Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Katarína Písečná

zástupkyňa riaditeľky

Základná škola, Záhorácka 95, 901 01 Malacky

Web školy: https://zs4malacky.edupage.org/

Počet článkov autora: 60


Archivácia elektronickej triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Chcela by som sa informovať ohľadne archivácie elektronickej triednej knihy. Vedieme TK na škole elektronicky, ale vždy sme ju na konci školského roka vytlačili a podpísali, ale podľa nového ju nemusíme tlačiť, ale stačí ju podpísať elektronickým ...

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Delenie chlapcov a dievčat na hodinách TEV - ZŠ N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Po rozdelení všetkých tried na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 5. - 9. ročníku ZŠ na skupiny chlapcov a dievčat, nám ostala jedna trieda, v ktorej je 16 žiakov z toho 6 chlapcov a 10 dievčat. Ostatné skupiny sme vytvorili spojením niekoľký...

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť uči...

Delenie žiakov na skupiny v základnej škole N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ak má trieda 21 žiakov, musi sa deliť na INF a TECH na skupiny? Môže byť v skupine na ETV 22 žiakov, alebo sa musia deliť, aj keby vyučujúci ich v pohode odučil?

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Prosím o poskytnutie rady ohľadom dištančného vzdelávania. V prípade, že budeme učiť dištančne a budeme mať zmenený rozvrh, môžeme všetko riadne zapisovať do elektronickej triednej knihy, alebo treba mať zvlášť agendu, kde budú učitelia zapisovať ...

Eduzber a žiak vzdelávajúci sa mimo územie SR N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal do 15. 9. potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal, v Eduzbere v kmeňovej škole sa počíta do počtu žiakov, ktorí sa vzd...

Komisionálna skúška v 1. polroku N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ako treba postupovať v prípade, keď žiak strednej školy bol hodnotený v I. polroku školského roka z vyučovacieho predmetu etická výchova neabsolvoval. Má vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu, alebo môže pokračovať ďalej v štúdiu, podobne ...

Nevykonanie komisionálnych skúšok a neklasifikovanie žiaka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Žiak, ktorý má Rozhodnutím riaditeľa školy povolenie študovať mimo SR,  poslal potvrdenie o návšteve školy, ale v kmeňovej škole za ročník komisionálne skúšky nevykonal do výkazu 301 p sa počíta ako žiak neklasifikovaný?

Plánovanie pracovných porád pred začiatkom školského roka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame manažmentu škôl prehľad možných pracovných porád, ktoré je dobré si pred začiatkom nového školského roka plánovať, pripraviť ich obsah a stanoviť aj zodpovednosť osôb. Ide o gremiálnu radu, úvodnú pedagogickú radu s programom. Plánovať mo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: