Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020 Vydanie 6/2020

Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Informujeme

Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdelávacom systéme, poukazuje aj na viacero nerovností a znevýhodnení, ktoré sú mimo školské prostredie omnoho viditeľnejšie a zreteľnejšie.

Rafael, V., Krejčíková, K. 2020. Ako zostať blízko na diaľku. eduRoma – Roma Education Project. [online] Dostupné na: https://eduroma.sk/docs/ako-zostat-blizko-na-dialku.pdf.

Závery a odporúčania

 • Po skončení krízy kompenzovať všetkým žiakom ich sociálnu depriváciu posilnením sociálneho učenia na úvodných hodinách, alebo mimoškolskými aktivitami pre obnovenie a upevnenie vzťahov v rovesníckych skupinách ˗ do veľkej miery sú to vzťahy medzi deťmi, sociálna klíma triedy a školy, ktoré ovplyvňujú motiváciu k učeniu, výkon a výsledky žiakov.
 • Pri opätovnom nástupe do školy posilniť pôsobenie školských psychológov a sociálnych pedagógov.
 • Zamerať sa na kompenzačné doučovanie žiakov z MRK (komunitné centrá, občianske združenia) na zmiernenie dôsledkov krízy na ich vedomosti, motiváciu a školský výkon.
 • Zrealizovať aj adaptačné vzdelávanie vo vzťahu k chudobným mladším žiakom, aby si opäť zvykli na majoritné prostredie školskej inštitúcie, pravidlá, očakávania, tempo formálnej výuky a pod.
 • Kríza je dôkazom toho, že zmiešané prostredie učebných tried môže do veľkej miery nahrádzať žiakom z MRK chýbajúce vzory (v integrovaných triedach prebieha zdravá súťaživosť medzi žiakmi, rovesnícke učenie, učebné vzory, preberanie kultúrnych vzorov).
 • Je nevyhnutné prehodnotiť pedagogický prístup, ktorý preferuje rozvoj manuálnych zručností, na prístup, ktorý bude rozvíjať počítačovú gramotnosť chudobných detí, rozvíjať u žiakov z MRK aj zručnosti pre online (seba)vzdelávanie a prácu s rôznymi učebnými materiálmi v online priestore, zamerať sa aj na rozvoj počítačovej gramotnosti u rodičov detí z MRK.
 • Školy je nutné vybaviť technikou potrebnou pre dištančné vzdelávanie (maximálne individualizované s prihliadnutím na ŠVVP a materiálno-technické a osobnostné vybavenie rodiny), v prípade potreby ju zapožičať učiteľom a žiakom (v prípade podobných kríz, v období dlhodobého ochorenia žiakov, letných prázdnin a pod.).
 • Ministerstvo školstva by malo pokrývať neočakávané zvýšené nároky na financovanie materiálno-technického zabezpečenia dištančného vzdelávania (chýbajúci toner, tlačiarne, kancelársky papier na prefotenie pracovných listov, kredit na telefón, poplatky za internet a pod.).
 • Vyriešiť pre učiteľov aj otázku financovania licencovaných online metodických materiálov a príručiek.
 • Zabezpečiť prítomnosť a stabilitu pedagogických asistentov, školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov v školách (dočasne financovaní z prostriedkov EU) prostredníctvom pravidelného financovania z domáceho rozpočtu.
 • Poskytnúť didaktickú podporu a koordináciu spolupráce medzi učiteľmi, odbornými zamestnancami škôl a terénnymi sociálnymi pracovníkmi, komunitnými centrami, zdravotnými asistentmi, podporovať udržanie týchto sietí.
 • Ako kľúčová pomáhajúca profesia pri premosťovaní školy a rodiny a širšej komunity žiakov z MRK sa ukazuje rola terénneho sociálneho pracovníka (financovaného z projektov z EÚ) ˗ financovanie napr. z príspevku žiakov pochádzajúcich zo SZP ˗ ukotvenie sociálnej práce v školskom prostredí.
 • Počas krízy sa ukázala totálna nefunkčnosť strednej úrovne riadenia školského systému a negatívne dôsledky rozdrobených kompetencií pod agendami iných rezortov – treba skoordinovať ich činnosť ˗ v časoch krízy by mohli omnoho rýchlejšie a rovnomerne odovzdávať informácie a usmernenia školám, žiakom a rodičom. Zo strany MPC treba skvalitniť prípravu učiteľov v praxi na prácu so žiakmi z MRK.
 • Zriadiť centrum dištančného vzdelávania, ktoré by pripravovalo učiteľov na nové výzvy vo vyučovaní.

Zdroj: Rafael, V., Krejčíková, K. 2020. Ako zostať blízko na diaľku. eduRoma – Roma Education Project. [online] Dostupné na: https://eduroma.sk/docs/ako-zostat-blizko-na-dialku.pdf. 

 

Autor/i:

Podobné články

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk