Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2019

4/2019

Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Pravdepodobne každý človek, ktorý aktívne pôsobí v sociálnom prostredí, sa snaží byť úspešný. Takmer všetci sa rodíme s túžbou byť prijímaní a akceptovaní v pozitívnych rovinách. Snažíme sa dosahov...

Efektívna komunikácia a prijímanie spätnej väzby

Mgr. Arnold Kiss

V texte opisujeme základné princípy efektívnej komunikácie. Venujeme sa príprave na komunikáciu a rozoberáme princíp „Zlatého kruhu“. Upriamujeme pozornosť na pravidlá, ktoré sú dôležité počas komu...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.glosikova@wolterskluwer.com.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08.

Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník. 

Zadané do tlače: 8. 4. 2019. © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019. ISSN 1336-9849

Editoriál

Všímavosť človeka posilňuje

Udržať si vnútornú rovnováhu v náročnej pozícii, akou riadenie školy bezpochyby je, by malo byť pre manažment školy kľúčové. Pre riaditeľov škôl je dôležité spolu s prijatím funkcie pripraviť sa na prekonávanie prekážok, ktoré sa stanú súčasťou ich každodennej praxe. Pozitívna skúsenosť s výsledkom rozhodovania, vyriešeným konfliktom môže urobiť riaditeľa školy skúsenejšieho a schopnejšieho čeliť ďalším nečakaným výzvam.

Aj v štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy zamerané na školskú legislatívu, financovanie, manažment, vzdelávanie, ľudské zdroje, súčasné trendy aj kontrolnú činnosť.

Tému noviel zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, autorov Zdenka Krajčíra, Jany Mlsnovej a Žanety Surmajovej, dokončíme v príspevku s názvom Novely školského zákona. Autori v článku informujú o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe.

V odbornej téme s názvom Príspevok na rekreáciu zamestnancom školstva sa Ingrid Konečná Veverková venuje problematike poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom pracujúcim v školách a školských zariadeniach. Príspevok na rekreáciu je novým benefitom aj pre zamestnanca pracujúceho v školstve. Nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci od 1. januára 2019 na základe novely Zákonníka práce.

rozhovore so Zdenkom Krajčírom, riaditeľom sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska, sa v reflexii vraciame k princípom decentralizácie preneseného výkonu štátnej správy. Rozoberáme ajaktuálne okruhy tém, ktoré riešia zriaďovatelia škôl vo vzťahu k ich kompetenciám a ku kompetenciám riaditeľov škôl a školských zariadení.

Pokračovanie príspevku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk