Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Predstavujeme

Vedecká noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

13. novembra 2015 privítali žiaci a učitelia v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi účastníkov 4. ročníka podujatia Vedecká noc 2015. Nadviazali tak v tejto školskej akcii na úspechy minulých rokov.

Príspevky v diskusii: 0

Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia

Dátum: Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Študijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského sa nachádza v Modre, v malebnom a tichom prostredí Malých Karpát, na začiatku cesty známej rekreačnej oblasti Harmónia, približne 30 km od Bratislavy a 25 km od Trnavy.

Príspevky v diskusii: 0

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Dátum: Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

CĎV UK v Bratislave je samostatne hospodáriaca súčasť Univerzity Komenského od 1. decembra 2004. História niektorých jej útvarov siaha do roku 1960. Poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu dospelých. Vzdelávanie je poskytované kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania. 

Príspevky v diskusii: 0

Ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 13. septembra 2017 vymenoval novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR – JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD.

Príspevky v diskusii: 0

Požičaj, vymeň, vráť – knižná búdka v Klatovej Novej Vsi

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

23. marca pri príležitosti mesiaca knihy bola v Základnej škole v Klatovej Novej Vsi na školskom dvore slávnostne otvorená knižná búdka.

Príspevky v diskusii: 0

Metodika Sfumato ® ‒ Splývavé čítanie ® v Základnej škole na Záhoráckej ulici v Malackách

Dátum: Autor/i: Mgr. Katarína Ježková Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

V Základnej škole na Záhoráckej ulici v Malackách metodiku realizujú formou výučby v 1. ročníku. Pomocou metodiky dieťa volí vlastné tempo učenia čítania. Jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú pri procese učenia, nadväzujú na seba v presnej postupnosti ZRAK ‒ HLAS ‒ SLUCH. Žiaci poznávajú dokonale tvar každého písmena prostredníctvom rôznych aktivít a činností: vyfarbujú duté písmená, obťahujú písmená, vyhľadávajú nové písmeno, modelujú písmená z plastelíny, šnúrky, píšu do múky, tvoria živé písmená, tvoria písmená z vrchnáčikov. Ku každému novému písmenu robia uvoľňovacie cviky. Pracujú s pohybovými, dramatickými, výtvarnými prvkami a činnostnou výchovou.

Príspevky v diskusii: 0

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

Pod záštitou predsedu Národnej rady SR Ing. P. Pellegrinniho organizuje Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave už 7. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

Príspevky v diskusii: 0

Rozprávková imatrikulácia - Dúhové kráľovstvo v Základnej škole Park Angelinum V košiciach

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

Dúhové kráľovstvo je projekt zameraný na postupné zavádzanie neohrozeného prostredia podľa metodiky Integrovaného tematického vyučovania u žiakov 1. stupňa. Žiaci na spoznávajú celoživotné pravidlá a nacvičujú životné zručnosti pomocou komunít, spoločných činností a hodnotení dosiahnutých výsledkov.  

Príspevky v diskusii: 0

Trestnoprávna zodpovednosť - Ochranné a výchovné opatrenia

Dátum: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová Zo seriálu: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

Ide o osobitné prostriedky, ktorých podstata spočíva predovšetkým v kladnom ovplyvňovaní duševného, mravného ako aj sociálneho vývoja mladistvých.

Príspevky v diskusii: 0

Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania

Dátum: Autor/i: PhDr. Dušan Piršel Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Každá škola by mala mať niečo čo je jej vlastné. Mala by mať svoju tvár, tradície, svoj vlastný rukopis. Nositeľom modelu kvality školy je predovšetkým jej vedenie, tvorené úzkym okruhom vedúcich pracovníkov, podieľajúcich sa spolu z riaditeľom školy predovšetkým na personálnom obsadení a plnení jej úloh. Tieto úlohy stanovuje na jednej strane zriaďovateľ, na strane druhej sú odvodené od legislatívnych predpisov, alebo požiadaviek riaditeľa školy.

Príspevky v diskusii: 0

Školská a rovesnícka mediácia

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

„Po piatich rokov od vydania prvých dvoch kníh k téme riešenia konfliktov v školách som mala potrebu zhrnúť a odovzdať čitateľom nové skúsenosti z praxe. Klíma v škole predsa zohráva veľmi dôležitú úlohu a jej kvalita sa týka nielen vzťahov medzi žiakmi, ale aj vzťahov medzi dospelými, učiteľmi, rodičmi, zriaďovateľom školy. Zároveň som sa stretla s otázkami odborníkov, mediátorov z praxe, ako viesť program mediácie v školách tak, aby bol udržateľný, aby priviedol žiakov k ich vlastnej zodpovednosti za riešenie napätých situácií, umožnil im kriticky rozmýšľať a poskytol im, s podporou skúsených pedagógov, dostatočný priestor na nácvik mediačných zručností. Súčasťou knihy je preto aj podrobná metodika s príkladmi, prípadovými štúdiami a konkrétnymi aktivitami, ktoré sa mi osvedčili v praxi. Škola by mala byť aj priestorom na kultivovanie vzťahov, mediácia tomuto procesu môže výrazne pomôcť.“

Mgr. Dušana Bieleszová

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk