam Bielesz. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk