Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2024

1/2024

Zástupca riaditeľa školy alebo školského zariadenia

JUDr. Matej Drotár

Zástupca riaditeľa – funkcia, ktorú v škole pozná každý zamestnanec. Na prvý pohľad je zrejmé, že uvedená pozícia zahŕňa zastupovanie riaditeľa. Otázky v súvislosti so zástupcom riaditeľa vzniknú, ...

Sebaspochybňovanie a nedostatok sebadôvery

Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa zaoberáme fenoménom Impostor syndrómu, ktorý sa prejavuje ako syndróm podvodníctva a nedostatku sebadôvery u ľudí, ktorí dosiahli úspech, ale majú potrebu sebaspochybňovania. Cieľom ...

Obsah vydania

Obnova

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 12. 1. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1336-9849

Editoriál

Obnova

Obnova síl, zdravia, kvality vzdelávania, pedagogického tímu, posilnenia dobrých vzťahov, motivácie, ale aj predplatného časopisu Manažment školy v praxi, Didaktika a portálu direktor.sk na rok 2024 – to všetko nám napadá pri tomto slove. Obnova môže byť povzbudením pre nás, pedagógov, manažment školy, aby sme sa nevzdávali a pokračovali v renovácii začatých zmien, aj keď to môže byť namáhavé a náročné. Obnoviť môžeme aj pracovné vzťahy, ktoré boli poznačené zlyhaniami a sklamaním. Môžeme sa snažiť obnoviť kvalitu nášho tímu, ak nám chýbajúce spôsobilosti nedovoľujú rozvíjať potenciál školy v súlade s našou koncepčnou víziou, a môžeme obnoviť aj naše voľnočasové záujmy. Striedanie práce a odpočinku je predsa súčasťou prevencie pred vyhorením.

Váš pretrvávajúci záujem obnovy predplatného časopisov a portálu je aj pre nás záväzkom a motiváciou držať ruku na tepe školského dňa. Inak tomu nebude ani v 1. čísle časopisu Manažment školy v praxi. Ponúkame v ňom ďalšie zaujímavé témy.

Zástupca riaditeľa – funkcia, ktorú v škole pozná každý zamestnanec. Matej Drotár v príspevku objasní postavenie zástupcu riaditeľa školy, spôsob jeho ustanovenia do funkcie, jeho kompetencie, aj rozsah zastupovania.

V tretej časti príspevku „Legislatívne zmeny vo vyhláškach od 1. septembra 2023“ Renáta Považanová vykladá novelu vyhlášok o materskej škole, zariadeniach poradenstva a prevencie, pedagogickej dokumentácii. Článok je pokračovaním príspevku z Manažmentu školy v praxi č. 11/2023 a Manažmentu školy v praxi č. 12/2023. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk