Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo kvalifikovanosť


12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončenú VŠ II. stupňa v študijnom programe história a geografia. Toho času vyučuje na I. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná, zaradená o triedu nižšie, pretože nemala vzdelanie pre I. stupeň ZŠ. V júni 2022 menovaná ukončila rozširujúc...

Doplnenie požadovaného vzdelania po termíne zákonnej lehoty N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pedagogický zamestnanec si v stanovenej lehote podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. nedoplnil na vykonávanie činnosti vychovávateľa záverečnú skúšku z mimoškolskej pedagogiky do dvoch rokov od zaradenia na pracovnú pozíciu. Pracovný pomer...

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 ho...

KANDIDOVANIE a KOMPETENCIA - Spôsob výberového konania definovaný zriaďovateľom N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Spadá do kompetencií zriaďovateľa školy organizovať písomné overenie kvalifikačných predpokladov z platnej školskej legislatívy na pôde zriaďovateľa, za podmienok určených zriaďovateľom, bez súhlasu rady školy, pričom znalosť platnej školskej legi...

KANDIDOVANIE A VÝBEROVÉ KONANIE - Výberové konanie na funkciu riaditeľky v malotriedke N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Ako máme posudzovať kvalifikáciu učiteľky, absolventky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii filozofia-pedagogika a rozširujúceho štúdia: učiteľstvo akademických predmetov – slo...

Kariérový stupeň školského psychológa N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skúšku z psy...

Kreditový príplatok N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec našej školy absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom - Príprava kvalifikovan...

Kreditový príplatok a uznanie kreditov N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Dňa 12. septembra 2011 som získala 60 kreditov ukončením kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov kvalifikačné vzdelávanie Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku CJ pre mladší školský vek...

KVALIFIKÁCIA - technika N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Máme učiteľa, ktorý má kvalifikáciu na ZŠ  len na predmet pestovateľské práce. Tým, že po novom je už len predmet technika, bude tento učiteľ považovaný za nekvalifikovaného? Je zaradený do 11. platovej triedy (pracovná trieda 1). Ak áno, ...

KVALIFIKÁCIA - Záchranná, požiarna a bezpečnostná technika N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Na aké predmety základnej školy je absolventka Fakulty BERG TU Košice (študijný odbor Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika) so štátnou skúškou z geotechniky a s pedagogickým minimom plne kvalifikovaná? 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk