Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Teoretické východiská

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju

Schopnosť riešiť každodenné problémy s ohľadom na udržateľný život ďalších generácií nie je človeku prirodzená. Jednotlivec najprv napĺňa svoje potreby v záujme uchovania a zabezpečenia kvality vlastného života. Dopady svojej činnosti na iných ľud...

Koronavírus a online vyučovanie

Koronavírus, ktorý výrazne zasiahol do mnohých oblastí života na celom svete, výrazne zasiahol aj edukáciu. Zrejme nikto nepredpokladal, že život škôl prestane pulzovať, že sa z nich, doslovne povedané, vytratí život. Ba mnohí sme nepredpokladali,...

Autorita učiteľa v intenciách vybraných pedagogických koncepcií

Autorita ako výrazný dynamizujúci element sa objavuje azda vo všetkých oblastiach nášho každodenného života, či už ide o rodinu, školu, pracovné prostredie. Život bez autority je nepredstaviteľný. Ona určuje spoločenský život v právnom štáte, v ro...

Pedagogickí zamestnanci škôl ako realizátori školskej prevencie

U žiakov základných a stredných škôl sa vyskytuje rôznorodé rizikové, resp. problémové správanie, od drobných prehreškov v správaní (ako napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku a pod.) až po závažné soc...

Finančná gramotnosť – psychologické aspekty chápania hodnoty peňazí

Vedieť efektívne používať finančné prostriedky sa stáva imperatívom vo výchove rodičov a zároveň veľkou výzvou pre školskú edukáciu. Učíme naše deti finančnej disciplíne? Ako veľmi sú dôležité základy finančnej gramotnosti? Edukačný model vzdeláva...

Environmentálna výchova žiakov a mládeže vo Švédsku a Fínsku

Článok je zameraný na skúsenosti Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky v otázkach environmentálnej výchovy. Skúma činnosť detských mimoškolských zariadení. mládežníckych a spoločenských ekologických organizácií, zaoberajúcich sa otázkami enviro...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk