Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020

Vydanie 5/2020

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08

Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. 

Zadané do tlače: 7. 5. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

ISSN 1336-9849

Editoriál

Podcenenie rizík...

Úspech prináša optimizmus, dobrú náladu, pocit sebauspokojenia a v mnohých prípadoch aj čas na oddych. Ak však oddych trvá príliš dlho, môže znamenať podcenenie rizík, väčšiu náchylnosť potláčať prejavy nespokojnosti v tíme, nevypočuť si názorové rozdiely a aktívnu pozornosť sústrediť optimistickejším vyjadreniam pozitívnych ľudí.

Selektovanie nálad v tíme má z krátkodobého hľadiska určitý význam. Je obranným mechanizmom, prináša vnútornú rovnováhu. Nemal by však trvať príliš dlho, najmä nie vtedy, ak sme v pozícii vedúceho zamestnanca. Obrátiť pozornosť na javy, ktoré prinášajú riziká, vzbudzujú obavy, pomenovať vznikajúce ohniská názorových napätí, musí byť súčasťou budovania dôvery v tíme a prvým krokom riešenia problémov. Témam, ktoré aj v súvislosti s prerušením prevádzky v školách zazneli v pedagogických kruhoch najčastejšie, sme vytvorili priestor v 5. čísle časopisu.

V školách sa konštatujú edukačné nedostatky, hľadajú sa možnosti zefektívňovania edukácie. Výskumy dokazujú, že ju možno zefektívňovať využívaním lepších vyučovacích metód, ktoré dokážu rešpektovať požiadavky mozgu, využívať jeho potencialitu. Erich Petlák v článku Neuropedagogické aspekty edukácie konštatuje, že práve neuropedagogika môže byť podnetom pre tvorivejšiu edukáciu. Učiteľ ako dizajnér zážitku je názov príspevku Michala Božíka. Idea na článok vznikla ako syntéza skúseností z učiteľského a dizajnérskeho sveta. Skúsenosti ukazujú na veľké podobnosti medzi týmito dvoma povolaniami. Základná aktivita, ktorú vo svojej práci robí učiteľ aj herný dizajnér, je podobná. Obaja vytvárajú problém, s ktorým predstupujú pred užívateľov (žiakov, hráčov). Markéta Švamberk Šauerová v článku Inkluze v prostředí škol upozorňuje, že základným zdrojom úspechu je aj hľadanie primeranej motivácie a zdôrazňuje, že u pedagóga je veľmi dôležitý nadhľad, intuícia, pedagogický takt. 

Pokračovanie príspevku

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk