Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 2/2020

2/2020

Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Zo seriálu: Skúsenosť z praxe

Současná společnost jednoznačně staví na vzdělanostní společnosti. Zvyšují se standardy pro výkon různých povolání, diskutuje se problematika nutného vysokoškolského vzdělání u řady profesí, kde st...

Základným princípom metodických orgánov je sieťovanie a synergia

PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Rozhovor

Štefan Bojnák  Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filo­zo­fa v Nitre. Vyštudoval históriu s filozofiou. Ako učiteľ pôsobil v základných školách aj na gymnáziu. V súčasnosti ...

Obsah vydania

Autorita učiteľa ...

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: PhDr. Erich Rábel, e-mail: erich.rabel@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 5869/19. Ročné predplatné 54,60 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 13. 3. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1338-2845

Editoriál

V súčasnosti sme svedkami oslabovania autority na všetkých úrovniach spoločnosti, či už ide o rodinu, školu, alebo politický systém. Aké sú príčiny tejto zmeny a akými mechanizmami dochádza k jej oslabovaniu? Masmédiá prinášajú informácie o nebezpečenstve autority v školskom prostredí, rodinnej výchove, spoločnosti a proklamujú, že učitelia, resp. rodičia svojou autoritou obmedzujú slobodu svojich žiakov a detí.

Stalo sa samozrejmosťou, že nám internet povie takmer všetko, nedozvieme sa však, ktoré informácie máme selektovať, prijať alebo odmietnuť. V dôsledku toho sa u nás utvára negatívny význam pojmu autorita učiteľa, ktorý je automaticky spájaný s uplatňovaním rozkazov, trestov, potláčaním iniciatívy a slobody žiakov.

Spája sa s nezáujmom učiteľa o ich potreby. Mal by sa absolvent učiteľského štúdia autority v edukačnom procese radšej zriecť? (Petrík., Š., 2017. Význam budovania autority z hľadiska budúcich pedagógov. In Edukácia. Vedecko-odborný časopis, roč. 2, 2017, č. 1, s. 215).

Súčasný úpadok autority možno pozorovať nielen v učiteľskej profesii, ale aj v celej spoločnosti. V oblasti školstva je táto kríza odrazom všeobecnej nestability celej spoločnosti a v širšom kontexte súvisí s krízou nášho vzťahu k minulosti, tradíciám. Dieťa je novou bytosťou, ktorá neprichádza len na svet, ale prichádza i do sveta. Rodičia, ktorí privedú dieťa na svet, tak majú zodpovednosť za život svojich detí, za ich vývoj, za pokračovanie sveta.

V edukačnom procese sa táto zodpovednosť za svet prejavuje autoritou. Z povahy súčasnej krízy autority i z povahy politického myslenia našej tradície plynie, že strata autority, ktorá sa začala najskôr v politickej sfére, musela nakoniec skončiť v súkromnej oblasti, a zasiahnuť aj učiteľov. (Petrík Š., 2017. Význam budovania autority z hľadiska budúcich pedagógov. In Edukácia. Vedecko-odborný časopis, roč. 2. 2017, č. 1, s. 218). Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk