Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vyhlášky

Zmeny vyhlášok od 1. septembra 2023 N

Autor/i: -

Zmeny sa týkajú vyhlášky o základnej školy, vyhlášky o o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, vyhlášky vyhlášky o materskej škole, vy...

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania N

Autor/i: -

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 287/2022 Z. z. Účinnosť vyhlášky je od 1. septembra 2022.

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch N

Autor/i: -

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch je účinná od 1. 9. 2023.

Výška náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice - vyhláška č. 527/2021 Z. z. N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť aj vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách. Zmena sa týkala používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež N

Autor/i: -

15. marca 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia, vybavenie zariadenia,...

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Ruší vyhlášku č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášku č. 157/2013 Z. z., vyhlášku č. 113/2015 Z. z. a vyhlá...

Vyhotovenie odpisov vysvedčení po zrušení vyhlášky N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Radi by sme požiadali o radu ohľadom vydávania odpisov vysvedčení. Vzhľadom na fakt, že vyhláška č. 326/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôso...

Nové vyhlášky a zmeny vyhlášok v roku 2022 N

Autor/i: redakcia

Rok 2022 ponúkol legislatívne zmeny v školstve. Prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré priniesli novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novela zák...

Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení N

Autor/i: redakcia

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Vyhláška č. 206/2022 - Zmena vyhlášky o zariadení školského stravovania - 1. 7. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláškou č. 206/2022 Z. z. sa mení vyhláška č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania tak, že sa vypúšťa § 9 tejto vyhlášky. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.