Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Migrácia, deti cudzincov

Obecná východiska inkluze

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Inkluze do běžné třídy nabízí dětem možnost získat širší pohled na svět a pochopit i přijmout rozdíly;podílet se na vzdělávání druhých a rovněž získávat něco díky darům a nadání ostatních; přispívat k naplnění fyzických, sociálních a citových potř...

Odmietnutie žiadosti rodiča o vyradenie dieťaťa z evidencie z dôvodu štátneho občianstva

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Dieťa má slovenské občianstvo, ale v Írsku žije, má tam aj trvalý pobyt (na Slovensku nemá trvalý pobyt) a plní si tam aj školskú dochádzku. Rodičia ho zapísali na školu na Slovensku len z dôvodu „čo ak sa tu niekedy vrátia“. Teraz ho chcú...

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky 1.

Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír

Otázka Je postihnuteľné, ak zákonný zástupca žiaka, ktorý  plní vzdelávanie osobitnou formou na škole mimo územia Slovenskej republiky, nepožiada ani raz o komisionálne skúšky? Napríklad: žiak navštevuje základnú školu v Českej republike, vzdeláva...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre stredné školy

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre základné školy

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Výber z odporúčaní ŠŠI pre materské školy

Autor/i: -

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR /výber/ 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala v školskom roku 2016/2017 Štátna školská inšpekcia. Zistenia spracovala do Správy o stave a úrovni výchovy...

Objektívnosť a spravodlivosť hodnotenia

Autor/i: Ing. Andrea Marhevková, prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD.

Problematika objektívnosti a spravodlivosti hodnotenia spočíva v tom, že hodnotenie prežíva žiak emotívne a je citlivý na pocit nespravodlivosti a neobjektívnosti v hodnotení. 

Informovaný súhlas - individuálny, univerzálny

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Je možné požadovať od zákonného zástupcu podpísať informovaný súhlas na začiatku školského roka až do konca školského roka na všetky akcie školy, na ktorých sa žiak zúčastňuje?

Príčiny nepripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Za nepripravené dieťa môžeme označiť také dieťa, ktorého vývin bol v niektorej z oblastí oslabený. Rastú nároky na žiakov, v dôsledku ktorých je čoraz viac detí ohrozených nezdarmi v škole. Pre nezrelé deti je vstup do školy začiatkom nepretržitýc...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk