Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kompetencie

Vyradenie súkromnej školy zo siete N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri podávaní žiadosti o vyradenie školy zo siete škôl. Jedná sa o súkromnú ZUŠ, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie. Sú aj v prípade súkromnej školy potrebné všetky prílohy , vyjadrenia a stanoviská, ktoré sú uvedené v z...

Povinnosť mať registratúrny poriadok v súkromných školách N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať súkromná umelecká škola a súkromné centrá voľného času registratúrny poriadok a ak áno, kde by som našla, ktoré sú jeho povinné údaje, ktoré musí obsahovať a čo je potrebné prioritne v ňom uvádzať, resp. či si ho môžeme len podľa seba nap...

Postup pri menovaní riaditeľa, učiteĺa inej školy v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Riaditeľom školy sa po úspešnom výberovom konaní stal učiteľ z inej školy. Aký postup má zriaďovateľ zvoliť pri menovaní riaditeľa školy?

Príspevok na školu v prírode N

Autor/i: -

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Právna subjektivita školy a právomoci zriaďovateľa N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Môže si starosta obce ponechať právo personálneho riadenia tejto základnej školy, napr. právo prijímať zamestnancov, rozhodovať o personálnych a organizačných zmenách, podávať výpovede...

Kompetencie pri zasielaní oznamov na ÚPSVaR N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Keď je škôlka bez právnej subjektivity, kto posiela oznam pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa, ktoré malo nastúpiť na povinné predprimárne vzdelávanie nenastúpilo do škôlky? O dieťati nemáme oznam, že bolo prijaté do inej škôlky. Po...

Kompetencie zriaďovateľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme základná škola, ktorej súčasťou je aj školský klub detí. Môže zriaďovateľ použiť financie školy na financovanie materskej školy, ktorá nie je súčasťou školy? 

Odmena riaditeľovi školy pri príležitosti životného jubilea N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kontrolou bolo zistené a obci vytknuté, že riaditeľovi školy bola pri príležitosti životného jubilea vyplatená odmena, pričom návrh na vyplatenie odmeny a ani schválenie odmeny nebolo písomne dokladované s odôvodnením zo strany obce, že ide o odme...

Ukladanie sankcií za záškoláctvo N

Autor/i: -

Po 1. januári 2023  máme v obci prvé prípady ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Začíname vydávať rozhodnutia o vine a uložení pokuty. Nevieme, ako postupovať v prípade rodičov, ktorých viacero z detí zanedbalo povinnú školskú dochád...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ