Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Učiteľ/ka materskej školy – kvalifikačné požiadavky

Dátum: Rubrika: Personalistika

V príspevku priblížime pozíciu učiteľa materskej školy so zameraním na kvalifikačné požiadavky. Pozrieme sa na zmeny, ktoré nastali prijatím zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na konkrétnych príkladoch ukážeme aplikáciu právnych predpisov.

Učiteľ pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom, žiakom alebo poslucháčom. Zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania. Kategória učiteľ sa člení na niekoľko podkategórii a jednou z nich je učiteľ materskej školy (ďalej len „učiteľ MŠ“).

Zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 182/2023 Z. z.“) priniesol doplnenie požiadavky na absolvovanie inovačného vzdelávania ako kvalifikačného predpokladu pre učiteľa materskej školy.

Podľa dôvodovej správy požiadavka na zvýšenie vzdelania vyplýva zo všeobecného opisu Reformy 1 Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj z míľnika uvedeného vo Vykonávacom rozhodnutí. Pri prehlbovaní kvalifikácie cez inovačné vzdelávanie sa bral do úvahy predpokladaný nárast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách, časová náročnosť prípravy a akreditovanie nového študijného programu len pre predprimárne vzdelávanie.

Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca sú vzdelanie a v prípade, že sa vyžaduje, tak aj dĺžka výkonu pracovnej činnosti.

Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa MŠ je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie. Od 1. septembra 2029 sa požiadavka na vzdelanie mení, pretože nadobudne účinnosť časť zákona č. 182/2023 Z. z. Zákon definuje ako požadované vzdelanie pre kategóriu učiteľ MŠ najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa pre učiteľa materskej školy, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Pre učiteľa materskej školy, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, predpis vyžaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie.

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) ak ide o učiteľa MŠ, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 aj absolvovanie inovačného vzdelávania v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín; učiteľ materskej školy ho absolvuje do siedmich rokov od začiatku výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca. Inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania učiteľ materskej školy, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, absolvuje každých sedem rokov.

Príklad: Som kvalifikovaná učiteľka MŠ, mám stredoškolské vzdelanie a som zaradená ako samostatná učiteľka MŠ. Musím ísť študovať na vysokú školu, aby som bola naďalej kvalifikovaná?

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ak ide o učiteľa materskej školy, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov aj absolvovanie inovačného vzdelávania v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín. Podľa § 90f daného zákona inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania musí učiteľ materskej školy s úplným stredným odborným vzdelaním absolvovať do 31. augusta 2030.

Príklad: Som učiteľka MŠ, mám VŠ 2 stupňa učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Musím absolvovať inovačné vzdelávanie?

Podľa §10 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ak ide o učiteľa materskej školy, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov aj absolvovanie inovačného vzdelávania v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín. Zákon hovorí o získaní VŠ vzdelania, neurčuje konkrétny študijný odbor VŠ vzdelania, preto ak máte najmenej VŠ 1. stupňa, tak inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzd

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály