Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vyhlášky

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Ruší vyhlášku č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášku č. 157/2013 Z. z., vyhlášku č. 113/2015 Z. z. a vyhlá...

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Zrušuje sa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., vyhlášky č. 203/2015 Z. z. a vyhlášky č. 437/2020 Z. z.

Vyhláška č. 206/2022 - Zmena vyhlášky o zariadení školského stravovania - 1. 7. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláškou č. 206/2022 Z. z. sa mení vyhláška č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania tak, že sa vypúšťa § 9 tejto vyhlášky. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Vyhláška č. 203/2022 Z. z. - Zmena formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní - 15. 6. N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 158/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní vyšla v Zbierke zákonov pod č. 203/2022 Z. z.

Vyhláška č. 202/2022 - Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl N

Autor/i: -

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z.

Vyhláška č. 164/2022 Z. z. - Zmena vyhlášky o vzdelávaní profesijnom rozvoji - 1. 6. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji vyšla v Zbierke zákonov pod č. 164/2022 Z. z. 

Vyhláška č. 527/2021 o edukačných publikáciách - 1. 1. 2022 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť aj vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách. Zmena sa týkala používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023 N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 142/2022 Z.z. - Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť pedagogického alebo odborného zamestnanca N

Autor/i: -

Vyhláška č. 142/2022 Z. z. upravuje minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť odídenca podľa § 90e ods. 1 zákona na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní...

Vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii - 15. 3. 2022 N

Autor/i: -

15. marca 2022 nadobudne účinnosť vyhláška č. 68/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ