Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2020

5/2020

Neuropedagogické aspekty edukácie

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Príspevok, ktorý zameriavame na neuropedagogiku a neurodidaktiku, sme nezvolili náhodne. Vychádzame z predpokladu, že najbližšie mesiace edukácie, vzhľadom na realitu koronavírusu, si budú vyžadova...

Učiteľ ako dizajnér zážitku

Mgr. Michal Božík

Aká je rola učiteľa v dnešnej dobe? Ako sa možno stať dizajnérom zážitku vo vyučovacom procese? Poskytujeme syntézu skúseností učiteľa aj herného dizajnéra. Ponúkame pohľad na dôležitú introspekciu...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08

Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. 

Zadané do tlače: 7. 5. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

ISSN 1336-9849

Editoriál

Podcenenie rizík...

Úspech prináša optimizmus, dobrú náladu, pocit sebauspokojenia a v mnohých prípadoch aj čas na oddych. Ak však oddych trvá príliš dlho, môže znamenať podcenenie rizík, väčšiu náchylnosť potláčať prejavy nespokojnosti v tíme, nevypočuť si názorové rozdiely a aktívnu pozornosť sústrediť optimistickejším vyjadreniam pozitívnych ľudí. Selektovanie nálad v tíme má z krátkodobého hľadiska určitý význam. Je obranným mechanizmom, prináša vnútornú rovnováhu. Nemal by však trvať príliš dlho, najmä nie vtedy, ak sme v pozícii vedúceho zamestnanca. Obrátiť pozornosť na javy, ktoré prinášajú riziká, vzbudzujú obavy, pomenovať vznikajúce ohniská názorových napätí, musí byť súčasťou budovania dôvery v tíme a prvým krokom riešenia problémov. Témam, ktoré aj v súvislosti s prerušením prevádzky v školách zazneli v pedagogických kruhoch najčastejšie, sme vytvorili priestor v 5. čísle časopisu.

V školách sa konštatujú edukačné nedostatky, hľadajú sa možnosti zefektívňovania edukácie. Výskumy dokazujú, že ju možno zefektívňovať využívaním lepších vyučovacích metód, ktoré dokážu rešpektovať požiadavky mozgu, využívať jeho potencialitu. Erich Petlák v článku Neuropedagogické aspekty edukácie konštatuje, že práve neuropedagogika môže byť podnetom pre tvorivejšiu edukáciu. Učiteľ ako dizajnér zážitku je názov príspevku Michala Božíka. Idea na článok vznikla ako syntéza skúseností z učiteľského a dizajnérskeho sveta. Skúsenosti ukazujú na veľké podobnosti medzi týmito dvoma povolaniami. Základná aktivita, ktorú vo svojej práci robí učiteľ aj herný dizajnér, je podobná. Obaja vytvárajú problém, s ktorým predstupujú pred užívateľov (žiakov, hráčov). Markéta Švamberk Šauerová v článku Inkluze v prostředí škol upozorňuje, že základným zdrojom úspechu je aj hľadanie primeranej motivácie a zdôrazňuje, že u pedagóga je veľmi dôležitý nadhľad, intuícia, pedagogický takt. „Profesijným spôsobilostiam začínajúceho učiteľa“, ktoré sú potrebné pre výkon povolania, sa venuje Martina Kosturková. Konštatuje, že kvalitná pregraduálna príprava budúcich učiteľov je predpokladom a podmienkou odbornej dimenzie profesionality. Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková v sérii článkov predstaví inštitút povinného predprimárneho vzdelávania päťročných detí v materskej škole. V druhej časti príspevku sa autorky sústredili na legislatívne zmeny v školskom zákone. Pokračovanie príspevku

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk