Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020

Vydanie 6/2020

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08

Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. 

Zadané do tlače: 5. 6. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. ISSN 1336-9849

Editoriál

Kľúčová úloha zdravej komunikácie

V súčasnej situácii, ktorú nám priniesli mimoriadne opatrenia, bude zdravá komunikácia zohrávať kľúčovú úlohu. V diskusiách s kolegami sa budeme zamýšľať nad tým, ako možno spracovať zmeny v súčasnosti, čo nás neminie, ako situáciu vnímajú naši blízki, kolegovia, rodičia, ale aj kľúčové postavy nášho záujmu – žiaci. Tí preberajú vzorce správania sa v krízových situáciách práve od dôležitých dospelých. Čas a sústredená pozornosť, ktoré im venujeme, vytvárajú dôležité spomienky, ktoré sú vždy stavebným materiálom ich ďalších rozhodnutí.

Témam, ktoré súvisia s inováciami, prevenciou, komunikáciou, ale aj s dôsledkami, ktoré priniesla pandémia sa venujeme v 6. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

V štúdiách o premene školy sa často objavuje myšlienka, že ani tie najlepšie naprojektované zmeny v edukácii a v školstve neprinesú žiaduce výsledky bez účasti učiteľov. Učitelia sú realizátori najzásadnejších zmien v edukácii. Téme obavy ako príčiny brzdy inovácií vo vzdelávaní sa venuje Erich Petlák a Dušana Bieleszová.

S účinnosťou od 1. januára 2021 bude materská škola poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti v Slovenskej republike. V 3. pokračovaní článku Povinné predprimárne vzdelávanie, ustanovenia zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, komentujú Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková.

 

 Pokračovanie....

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk