Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. Katarína Písečná

zástupkyňa riaditeľky

Základná škola, Záhorácka 95, 901 01 Malacky

Web školy: https://zs4malacky.edupage.org/

Archivácia elektronickej triednej knihy

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Chcela by som sa informovať ohľadne archivácie elektronickej triednej knihy. Vedieme TK na škole elektronicky, ale vždy sme ju na konci školského roka vytlačili a podpísali, ale podľa nového ju nemusíme tlačiť, ale stačí ju podpísať elektronickým ...

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Delenie chlapcov a dievčat na hodinách TEV - ZŠ N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Po rozdelení všetkých tried na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 5. - 9. ročníku ZŠ na skupiny chlapcov a dievčat, nám ostala jedna trieda, v ktorej je 16 žiakov z toho 6 chlapcov a 10 dievčat. Ostatné skupiny sme vytvorili spojením niekoľký...

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.)

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť uči...

Komisionálna skúška v 1. polroku

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: Ako treba postupovať v prípade, keď žiak strednej školy bol hodnotený v I. polroku školského roka z vyučovacieho predmetu etická výchova neabsolvoval. Má vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu, alebo môže pokračovať ďalej v štúdiu, ...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

 Žiak, ktorý má Rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Prehľad dôležitých termínov v apríli

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci a...

Prehľad dôležitých termínov v decembri

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci december. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  ...

Prehľad dôležitých termínov v decembri

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci d...

Prehľad dôležitých termínov v januári

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci január. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uv...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk