Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Katarína Písečná

Počet článkov autora: 79


Archivácia elektronickej triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Chcela by som sa informovať ohľadne archivácie elektronickej triednej knihy. Vedieme TK na škole elektronicky, ale vždy sme ju na konci školského roka vytlačili a podpísali, ale podľa nového ju nemusíme tlačiť, ale stačí ju podpísať elektronickým ...

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Delenie chlapcov a dievčat na hodinách TEV - ZŠ N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Po rozdelení všetkých tried na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 5. - 9. ročníku ZŠ na skupiny chlapcov a dievčat, nám ostala jedna trieda, v ktorej je 16 žiakov z toho 6 chlapcov a 10 dievčat. Ostatné skupiny sme vytvorili spojením niekoľký...

Delenie triedy na skupiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Od 1. 2. 2023 prestúpi na našu školu žiačka do 8.A triedy, čím sa navýši počet žiakov tejto triede na 18. Máme iba jednu ôsmu triedu. Musím triedu rozdeliť na skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, techniky a informatiky? Je nejaká výnimka, ak je ...

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učite...

Eduzber a žiak vzdelávajúci sa mimo územie SR N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal do 15. 9. potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal, v Eduzbere v kmeňovej škole sa počíta do počtu žiakov, ktorí sa vzd...

Komisionálna skúška v 1. polroku N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ako treba postupovať v prípade, keď žiak strednej školy bol hodnotený v I. polroku školského roka z vyučovacieho predmetu etická výchova neabsolvoval. Má vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu, alebo môže pokračovať ďalej v štúdiu, podobne ...

Komisionálne preskúšanie žiaka po návrate zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Máme žiaka, ktorý mal osobitný druh vzdelávanie (polročné štúdiu  v zahraničí), kde ukončil ročník, má vysvedčenie. Vrátil sa k nám do školy a v rovnakom ročníku je ešte žiakom na našej škole. Aktívne sa bude zúčastňovať na vyučovaní na všetkých p...

Nadčasové hodiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Aký je maximálny počet nadčasových hodín, ktoré môže týždenne učiteľ s plným úväzkom (23 vyuč,. hodín = 37,5 hodiny) odučiť?  Môže v jeden týždeň odučiť napr. 10 nadčasov (zastupovaných hodín), ak v nasledujúcom odučí len dve? Ako je to s maximáln...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk