Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2020

6/2020

Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy

Ing. Bronislava Švehláková

Hlavným cieľom komunikácie je vzájomné porozumenie. Nie je to len prenos správy, ale akékoľvek vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi. Aby sme našu komunikáciu označili za efektívnu, musíme si s druhým por...

Možnosti školy v oblasti nešpecifickej prevencie

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

V príspevku sa zaoberáme možnosťami školy v oblasti nešpecifickej prevencie. Vážnym problémom pri realizovaní školskej prevencie je nedostatok času na realizovanie aktivít špecifickej prevencie. Ne...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08

Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. 

Zadané do tlače: 5. 6. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. ISSN 1336-9849

Editoriál

Kľúčová úloha zdravej komunikácie

V súčasnej situácii, ktorú nám priniesli mimoriadne opatrenia, bude zdravá komunikácia zohrávať kľúčovú úlohu. V diskusiách s kolegami sa budeme zamýšľať nad tým, ako možno spracovať zmeny v súčasnosti, čo nás neminie, ako situáciu vnímajú naši blízki, kolegovia, rodičia, ale aj kľúčové postavy nášho záujmu – žiaci. Tí preberajú vzorce správania sa v krízových situáciách práve od dôležitých dospelých. Čas a sústredená pozornosť, ktoré im venujeme, vytvárajú dôležité spomienky, ktoré sú vždy stavebným materiálom ich ďalších rozhodnutí.

Témam, ktoré súvisia s inováciami, prevenciou, komunikáciou, ale aj s dôsledkami, ktoré priniesla pandémia sa venujeme v 6. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

V štúdiách o premene školy sa často objavuje myšlienka, že ani tie najlepšie naprojektované zmeny v edukácii a v školstve neprinesú žiaduce výsledky bez účasti učiteľov. Učitelia sú realizátori najzásadnejších zmien v edukácii. Téme obavy ako príčiny brzdy inovácií vo vzdelávaní sa venuje Erich Petlák a Dušana Bieleszová.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 bude materská škola poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti v Slovenskej republike. V pokračovaní článku Povinné predprimárne vzdelávanie, ustanovenia zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), komentujú Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková.

Cieľom nešpecifickej prevencie v škole by malo byť rozvíjanie prosociálneho správania, utváranie sociálnych kompetencií, podpora harmonického rozvoja osobnosti žiaka, formovanie odolnosti voči sociálno-patologickým javom, preferovanie zdravého životného štýlu vo všetkých školských a mimoškolských aktivitách. Je dôležité vychovávať žiakov k zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a činy, vytvoriť v škole priestor na pomoc pri riešení životných problémov žiakov. V článku Možnosti školy v oblasti nešpecifickej prevencie sa téme venuje Ingrid Emmerová.

 Pokračovanie....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk