Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vyhlášky

Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež N

Autor/i: -

15. marca 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia, vybavenie zariadenia,...

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023 N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 527/2021 o edukačných publikáciách - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť aj vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách. Zmena sa týkala používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Ruší vyhlášku č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášku č. 157/2013 Z. z., vyhlášku č. 113/2015 Z. z. a vyhlá...

Vyhotovenie odpisov vysvedčení po zrušení vyhlášky N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Radi by sme požiadali o radu ohľadom vydávania odpisov vysvedčení. Vzhľadom na fakt, že vyhláška č. 326/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôso...

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania N

Autor/i: -

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 287/2022 Z. z. Účinnosť vyhlášky je od 1. septembra 2022.

Nové vyhlášky a zmeny vyhlášok v roku 2022 N

Autor/i: redakcia

Rok 2022 ponúkol legislatívne zmeny v školstve. Prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré priniesli novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novela zák...

Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení N

Autor/i: redakcia

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Zrušuje sa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., vyhlášky č. 203/2015 Z. z. a vyhlášky č. 437/2020 Z. z.

Vyhláška č. 206/2022 - Zmena vyhlášky o zariadení školského stravovania - 1. 7. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláškou č. 206/2022 Z. z. sa mení vyhláška č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania tak, že sa vypúšťa § 9 tejto vyhlášky. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ